IniciActualitat › La plusvàlua municipal a debat

La plusvàlua municipal a debat

09 octubre de 2017

El 5 d’octubre va tenir lloc a la seu de la Patronal CECOT, una jornada sobre “la Plusvàlua Municipal i la Venda a Pèrdua” amb Ferran Bel, president de la comissió de Hisendes Locals de l’Associació Catalana de Municipis. 

Les sentències dels tribunals han posat en qüestió l'aplicació de l'Impost Municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, popularment conegut com a plusvàlua, en una situació de venda a pèrdua, és a dir quan no hi ha guany en l'operació. 

Pel president de la comissió econòmica de l’ACM, Ferran Bel, “la manca d’un marc jurídic estable per regular aquesta situació arran de la declaració d’inconstitucionalitat d’alguns articles de la normativa vigent provoca incertesa en la seva aplicació” entre els agents econòmics i els ajuntaments que han adoptat uns posicionaments prudents davant una situació d’incertesa que només es pot resoldre amb una altra normativa. 

Així mateix, Bel va contextualitzar la possible supressió de les “plusvàlues” a nivell estatal. Això suposaria la reducció de 2.077 milions d’euros pels ajuntaments de l’Estat i representa el 9’20% dels ingressos municipals com a valor mitjà a les CCAA i més singularment el 9’58% dels ingressos municipals a Catalunya. Quin futur té aquest impost a la Llei de les Hisendes Locals i el finançament municipal en general?

En aquest sentit, el també alcalde de Tortosa, va posicionar-se en el sentit de que si se’ls obliga a corregir autoliquidacions anteriors de plusvàlues, caldria que fossin compensats perquè l’error no ha estat dels ajuntaments sinó del legislador estatal. 

Finalment, Bel va aportar una possible solució que passaria per proposar que l’impost sobre l’increment real del valor sigui sobre les transmissions immobiliàries i no sobre els terrenys. I per evitar una doble imposició que es pugui desgravar d’altres impostos.