IniciActualitat › Prorrogat l’acord marc dels Serveis de P...

Prorrogat l’acord marc dels Serveis de Pòlisses i de Mediació d’assegurances per als en locals

07 febrer de 2018

La comissió executiva del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) va acordar prorrogar amb data 31 de desembre del 2017 l’acord marc dels serveis d’assegurances (expedient 2015.04)  i servei de mediació (expedient 2015.01). Us detallem les pòlisses actuals i  els seus adjudicataris:

El període de vigència és d'un any (del 31 de desembre de 2017 al 31 de desembre de 2018), a excepció del Lot 1 (Danys a edificis i instal·lacions), que el seu venciment és el 31 de març de 2018. En aquests moments estem treballant en una nova licitació que cobrirà aquest servei al seu venciment.

El Servei de Mediació, a més de tramitar les pòlisses licitades, us assessora en totes aquelles que no estan adjudicades (vehicles, cancel·lació d’espectacles, exposicions temporals, activitats populars, ...).

Amb aquesta licitació també estalviareu en procediment pel fet de no ser necessari realitzar un concurs per contractar aquestes pòlisses, mantenint en tot moment la màxima observança al principi de legalitat en el procediment de contractació pública. Els acords marc de l’ACM permeten que mitjançant un senzill acord (per Ple, Junta o decret) pugueu contractar les assegurances, un cop el mediador adjudicat (Ferrer & Ojeda) hagi calculat, d’acord amb les condicions d’adjudicació, l’import en base al valor a assegurar. 

Per formalitzar l’adhesió des de la Central de Compres hem elaborat un model que podeu trobar a la pàgina web o sol·licitar a través de centraldecompres@acm.cat