IniciCentral compresProductesCalderes de biomassa › Lot 1 Estudis i projectes

Lot 1 Estudis i projectes

Lot 1 - Estudis i projectes
Demanar informació

Lot 1.1. Estudi de viabilitat econòmica i financera

L’abast de l’estudi de viabilitat és el que es detalla al PPT i resumidament inclou l’anàlisi de la instal·lació existent, la proposta de nova caldera definint: tipologia, potència, rendiment, emissions i combustible, i l’estudi de la inversió de la instal·lació, calculant el cicle de vida de la instal·lació i l’estalvi econòmic i d’emissions.

D’acord amb la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors a 20.000 € atenent a un dels criteris següents: Planificació, Menor (menys de 15.000 €), Preu, Qualitat (marcat en verd), Qualitat-preu (marcat en lila), Operativitat o Risc de concentració.

 

 

Sublot

1.1.1

Sublot

1.1.2

Sublot

1.1.3

Sublot

1.1.4

Adjudicatari / preu estudi de viabilitat

Barcelona  

Girona   

Lleida   

Tarragona

COMERCIAL VALLESANA SA

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

SUD ENERGIES RENOVABLES SL

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL

285,00 €

285,00 €

 

 

ALEIX RIFÀ BELTRAN

850,00 €

950,00 €

1.000,00 €

1.050,00 €

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP

950,00 €

850,00 €

1.100,00 €

1.030,00 €

CARLES CARRILLO ROMERO

 

 

1.080,00 €

860,00 €

   *Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

 

Lot 1.2. Redacció de projectes

L’abast de la redacció de projectes és el que es detalla al PPT i resumidament inclou: dades bàsiques de la instal·lació i de l’emplaçament, justificació de la proposta en termes de càrrega tèrmica a escalfar, descripció general del projecte, planificació de les actuacions, resum del cost i memòries d’obra civil i constructiva.

D’acord amb la clàusula 40 del PCAP es consultarà a totes les empreses seleccionades i la consulta es realitzarà preferentment per via telemàtica i el termini presentació serà entre 6 i10 dies, a determinar per l’ens local.

 

Adjudicataris per les 4 provincies      Sublot 1.2.1

ALEIX RIFÀ BELTRAN

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL

DEKRA AMBIO SAU

ENG ENERGIA I RESIDUS SL

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP

La licitació s’ha efectuat en base als 4 lots provincials però donat que en les 4 provincies han estat adjudicatàries les mateixes empreses, es presenten de forma conjunta.

 

Lot 1.3. Direcció facultativa i cordinació de seguretat i salut

La direcció facultativa l’executarà una persona amb titulació necessària segons  la llei  i la normativa sectorial i assumirà les funcions de coordinador de seguretat i salut.

D’acord amb la clàusula 40 del PCAP es consultarà a totes les empreses seleccionades i la consulta es realitzarà preferentment per via telemàtica i el termini presentació serà entre 6 i 10 dies, a determinar per l’ens local.

Adjudicataris per província

Barcelona   

Sublot 1.3.1

Girona   

Sublot 1.3.2

Lleida   

Sublot 1.3.3

Tarragona   

Sublot 1.3.4

ALEIX RIFÀ BELTRAN

ALEIX RIFÀ BELTRAN

ALEIX RIFÀ BELTRAN

ALEIX RIFÀ BELTRAN

SUNO ENGINYERIA SCCLP

SUNO ENGINYERIA SCCLP

SUNO ENGINYERIA SCCLP

SUNO ENGINYERIA SCCLP

SUD ENERGIES RENOV. SL

SUD ENERGIES RENOV. SL

SUD ENERGIES RENOV. SL

SUD ENERGIES RENOV. SL

CLUSELLS & ROCA ENG. SL

CLUSELLS & ROCA ENG. SL

 

 

Empresa Dades de contacte
Clusells & Roca Enginyers SL

Joel Clusells

609 635 834

clusells@clusells.cat

Lluís Morera

649 052 998

clusells@clusells.cat

Suno Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

Jesús Teixidor

972 964 212 / 630 624 212

jesus@suno.cat

Carlos Carrillo Romero  
Comercial Vallesana de Suministros SA  
Sud Energies Renovables SL

Esther Benito

938 866 948 / 699 319 830

info@sud.es

Aleix Rifà Beltran

Aleix Rifà

938 651 274 / 600 391 846

aleix@rifarenginyers.com