IniciFormació › Els ens locals de Catalunya a les portes de ...

Els ens locals de Catalunya a les portes de l’administració digital

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, disposa que ”l’Administració electrònica persegueix millorar la transparència, l’eficàcia i la qualitat del sector públic a Catalunya per mitjà de l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les empreses i les organitzacions. En el mateix sentit, la Llei, 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú posa de relleu els beneficis d’una “Administració sense paper basada en un funcionament íntegrament electrònic que no només serveis als principis d’eficàcia i eficiència, en estalviar costos a ciutadans i empreses; sinó que també reforça les garanties dels interessats a la vegada que facilita una transparència millor”. Aquesta Llei ha aprofundit en l’agilització dels procediments i en destaquen com a novetats: la creació del registre electrònic d’apoderaments en matèria de representació, la separació entre identificació i firma electrònica, la creació del registro electrònic general, el caràcter preferent de la notificació electrònica, l’establiment del Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració, o l’expedient administratiu electrònic. Aquesta profunda transformació s’analitza a l’obra ‘A las puertas de la administración digital: Una guía detallada para la aplicación de las Leyes 39/2015 ‘y 40/2015, INAP, Madrid, 2017. De l’Informe d’Evolució de Dades sobre l’e-Administració del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya de 2017 se’n deriva que al gener de 2011, menys d’un 5 % municipis disposava de seu electrònica, tramitava notificacions electròniques, prestava serveis de factura electrònica o disposa d’una entitat de registre T-CAT. En canvi, a l’actualitat, al voltant d’un 87% de municipis ja disposa de seu electrònica o presta serveis de factura electrònica, un 31% ja tramita notificacions electròniques i quasi un 2% disposa de registre T-CAT. L’Administració digital és una eina coadjuvant de la transparència i del retiment de comptes de les Administracions Públiques al conjunt de la ciutadania. A l’àmbit local català, la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública a l’empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa tot un repte per als ens locals, especialment, per als que compten amb recursos humans i materials més migrats. Bona part de les dificultats es plantegen a l’hora de ponderar l’interès públic en la transparència de l’actuació administrativa, i els interessos públics o privats protegits pels seus límits, entre els quals, la protecció de dades personals. Aquesta jornada pretén aprofundir en:

• Les particularitat en la digitalització del procediment administratiu local en les seves diverses fases, i en particular, en la notificació electrònica.

• La sistematització dels criteris establerts per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació a l’aplicació de les limitacions a la protecció de les dades personals

PROGRAMA

Inauguració

• Il·lm. Sr. Miquel Buch I Moya , president, ACM i Consell de Governs Locals de Catalunya

 

Ponència I: La digitalització del procediment administratiu local

• Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu, UOC Pausa

 

Ponència II: La notificació electrònica en el procediment administratiu

• Dra. Susana Eva Franco Escobar, professora lectora de dret administratiu, Universitat de La Laguna

 

Ponència III: L’administració electrònica als ens locals de Catalunya

• Sr. Mario Alguacil Sanz, director, Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 

Ponència IV: Accés a la informació pública i protecció de dades als ens locals

• Dra. María Estrella Gutiérrez David, professora agregada de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos

 

Taula rodona: La implementació de l’administració electrònica als ens locals

• Dr. Enric Brull i Alabart, director de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, Diputació de Tarragona i professor associat de gestió d’empreses, URV

• Sr. Roger Cots i Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà

• Sra. Maria Ascensión Moro Cordero,cap, Unitat de gestió del Coneixement i Qualitat, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

• Sra. Sandra González Aguilera, tècnica d’administració electrònica, Ajuntament de SantFeliu de Llobregat

Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de l'ACM, c/ València 231, 5a planta de Barcelona

Horari: de 9 a 15 hores

INSCRIPCIÓ