IniciFormació › L’harmonització europea de la legislació...

L’harmonització europea de la legislació contractual. Una nova era per al sector públic local?

PRESENTACIÓ

Aquesta jornada estudia amb detall la nova Llei de Contractes del Sector Públic que, en substitució del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, està a punt de ser aprovada definitivament.

Aquest nou text incorpora al nostre ordenament jurídic les previsions de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que deroga la Directiva 2004/18/CE, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

El nou règim jurídic suposa per al conjunt del sector públic i, en particular, per al local, un nou marc regulador de la contractació pública que incrementa la concurrència sobre la base del reforçament dels principis de publicitat i transparència i l’augment de les garanties i dels sistemes de control públic a fi de prevenir les males pràctiques administratives i la corrupció.

En aquest sentit, entre les principals novetats que incorpora cal destacar l’ampliació de l’àmbit subjectiu de la llei, la revisió del catàleg de tipologies contractuals -com la introducció de l’associació per la innovació- i del seu règim jurídic, l’exclusió de la regulació estatal de les activitats i serveis a les persones (ensenyament, salut i serveis socials, ...), la revisió de les fórmules convencionals, la reducció de les càrregues administratives, el foment dels procediments electrònics, l’accés de les PYMEs i la restricció a la utilització de “mitjans propis” o contractes "in house". En relació als aspectes procedimentals, cal assenyalar la regulació dels òrgans de contractació dels ens locals, el nou caràcter de la mesa de contractació, la revisió dels requisits de solvència del contractista pel que fa a la classificació, la introducció de la declaració responsable,  la revisió dels diferents procediments i dels criteris d’adjudicació i la incorporació del procediments obert amb tramitació simplificada, la nova conceptualització del reequilibri econòmic de la concessió d’obres i serveis i la redefinició del recurs especial en matèria de contractació i l’adequació del règim de modificacions contractuals i de causes d’extinció. I, finalment, la introducció d’un nou sistema de governança dels òrgans consultius en matèria de contractació pública per exigència del dret de la Unió Europea.

PROGRAMA

1a. Jornada - 29 de novembre

9.00 h.- Inauguració

Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, president, ACM i Consell de Governs Locals de Catalunya

9.30 h.- Lliçó inaugural

El nou eix de la reforma: entre el contracte administratiu, el conveni i l’encàrrec de gestió

Dr. Francisco José Villar Rojas, catedràtic de dret administratiu, Universidad de La Laguna

10.30 h.- Ponència I

Les noves formes contractuals administratives

Dr. Miguel Ángel Bernal Blay, director general de contractació, patrimoni i organització del Govern d’Aragó i professor titular de dret administratiu de la Universidad de Zaragoza

11.15 h.- Pausa-cafè

11.45 h.- Ponència II

El procediment electrònic a la contractació pública local

Sr. Ignacio Martínez Vila, secretari general, Ajuntament d’Almassora, Castelló

12.30 h.- Ponència III

La integració de les polítiques socials, ambientals i d’innovació

Dr. Marcel·lí Pons i Duat, secretari general, Ajuntament de Vilanova i La Geltrú i professor honorari de dret administratiu, URV

13.15 h.- Ponència IV

El nou contracte de concessió de serveis

Dr. Francisco Hernández González, professor titular de dret administratiu, Universidad de La Laguna

14.00 h.- Fi de la jornada

2a. Jornada 

9.30 h.- Ponència V

La preparació i l’adjudicació dels contractes

Sr. Jesús Colás Tenas, secretari general, Diputación de Zaragoza

10.15 h.- Ponència VI

El control previ i posterior a la contractació pública local

Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus

 

11.00 h.- Pausa-cafè

11.30 h.- Ponència VI

El compliment contractual, la modificació, els efectes i l’extinció

Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 

12.15 h.- Taula rodona

La contractació administrativa al sector públic local (I)

4 ponents d'aquesta jornada

Moderadora: Dra. Maria Carme Juncosa i Vidal, lletrada, Direcció de Serveis de Cooperació Local, Diputació de Barcelona i professora associada de dret administratiu, URV

13.00 h.- Lliçó de cloenda

La racionalització de la contractació

Sr. Isidre Virgili i Pons, assessor en matèria de contractació pública, ACM

14.30h.- Fi de la jornada

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Espai Francesca Bonnemaison, La Sala, C/ Sant Pere Més Baix, 7 08003 Barcelona

Dates:  29 i 30 de novembre