IniciFormació › Jornada La Central de Compres del món local...

Jornada La Central de Compres del món local. Bones pràctiques i normativa -Edició Camp de Tarragona

Data curs
29 març de 2017
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Des de l’òptica de la contractació pública l’any 2016 va ser un any d’importants canvis en la seva normativa. Per una banda, l’intens debat sobre l’entrada en vigor al mes d’abril, l’efecte directe i el seu abast, de les directives comunitàries, i en especial la Directiva 2014/24/UE de contractació pública; per altra, la promulgació del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, on desapareixien i afloraven nous procediments de contractació, entre d’altres; i per últim, els diferents informes, dictàmens i esborranys d’una nova llei de contractes del sector públic estatal, que han tingut com a colofó l’inici de la tramitació del Projecte de llei de contractes del sector públic, el passat 2 de desembre.

 

Mentrestant, els òrgans de contractació locals no han aturat les seves necessitats de contractació. De fet, les han hagut de seguir gestionant malgrat un entorn jurídic mutant. Aquest any 2017, de fet, consolidarà aquesta continuïtat convulsa amb els debats i modificacions d’un nou marc jurídic contractual. Els continguts del programa de les Jornades de la Central de Compres de l’ACM d’aquest any, van dirigits a tècnics, gestors i responsables de la contractació i compres de les entitats locals, i tenen com a principal objectiu reflexionar i difondre els textos vigents i determinades expectatives dels operadors, així com de forma molt clara, ser un espai de reflexió de determinats procediments o mancances que des del món local hem d’afrontar.

 

De fet, enguany fem un esforç en introduir encara més espai a les bones pràctiques en matèria de contractació pública impulsades per governs locals. Posar-les en comú, analitzar errors habituals dels òrgans de contractació o conèixer les experiències punteres en contractació electrònica, esdevé més necessari que mai.

 

Objectius

  • Divulgar la contractació agregada i conjunta des de la tècnica de contractació de la Central de Compres per l’obtenció d’economies d’escala en els preus, seguretat jurídica en els acords d’adjudicació i simplificació del procediment.
  • Difondre els diferents Acords marc de la Central de compres i els procediments dels contractes basats que adjudiquin les entitats locals destinatàries.
  • Donar a conèixer l’aplicació de la Directiva 2014/24/UE en els criteris d’adjudicació, medi ambient, divisió en lots com a suport a les pimes, consultes preliminars de mercat,  clàusules  socials, modificació del contracte...
  • Exposar, de forma pràctica, l’aplicació dels criteris i subcriteris d’adjudicació dels diversos tipus de contractes, d’acord amb la jurisprudència dels Tribunals de Justícia de la Unió Europea i el de Recursos Contractuals de Catalunya.
  • Reflexionar sobre l’obligació de la contractació electrònica del òrgans de contractació locals, a partir de l’abril de 2018, i veure’n ja aplicacions pràctiques de les entitats locals.
  • Apropar la formació en contractació pública de forma territorial, així com identificar noves necessitats en les properes licitacions per part dels futurs ens destinataris.
PROGRAMA

9:15h Benvinguda

 

9:30h-10:15h L'adquisició centralitzada. El catàleg de béns, productes i serveis de l'ACM i l'execució dels contractes basats

Sr. Marc Pifarré, secretari general ACM i director CCDL 

- Sr. Víctor Torrents, cap oficina seguiment de contractes

 

10:30-11:15h La contractació local en el marc de la reforma de la llei de contractes del sector públic

Sr. Isidre Virgili, consultor en contractació 

-Sr. Carles Bassaganya, Responsable Gabinet d’estudis i programes

 

11:15-11:30h Enquesta sobre necessitats

11:30-12h Pausa

 

12:00-12:30h La contractació electrònica. Present, futur i adaptació dels òrgans de contractació en el marc de les noves directives comunitàries. Cas pràctic de l'Ajuntament de Terrassa

Sr. Joan Bosch i Imma Soler, responsable del Servei de Contractació i patrimoni l’Ajuntament de Terrassa 

 

12:30-13:30h  Bones pràctiques i errors en els criteris i subcriteris d'adjudicació. Cas pràctic dels contractes de neteja de Granollers

Sra. Núria Blanchar, cap del servei de contractació de Granollers

 

13:30-14:00h La gestió dels contractes menors i els procediments oberts simplificats. El cas pràctic de la Paeria de Lleida

Sra. Elisenda Sas, cap del servei de contractació i patrimoni de la Paeria de Lleida

 

14:00h Conclusió de la jornada

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: IMET, Avd. Ramon i Cajal, 70 de Tarragona

Horari: de 9 a 14 hores

INSCRIPCIÓ