IniciFormació › Jornada sobre Funció Pública - Finalitzada

Jornada sobre Funció Pública - Finalitzada

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’oferta d’ocupació pública és l’instrument per mitjà del qual l’Administració determina quines són les necessitats de recursos humans que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents i que, per tant, requereixen la selecció de personal de nou ingrés.

 

L’EBEP també configura l’oferta d’ocupació pública com un instrument de planificació dels recursos humans, ja que estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés, seran objecte de l’oferta, o a través d’algun altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, que comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional. En tot cas, segons el mateix EBEP, l’execució de l’oferta s’haurà de desenvolupar dins del termini improrrogable de tres anys. Amb motiu de la crisi econòmica, la normativa estatal, ha limitat la incorporació de nou personal i l’oferta d’ocupació pública.

 

Recordem que l’oferta pública d’ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral que corresponguin a llocs de treball la provisió de les quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris.

 

L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i la seva publicació posterior obliguen l’entitat local a la convocatòria de les proves selectives d’accés per a la provisió de les vacants compreses en aquella, i aquestes convocatòries s’han de realitzar amb la previsió necessària perquè el procés de selecció i, si s’escau, l’inici del curs selectiu de formació, estigui ultimat dins l’any. No es pot efectuar cap convocatòria de proves selectives d’accés sense l’aprovació i publicació prèvies de l’oferta pública d’ocupació, com tampoc realitzar convocatòries de proves selectives per a places o llocs de caràcter fix no inclosos en l’oferta, sens perjudici de la seva cobertura provisional.

 

La manca d’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat planteja dubtes sobre la possibilitat d’aprovar l’oferta pública d’ocupació, del seu contingut i els seus límits. La incertesa sobre l’aprovació dels pressupostos i una tramitació que es preveu pugui durar més d’un parell de mesos fa que alguns Ajuntaments hagin decidit aprovar-la, altres en canvi no ho han fet, a l’espera de que es puguin aprovar. Quins efectes jurídics té aquesta situació? Cal preveure una taxa de reposició d’efectius?

PROGRAMA

9:30h Acreditacions

 

9:45-10:00h Benvinguda

- Il·lm. Sr. Miquel Buch, president, ACM, i alcalde, Premià de Mar

- Il·lm. Sr. Francesc Colomé, alcalde de Les Franqueses, i president de la Comissió de Funció Pública, ACM

 

10:00- 11:30h Ponència: ‘L’oferta pública d’ocupació i l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat’

- Il·lm. Sr. Eduard Barrachina, Magistrat-Jutge, Sala de lo contenciós administratiu del TSJC

Presentació: Xavier Boltaina


Pausa


12:00-13:30h Taula rodona sobre les diferents titulacions reconegudes a l’espai superior d’educació
europeu i la provisió de places a les Administracions Públiques. Problemàtiques existents amb la participació de diferents representants de col·legis d’enginyers

- Sr. Jordi Barril, assessor jurídic, Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

- Sra. Silvia Burés, degana, Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

- Sr. Germán Esteban, secretari, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya

Modera: Xavier Boltaina

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de l'ACM, c/ València 231, 5ena de Barcelona

Horari: de 9:30 a 13:30 hores

 

INSCRIPCIÓ