Inici › Informació Electoral

Informació Electoral

Dades a tenir en compte després de la celebració de les eleccions
 
Quan s’aprova l’acta de l’última sessió celebrada amb anterioritat a la celebració de les eleccions municipals?
 
El tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, els Regidors cessants, tant del Ple com de la Junta de Govern, es reuniran en sessió convocada amb l’objectiu d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada. (Art. 36 ROF)
 
Quan es constitueixen les noves Corporacions municipals? 
 
Es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions.
 
Si s’ha presentat un recurs contenciós- electoral  contra la proclamació dels regidora electes es constituiran el 40è dia posterior a les eleccions. (Arts. 195.1 LOREG i 37 ROF)
 
Quin procediment se segueix per a constituir les noves Corporacions?
 
En primer lloc, es constituirà una Mesa d’edat integrada pels escollits de major i menor edat presents a l’acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació. (Art. 195.2 LOREG)
 
La Mesa comprovarà les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes de conformitat amb les certificacions que l’Ajuntament hagués remès a la Junta Electoral de Zona. 
 
Finalment, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes.  En cas contrari, es celebrarà una sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el número de regidors presents. 
 
(Arts. 195.2, 195.3 i 195.4 LOREG)
 
Quan s’elegeix l’Alcalde i quin procediment se segueix?
 
L’Alcalde s’elegeix en la mateixa sessió de constitució de la Corporació i se segueix el següent procediment:
 
a)    Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves llistes.
 
b)    Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors serà proclamat electe.
 
c)    Si cap d’ells obté la majoria, serà proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista que ha obtingut un major número de vots particulars en el corresponent Municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig. 
 
En els municipis entre 100 i 250 habitants, poden ser candidats a Alcalde tots els Regidors;  si algú dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors serà proclamat electe; Si ningú obté aquesta majoria serà proclamat Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de Regidors. (Art. 196 LOREG)
 
Quan se celebra el nou Ple després de la sessió constitutiva de la nova Corporació i quins temes es tracten? El cartipàs municipal
 
Dins els 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la nova Corporació, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin necessàries per tal de tractar els següents assumptes:
 
a)    Periodicitat de les sessions del Ple
 
b)    Creació i composició de les Juntes de Govern 
 
c)    Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
 
d)    Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d¡Alcalde, membres de la Junta de Govern i Presidents de les Comissions informatives, així com de les delegacions que l’Alcaldia estimi oportú conferir.
(Art. 38 ROF)
 
Quan finalitza el mandat dels corporatius cessants? Poden prendre acords fins la pressa de possessió dels seus successors?
 
Els mandats són de quatre anys, i finalitzen el dia anterior a la celebració de les següents eleccions. Tenint en compte que les eleccions es celebraran el 24 de maig, el mandat dels corporatius finalitzarà el dia 23 de maig.
 
Això no obstant, a partir d’aquest dia s’iniciarà el període en què els membres de les corporacions cessants continuaran les seves funcions només per l’administració ordinària i fins la presa de possessió dels seus successors no podran adoptar acords pels que legalment es requereixi una majoria qualificada
(Arts. 194 LOREG i 39 ROF)
 
Quan s’adquireix la plena condició del càrrec electe?
 
L’article 108.8 CE, preveu el següent: 
 
En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.
 
 La interpretació literal d’aquest precepte ens porta a la conclusió que l’adquisició de la plena condició del càrrec (o sigui el pas de càrrec electe a regidor), depèn de la prèvia promesa o jurament d’acatament de la Constitució, i també, complir la resta de requisits previstos com el registre d’interessos. (art. 75.7 LRBRL)
 
Durant el període de govern en funcions es pot celebrar ple ordinari?
 
La celebració de les eleccions determina el cessament dels membres de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 194 de la Llei Orgànica, 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i 39 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que romanen en funcions únicament a efectes de l'administració ordinària. L'única limitació legal que s'estableix és la prohibició d'adoptar acords que requereixin per a la seva aprovació majoria absoluta dels membres de la Corporació.
 
Per tant, la celebració de plens ordinaris, de periodicitat preestablerta, haurà de continuar durant aquest període, del 24 de maig al 13 de juny (20 dies naturals des de la celebració de les eleccions fins a la constitució de la Corporació) doncs, tot i que no hi hagi assumptes d'administració ordinària per al seu tractament, caldrà aprovar les actes pendents i la part corresponent a la fiscalització de l'acció de govern. També serà possible la celebració de plens extraordinaris, sempre que, en el corresponent ordre del dia només s'adoptin acords d'administració ordinària (per exemple, per terminis legals en matèria de contractació).
 
És possible que els membres de la Corporació renunciïn abans de la presa de possessió en la sessió constitutiva?
 
No hi ha cap obstacle legal perquè els membres electes de la Corporació, presentin renúncia a aquesta condició amb anterioritat a la sessió constitutiva. En aquest cas , la renúncia haurà de presentar-se davant la Junta Electoral de Zona, amb mandat vigent encara, que haurà de proclamar al següent de la llista i expedir la credencial a favor, procedint a la seva remissió a l'entitat local per facilitar la presa de possessió .
 
En aquest supòsit no serà necessària la presa de coneixement de la renúncia efectuada pel Ple de la Corporació, tal com ha assenyalat la Junta Electoral Central en acord de 31 d'octubre de 2001, al no haver adquirit la condició plena de membre de la entitat .
 
Hi ha obligació de tots els cap de llista de presentar candidatura a la votació per a l'elecció d'Alcalde en la sessió constitutiva?
 
D'acord amb el que assenyala l'article 196 de la LOREG, podran ser candidats a l'Alcaldia tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes, sense que sigui exigible l'haver obtingut un nombre mínim de regidors per presentar candidatura, ja que qualsevol candidatura que hagi obtingut lloc de regidor pot presentar candidat.
 
No obstant això , no tots els cap de llista hauran de ser candidats a l'Alcaldia, sinó que s'exigeix una manifestació expressa de la voluntat en aquest sentit per incloure en la terna d'alcaldables que se sotmetrà a votació per la Mesa d'Edat en la sessió constitutiva.
 
 
Poden adoptar acords organitzatius transcorregut el termini de trenta dies hàbils que preveu la normativa?
 
Encara que l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (LA LLEI 2574/1986), pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu la necessitat que el Ple de la Corporació adopti, en el termini de trenta dies hàbils després de la constitució de la Corporació, una sèrie d'acords organitzatius, és possible l'aprovació de determinats acords excedit el termini.
 
La fixació d'un període determinat obeeix a la necessitat d'organitzar eficaçment la Corporació recentment possessionada, però tant el fet que els acords inclosos en aquest precepte no esgotin els acords organitzatius del Ple, així com l'existència d'altres que són competència del president, permeten defensar l'adopció dels mateixos fora del termini de trenta dies. A aquesta posició condueix també el fet que en qualsevol moment del mandat sigui possible la modificació del seu contingut. No obstant això, resulta més adequat i, per descomptat, més eficaç amb vista al correcte funcionament dels serveis públics no esgotar, i menys excedir, el termini per a l'organització de la Corporació.