Inici › Informació Electoral

Informació Electoral

Eleccions catalanes 21 Desembre 2017

S’ha publicat la Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la que s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017.

En aquesta Ordre es regulen els permisos de què disposen les persones treballadores durant la jornada d’eleccions del 21 de desembre de 2017.  A continuació resumim el contingut de la Ordre ESS/1169/2017.

 

Règim de permisos per anar a votar:

El 21 de desembre les empreses tenen la obligació de concedir als treballadors/es amb condició d’electors un permís de com a màxim 4 hores, dins la jornada laboral, per exercir el seu dret a vot a les eleccions. Aquestes hores de permís no han de ser recuperades i s’ha de retribuir el salari que correspondria si hagués prestat els seus serveis íntegrament.

Els treballadors/es a qui la jornada laboral coincideixi parcialment amb l’horari electoral es regeixen per les regles següents:

- No s’ha de concedir permís si la coincidència és de com a màxim 2 hores.

- Si la coincidència és d’entre 2 i 4 hores es concedirà un permís retribuït i no recuperable de 2 hores.

- Si la coincidència és de 4 o més hores s’ha de concedir el permís general de 4 hores.

A les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual se’ls haurà de reduir proporcionalment la duració del permís.

Les persones treballadores que tinguin una jornada que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

Les hores concedides per anar a votar seran determinades per l’empresari o empresària i han de coincidir amb l’horari dels col·legis electorals.

Els treballadors/es que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en condicions que dificultin exercir el dret de sufragi el 21 de desembre tenen dret a un permís retribuït i no recuperable de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral corresponent per poder formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís el podran gaudir entre la data de convocatòria fins el dia 11 de desembre de 2017.

A efectes del pagament del salari  del temps usat per votar els empresaris tindran dret a sol·licitar als treballadors/es la exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Permisos dels membre de la mesa electoral, interventors i apoderats:

A les persones que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors se’ls ha de concedir els següents permisos:

Permís retribuït i no recuperable de la jornada complerta del dia 21 de desembre de 2017.
Permís retribuït i no recuperable de les 5 primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de la votació.

Per a concedir aquests permisos s’ha de justificar la condició de membre de mesa electoral o d’interventor.

A les persones que acreditin la condició d’apoderats se’ls ha de concedir el permís següent:

Permís retribuït  i no recuperable durant la jornada complerta del dia 21 de desembre de 2017.

 

Torn de nit: als treballadors/es que essent membres d’una mesa electoral, interventors o apoderats durant la jornada electoral que treballin en el torn de nit en la data immediatament anterior, l’empresari els haurà de concedir un canvi de torn si ho sol·liciten.

 

Altres qüestions:

En els casos en què la retribució de les persones treballadores amb permís el dia de les eleccions estigui constituït en part per una prima o incentiu, aquesta es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per aquest concepte per cada treballador en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

Règim aplicable al personal al servei de l’Administració Pública:

El personal que presta serveis en l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les que s’han exposat anteriorment.

 

Poden consultar en el següent enllaç la Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre:

ENLLAÇ

 

 

Convocatòria d’eleccions, dissolució del Parlament i cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya:

  • Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución. Enllaç​
  • Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó. Enllaç
  • Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de los Consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Enllaç

 

Normes complementàries per a la realització de les eleccions:

  • REIAL DECRET 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. Enllaç
  • Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2017. Enllaç

 

Seccions electorals, locals i meses a cada municipi:

  • Relación de secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada municipio. Enllaç

 

Locals i llocs públics que es reserven per a actes de campanya electoral:

  • Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, correspondientes a las elecciones del Parlamento de Cataluña, que se publican de conformidad con el artículo 14.2a) del Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017, a celebrar el 21 de diciembre de 2017. Enllaç

 

Subvencions i control de comptabilitat electoral:

  • Real Decreto 955/2017, de 3 de noviembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017. Enllaç
  • REIAL DECRET 955/2017, de 3 de novembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017. Enllaç

 

Nota del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports on informa que el dia 21-D serà no lectiu als centres escolars de Catalunya: Enllaç

 

Eleccions municipals maig 2015

 
Dades a tenir en compte després de la celebració de les eleccions
 
Quan s’aprova l’acta de l’última sessió celebrada amb anterioritat a la celebració de les eleccions municipals?
 
El tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, els Regidors cessants, tant del Ple com de la Junta de Govern, es reuniran en sessió convocada amb l’objectiu d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada. (Art. 36 ROF)
 
Quan es constitueixen les noves Corporacions municipals? 
 
Es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions.
 
Si s’ha presentat un recurs contenciós- electoral  contra la proclamació dels regidora electes es constituiran el 40è dia posterior a les eleccions. (Arts. 195.1 LOREG i 37 ROF)
 
Quin procediment se segueix per a constituir les noves Corporacions?
 
En primer lloc, es constituirà una Mesa d’edat integrada pels escollits de major i menor edat presents a l’acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació. (Art. 195.2 LOREG)
 
La Mesa comprovarà les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes de conformitat amb les certificacions que l’Ajuntament hagués remès a la Junta Electoral de Zona. 
 
Finalment, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes.  En cas contrari, es celebrarà una sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el número de regidors presents. 
 
(Arts. 195.2, 195.3 i 195.4 LOREG)
 
Quan s’elegeix l’Alcalde i quin procediment se segueix?
 
L’Alcalde s’elegeix en la mateixa sessió de constitució de la Corporació i se segueix el següent procediment:
 
a)    Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves llistes.
 
b)    Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors serà proclamat electe.
 
c)    Si cap d’ells obté la majoria, serà proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista que ha obtingut un major número de vots particulars en el corresponent Municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig. 
 
En els municipis entre 100 i 250 habitants, poden ser candidats a Alcalde tots els Regidors;  si algú dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors serà proclamat electe; Si ningú obté aquesta majoria serà proclamat Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de Regidors. (Art. 196 LOREG)
 
Quan se celebra el nou Ple després de la sessió constitutiva de la nova Corporació i quins temes es tracten? El cartipàs municipal
 
Dins els 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la nova Corporació, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin necessàries per tal de tractar els següents assumptes:
 
a)    Periodicitat de les sessions del Ple
 
b)    Creació i composició de les Juntes de Govern 
 
c)    Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
 
d)    Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d¡Alcalde, membres de la Junta de Govern i Presidents de les Comissions informatives, així com de les delegacions que l’Alcaldia estimi oportú conferir.
(Art. 38 ROF)
 
Quan finalitza el mandat dels corporatius cessants? Poden prendre acords fins la pressa de possessió dels seus successors?
 
Els mandats són de quatre anys, i finalitzen el dia anterior a la celebració de les següents eleccions. Tenint en compte que les eleccions es celebraran el 24 de maig, el mandat dels corporatius finalitzarà el dia 23 de maig.
 
Això no obstant, a partir d’aquest dia s’iniciarà el període en què els membres de les corporacions cessants continuaran les seves funcions només per l’administració ordinària i fins la presa de possessió dels seus successors no podran adoptar acords pels que legalment es requereixi una majoria qualificada
(Arts. 194 LOREG i 39 ROF)
 
Quan s’adquireix la plena condició del càrrec electe?
 
L’article 108.8 CE, preveu el següent: 
 
En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.
 
 La interpretació literal d’aquest precepte ens porta a la conclusió que l’adquisició de la plena condició del càrrec (o sigui el pas de càrrec electe a regidor), depèn de la prèvia promesa o jurament d’acatament de la Constitució, i també, complir la resta de requisits previstos com el registre d’interessos. (art. 75.7 LRBRL)
 
Durant el període de govern en funcions es pot celebrar ple ordinari?
 
La celebració de les eleccions determina el cessament dels membres de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 194 de la Llei Orgànica, 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i 39 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que romanen en funcions únicament a efectes de l'administració ordinària. L'única limitació legal que s'estableix és la prohibició d'adoptar acords que requereixin per a la seva aprovació majoria absoluta dels membres de la Corporació.
 
Per tant, la celebració de plens ordinaris, de periodicitat preestablerta, haurà de continuar durant aquest període, del 24 de maig al 13 de juny (20 dies naturals des de la celebració de les eleccions fins a la constitució de la Corporació) doncs, tot i que no hi hagi assumptes d'administració ordinària per al seu tractament, caldrà aprovar les actes pendents i la part corresponent a la fiscalització de l'acció de govern. També serà possible la celebració de plens extraordinaris, sempre que, en el corresponent ordre del dia només s'adoptin acords d'administració ordinària (per exemple, per terminis legals en matèria de contractació).
 
És possible que els membres de la Corporació renunciïn abans de la presa de possessió en la sessió constitutiva?
 
No hi ha cap obstacle legal perquè els membres electes de la Corporació, presentin renúncia a aquesta condició amb anterioritat a la sessió constitutiva. En aquest cas , la renúncia haurà de presentar-se davant la Junta Electoral de Zona, amb mandat vigent encara, que haurà de proclamar al següent de la llista i expedir la credencial a favor, procedint a la seva remissió a l'entitat local per facilitar la presa de possessió .
 
En aquest supòsit no serà necessària la presa de coneixement de la renúncia efectuada pel Ple de la Corporació, tal com ha assenyalat la Junta Electoral Central en acord de 31 d'octubre de 2001, al no haver adquirit la condició plena de membre de la entitat .
 
Hi ha obligació de tots els cap de llista de presentar candidatura a la votació per a l'elecció d'Alcalde en la sessió constitutiva?
 
D'acord amb el que assenyala l'article 196 de la LOREG, podran ser candidats a l'Alcaldia tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes, sense que sigui exigible l'haver obtingut un nombre mínim de regidors per presentar candidatura, ja que qualsevol candidatura que hagi obtingut lloc de regidor pot presentar candidat.
 
No obstant això , no tots els cap de llista hauran de ser candidats a l'Alcaldia, sinó que s'exigeix una manifestació expressa de la voluntat en aquest sentit per incloure en la terna d'alcaldables que se sotmetrà a votació per la Mesa d'Edat en la sessió constitutiva.
 
 
Poden adoptar acords organitzatius transcorregut el termini de trenta dies hàbils que preveu la normativa?
 
Encara que l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (LA LLEI 2574/1986), pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu la necessitat que el Ple de la Corporació adopti, en el termini de trenta dies hàbils després de la constitució de la Corporació, una sèrie d'acords organitzatius, és possible l'aprovació de determinats acords excedit el termini.
 
La fixació d'un període determinat obeeix a la necessitat d'organitzar eficaçment la Corporació recentment possessionada, però tant el fet que els acords inclosos en aquest precepte no esgotin els acords organitzatius del Ple, així com l'existència d'altres que són competència del president, permeten defensar l'adopció dels mateixos fora del termini de trenta dies. A aquesta posició condueix també el fet que en qualsevol moment del mandat sigui possible la modificació del seu contingut. No obstant això, resulta més adequat i, per descomptat, més eficaç amb vista al correcte funcionament dels serveis públics no esgotar, i menys excedir, el termini per a l'organització de la Corporació.