Inici › Retribucions a càrrecs electes

Retribucions a càrrecs electes

Convocatòria 2018 per a compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

El Règim de retribucions, assistències i indemnitzacions dels regidors dels ajuntaments

Informe sobre els aspectes relatius als drets econòmics dels regidors i regidores (clica per obrir el document)

 

Retribucions a càrrecs electes

Amb l’entrada en vigor del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público s’han establert els següents topalls màxims pel que fa a les retribucions dels càrrecs electes.

Segons aquest i de conformitat amb l’establert a l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, s’estableix que el límit màxim que total poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclòs els triennis, son els següents:

Habitants

Referència en euros

Més de 500.000

106.130,60 euros

300.001 a 500.000

95.517,54 euros

150.001 a 300.000

84.904,46 euros

75.001 a 150.000

79.598,46 euros

50.001 a 75.000

68.985,42 euros

20.001 a 50.000

58.372,36 euros

10.001 a 20.000

53.065,30 euros

5.001 a 10.000

47.759,30 euros

1.000 a 5.000

42.452,24 euros

En el cas de les Corporacions Locals de menys de 1000 habitants, resultarà d’aplicació la següent escala en relació amb la seva dedicació:

Dedicació

Referència en euros

Dedicació parcial al 75%

31.839,20 euros

Dedicació parcial al 50%

23.348,55 euros

Dedicació parcial al 25%

15.920,13 euros

Les quanties establertes disposen un augment del 2,25% respecte les vigents a 31 de desembre de 2018. Així mateix també s’aplicarà l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB aplicable per al personal del sector públic.

ENLLAÇ

Escala de retribucions dels electes locals