IniciActualitat › Oberta la convocatòria de subvencions per a...

Oberta la convocatòria de subvencions per a activitats i actes esportius durant la temporada 2015-2016

13 maig de 2016

Dijous 12 de maig es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/1190/2016, de 4 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2015-2016, i se n'aproven les bases reguladores.
  
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I ACTES QUE TINGUIN UN IMPACTE SIGNIFICATIU EN EL CONJUNT DEL SISTEMA ESPORTIU A CATALUNYA O DE RELLEVÀNCIA SOCIAL I HISTÒRICA
 
OBJECTE: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per donar suport a les iniciatives destinades a les actuacions especials que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executades durant la temporada 2015-2016. Dintre d'aquest objecte s'inclouen, a més de l'organització i promoció d'activitats esportives, altres projectes assimilats a congressos, jornades, tasques d'arxiu de documentació, elaboració de publicacions i estudis relacionats amb l'àmbit de l'esport, activitats de preparació o adequació d'espais i equipaments per a la realització de les activitats i l'organització d'esdeveniments internacionals a Catalunya.
                                                                                            
ENTITATS DESTINATÀRIES: Poden ser sol·licitants de les subvencions les entitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre que, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que també tinguin la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros sumant l'import de totes les actuacions sol·licitades per cada entitat. L'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici el compliment d'aquests requisits.
 
Les entitats que reuneixin els requisits establerts anteriorment, han de complir complementàriament, amb el següent codi ètic de funcionament:
 
-       Persecució de finalitats generals de foment de l'esport: les entitats beneficiàries de les subvencions són entitats públiques o privades que persegueixen finalitats vinculades amb el foment, la promoció i l'organització
 
-       de l'activitat esportiva, com un model d'educació integral que afavoreixi un estil de vida saludable i els valors humans i socials en un marc de convivència i cohesió.
 
-       Absència total d'ànim de lucre: les entitats beneficiàries de les subvencions són entitats públiques o privades sense cap finalitat de lucre, que apleguen l'esforç de les persones que volen participar en la consecució de les finalitats, sense cap tipus d'ànim lucratiu.
 
-       Foment de la participació interna de les persones que conformen l'entitat.
 
-       Confiança i funcionament democràtic: les relacions entre els membres de les entitats beneficiàries s'han de basar en la confiança i el convenciment de compartir un projecte comú i es fomenta en la bona fe i el respecte per tothom. Les bases del funcionament democràtic, en el si de l'entitat, són la igualtat i la llibertat d'expressió, d'acord amb l'organització interna de l'entitat.
 
-       Transparència econòmica: la realització d'activitats econòmiques no pot ser contrària a les finalitats de les entitats beneficiàries.
 
-       Gestió respectuosa amb els recursos humans: les entitats poden comptar amb personal remunerat, que ha de ser contractat en condicions de mercat, evitant la precarietat i també hi poden col·laborar persones de forma voluntària.
 
-       Sostenibilitat de les entitats: es considera sostenible l'entitat que, amb els recursos propis i els que és capaç de mobilitzar, pot realitzar les activitats que li permetin assolir les seves finalitats.
 
-       Relacions amb altres entitats: el reconeixement que les entitats beneficiàries formen part d'un gran grup d'entitats amb finalitats i bases similars ha de ser el substrat en el qual s'edifiquin les relacions amb altres entitats, sobre la base de la cooperació i la recerca de punts de trobada per millorar l'activitat pròpia, sempre amb respecte cap a l'autonomia de cadascuna de les entitats.
 
DESPESES SUBVENCIONABLES I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS: Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb la realització de cada activitat per a la qual se sol·licita subvenció, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En cap cas, les despeses poden tenir caràcter de despeses d'inversió, ni el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. A aquests efectes, tenen aquesta condició les despeses que expressament constin com a subvencionables a la Guia per a la justificació de les subvencions disponible a la pàgina web corporativa de l'Administració de la Generalitat, Secretaria General de l'Esport, en l'adreça electrònica següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge.
 
Les subvencions es concedeixen dins els límits de la dotació pressupostària màxima prevista a la convocatòria i d'acord amb la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració establerts a la base 9.
 
La distribució de la dotació pressupostària de la convocatòria és proporcional a la puntuació obtinguda.
 
S'estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de les activitats subvencionades que no comporta reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que l'objecte i la finalitat de la subvenció s'ha complert. En el supòsit que el percentatge de desviació pressupostària superi el 20%, sempre que l'objecte i la finalitat de la subvenció concedida es compleixin, l'import de la subvenció atorgada es redueix automàticament, en la mateixa proporció al percentatge en què se superi aquesta xifra.
 
En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de les activitats a desenvolupar pel beneficiari.
 
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació al DOGC i finalitza el dia 30 de maig de 2016.
 
ENLLAÇ PUBLICACIÓ