IniciActualitat › Subvencions per al 2016 de suport als territ...

Subvencions per al 2016 de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social

12 juliol de 2016

Resolució TSF/1694/2016, de 7 de Juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al programa de suposrt als territoris amb majors ncessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

OBJECTE:  L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte treball als barris.
 
ENTITATS BENEFICIÀRIES: Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en el marc d’aquest Programa aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
CARTA DE SERVEIS: Les accions ocupacionals i de desenvolupament local subvencionables que conformen la carta de serveis del Projecte treball als barris es concreten en 7 tipus d’accions agrupades en 5 programes: 

Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció
 
Dispositius d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials: En el marc d’aquest Programa es podran subvencionar dispositius d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, amb un plantejament flexible amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats individuals de cadascun de les persones participants. 
 
La metodologia s’haurà d’adequar a les característiques i necessitats dels col·lectius amb que es treballi, tot i que la major o menor dedicació, per part del personal tècnic responsable, a cadascuna de les persones participants, així com la participació d’aquestes en una o més mesures del dispositiu, dependrà de les necessitats concretes de cada persona. 
 
Aquestes accions les portaran a terme persones expertes que tinguin titulació universitària, i que aquesta sigui adequada pel desenvolupament de les seves tasques. En cas que la titulació universitària de les persones expertes no sigui adequada, hauran d’acreditar experiència professional en l’àmbit de la inserció sociolaboral.
 
Programa B. Programes de qualificació professional: Les accions de qualificació professional tenen per objectiu la millora de l’ocupabilitat i les competències de les persones destinatàries i es plantegen com a mesures adreçades a seleccionar, motivar, inserir i mantenir dins un procés formatiu, que podrà incloure pràctiques no laborals en empreses, a aquelles persones que formen part dels col·lectius més desfavorits del territori objecte d’actuació.
 
Aquest tipus de formació haurà de tenir en compte les necessitats de les empreses del territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció de les persones destinatàries.
 
Per a la realització d’aquestes pràctiques no laborals o de perfeccionament professional en empreses caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració que haurà d’identificar les parts i especificar el contingut de les pràctiques, la durada, el lloc, l’horari, el sistema de tutories per al seu seguiment i el sistema d’avaluació. Els models de conveni es troben recollits a la Guia de prescripcions tècniques. Projecte treball als barris.
 
Per tal d’assolir aquest objectiu, com a mínim un 75% de les persones participants en les accions de qualificació professional hauran de continuar el seu itinerari d’inserció sociolaboral mitjançant la seva contractació en el marc del Programa d’experienciació laboral, regulat a l’apartat 4 d’aquesta base.
 
•    B1 Accions de formació integrada: Les accions de formació integrada tenen com a objectiu la millora de les competències de base i les competències transversals, a més de les competències professionals. Es realitzaran en àmbits i especialitats concebudes per afavorir la participació de les persones allunyades dels recursos formatius i el disseny dels seus continguts tindrà en compte els seus interessos, motivacions, necessitats i capacitats.

Paral·lelament als continguts mínims vinculats a l’aprenentatge professional, es treballaran altres aspectes que permeten la millora de l’ocupabilitat com poden ser coneixements de la realitat social de l’entorn, coneixements lingüístics bàsics, coneixements sobre el mercat de treball, hàbits de treball, introducció d’aspectes emprenedors i interculturalitat.
 
•    Accions de formació professionalitzadora: Les accions de formació professionalitzadora tenen com a objectiu bàsic la millora de les competències professionals. Es realitzaran preferentment en especialitats vinculades a certificats de professionalitat. També es poden incloure mòduls específics adaptats a les necessitats del col·lectiu, així com de millora de les competències transversals o competències clau.
 
Programa C. Programes mixtos de formació i treball: Els programes mixtos de formació i treball, en l’àmbit d’oportunitats d’ocupació i formació de les polítiques actives d’ocupació, tenen com a finalitat la formació i pràctica professional de les persones participants, mitjançant la realització d’obres o serveis públics que aportin un benefici social a la comunitat o barri objecte d’actuació.
 
Les cases d’oficis estan dirigides a la formació i contractació de joves menors de 25 anys que ja disposen d’uns nivells mínims de formació associada a unes competències tècniques bàsiques, així com d’una maduresa personal suficient com per emprendre amb certes garanties d’èxit aquest tipus d’acció. Tenen com a finalitat que les persones participants puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o especialització més avançat.
 
•    Cases d’oficis: Els projectes de cases d’oficis consten de dues fases de sis mesos cadascuna. La primera fase és de caràcter formatiu i la segona fase és de formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

Durant la primera fase, les persones participants reben formació professional conforme a l’ocupació a desenvolupar i d’acord amb el pla formatiu inclòs a la memòria del projecte. Aquesta formació s’ha d’adequar en la mesura del possible i en funció dels oficis o dels llocs de treball a desenvolupar als continguts mínims dels certificats de professionalitat de les corresponents ocupacions. 
A la segona fase del projecte les persones participants complementen la seva formació en alternança amb el treball i la pràctica professional, contractats per l’entitat beneficiària.
 
Programa D. Programes d’experienciació laboral: Aquest programa s’ha d’entendre com un programa plurifuncional, ja que té diferents enfocaments que es poden utilitzar en funció de l’anàlisi prèvia de les persones destinatàries de les mesures, de les necessitats de l’entorn on s’actua i dels recursos de què disposa l’entitat beneficiària.
 
Consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per tal que les persones participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal, és a dir, de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de l’entitat beneficiària.
 
Cadascun dels projectes d’experienciació laboral podrà contenir dos tipus d’accions:
 
•    Actuacions ocupacionals: són aquelles que comporten la contractació de persones del barri per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social, programades en el marc del projecte integral del barri, i la seva finalitat és permetre adquirir o millorar determinades competències tècniques a les persones participants.
 
•    Actuacions professionals: són aquelles que comporten la contractació de personal, principalment tècnic, per a la realització de tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d’exclusió social i seguiment o coordinació dels diferents dispositius sociolaborals. Es prioritzen les actuacions professionals que suposin la contractació de persones del barri on s’actua.
 
Programa E. Programes de desenvolupament local: Amb aquest programa es pretén dinamitzar, promoure i executar en cooperació amb altres actors, els programes i les mesures ocupacionals i afins que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica del barri objecte d’actuació, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d’activitat i el desenvolupament del territori, amb l’objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d’ocupació. 
 
•    Contractació del/de la director/a o tècnic/a: Per assolir aquest objectiu, amb aquest programa es dóna suport a la contractació del personal directiu o tècnic responsable dels components de desenvolupament social i econòmic, ocupacionals, formatius, de sostenibilitat i de comunicació del projecte del barri objecte d’actuació.
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Termini i presentació de sol·licituds 5.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció en el marc d'aquest Programa, anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 30 de setembre de 2016.
 
Les sol·licituds han d'anar adreçades al/a la director/a del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i es presentaran amb els documents i pels mitjans establerts a la base 11 de l'annex de l'Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.
 
ENLLAÇ PUBLICACIÓ
 
-    RESOLUCIÓ TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 
-    ORDRE EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.