Inici › Convocatòria de subvencions per a les actua...

Convocatòria de subvencions per a les actuacions del Programa de Rehabilitació d'habitatges familiars i plurifamiliars i del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de març de 2022 la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta Resolució és obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:

 • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: El Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d'habitatges i edificis amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, la descarbonització, la integració d'energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d'utilització.
   
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora d'eficiència energètica en habitatges: El Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges té per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars.
   
 • Programa 5 d'ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: El Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació te per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini.

Les subvencions d'aquests programes tenen per finalitat el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris o destinataris dels ajuts en funció del Programa les següents persones:

 1. Del Programa 3 (Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici):
 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupades en fila i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu.
 • Les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades.
 • Les Comunitats de Propietaris.
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les societats cooperatives que es composen de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives que acreditin aquesta condició.

 

 1. Del Programa 4 (Ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges):
 • Els propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges, bé siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, integra o majoritàriament, per les Administracions públiques propietàries dels immobles.

 

 1. Del Programa 5 (Ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació):
 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllades o agrupades en fila, i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, bé siguin persones físiques o tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. Podran ser destinataris últims, també, les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, integra o majoritàriament, per les Administracions Públiques propietàries dels immobles.
 • Les Comunitats de Propietaris.
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis que reuneixin els requisits fixats a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi Civil.

Quantia: L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 57.475.365 euros que es distribueix de la manera següent:

 • 23.038.692 euros per al Programa 3;
 • 24.038.692 euros pel Programa 4;
 • 9.397.981 euros pel Programa 5.

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 3, la quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici no podrà superar els límits resultats que es descriuen a continuació:

 1. La quantitat obtinguda de multiplicar el percentatge màxim establerts en la següent taula pel cost de les actuacions subvencionables.
 2. La quantitat obtinguda de multiplicar la quantia màxima del ajut per habitatge establert en la següent taula pel núm. d’habitatges de l’edifici, incrementada, en el seu cas, per la quantia de l’ajut per metre quadrat de superfície construïda sobre rasant de local comercial o altres usos diferents a habitatge.

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l’actuació

Habitatge

Locals comercials o altres usos

 

 

Quantia màxima de l’ajut per habitatge (euros)

Quantia màxima de l’ajuda per m₂ (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40

6.300

56

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65

11.600

104

ΔCep,nren ≥ 60%

80

18.800

168

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 4, el cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 5, la quantia màxima de la subvenció per a Llibres del edifici existent per a la rehabilitació serà obtinguda de la següent forma:

 1. En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantitat de 60 euros per habitatge.
 2. En cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantitat de 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de la subvenció de 3.500 euros.

Si no es disposa de la Inspecció Tècnica del Edifici, del Informe d’avaluació del Edifici o documentació anàloga, l’ajut es podrà incrementar fins a un 50%.

En el supòsit de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis la quantia màxima de la subvenció s’obtindrà de la següent manera:

 1. En el cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantitat de 700 euros per habitatge.
 2. En el cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantitat de 300 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros.

Sol·licituds: El termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'iniciarà:

 • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: en el termini de 20 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.
   
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges: en el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.
   
 • Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: en el termini de 40 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.