IniciCentral compresProductes › Sublot 5.1 Òrgans interventors (Barcelona)

Sublot 5.1 Òrgans interventors (Barcelona)

L’adjudicació s’ha realitzat per lots provincials i es diferencien els preus horaris de les actuacions dels altres treballs de control financer (CF). També s’informa de la puntuació obtinguda en la valoració de les proposicions subjectes a judici de valor (JDV).

 

Els ens locals hauran de sol·licitar a les empreses seleccionades el nombre d’hores per prestar el servei objecte del contracte basat, i hauran de comunicar quin serà el criteri d’adjudicació (qualitat-preu o únicament preu).

 

D’acord amb la clàusula 39 del PCAP, els ens locals hauran d’enviar a les empreses seleccionades el formulari de dades, degudament omplert. Entre les dades a enviar, l’ens local haurà d’indicar el criteri d’adjudicació i podrà incloure el nombre màxim i mínim d’hores per prestar el servei d’auditoria. En el cas que l’import del contracte basat sigui inferior a 221.000 €, (IVA no inclòs), l’entitat local podra no convidar a la totalitat d’empreses sempre que com a mínim sol·liciti ofertes a tres de les seleccionades en el lot corresponent. Quan l’import superi els 221.000 € (IVA no inclòs), caldrà convidar a totes les empreses seleccionades.

Demanar informació

LOT 5

Barcelona

 

CF

JDV

Adjudicatari

€/h

Punts

FAURA-CASAS

56

35,82

AUREN

61

39,75

CORTES

56

33,50

CGI

56

27,00

PLETA

60

34,25

CROWE

65

32,25

UNIAUDIT

70

33,17

RSM SPAIN

75

33,25

GTAC

72

32,00

MAZARS

70

33,47

GPM

65

7,50

AUDRIA

70

2,75

MORISON

85

0

DELOITTE

75

21,90

L’adjudicació s’ha realitzat per lots provincials i es diferencien els preus horaris de les actuacions dels altres treballs de control financer (CF). També s’informa de la puntuació obtinguda en la valoració de les proposicions subjectes a judici de valor (JDV).

Empresa

Dades de contacte

Audria Auditoría y Consultoría SLP

Enric  Sobrans

934 515 156 / 606 390 634

esobrans@audria.net

Auren Auditores SP, SLP

Cristina Adam

932 155 989 / 676 951 498

cristina.adam@bcn.auren.es

Consultoría en Gestión Innovadora SL

Joan Chavero

932 186 755 / 627 672 181

jchavero@cgi.es

Cortes y Asociados Auditores SL

David Cepeda

932 182 919 / 657 711 754

auditoria@cortesaudit.com

Crowe Auditores España SLP

Toni Juan Carreño

932 183 666 / 628 579 721

toni.juan@crowe.es

Deloitte SL

 

Faura Casas Auditors Consultors SL

Pere Ruiz

934 816 469 / 902 282 830 / 619 781 355

pruiz@faura-casas.com; faura-casas@faura.com

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA

Joan Claret

933 012 022 / 645 386 835

joan.claret@pich.bnfix.com

GPM Auditors Associats SL

Francesc  Xavier Torrent

972 220 402 / 619 662 036

xtorrent@gpmauditors.com

Mazars Auditores SLP

Rosa Ibarz

934 050 855

rosa.ibarz@mazars.es

Morison ACPM Auditores SLP

Hèctor Manuel Nicolau

935 052 200 / 639 522 192

hnicolau@morisonacpm.com

Pleta Auditores SLP

Josep Maria Soriano

934 947 470 / 609 349 728

jmsoriano@pleta.es

RSM Spain Auditores SLP

Enric Andreu

934 184 747 / 666 922 908

eandreu@rsm.es

Uniaudit Oliver Camps SL

Joan Claret

933 012 022 / 645 386 835

joan.claret@pich.bnfix.com