IniciCentral compresProductes › Sublot 5.2 Òrgans interventors (Girona)

Sublot 5.2 Òrgans interventors (Girona)

L’adjudicació s’ha realitzat per lots provincials i es diferencien els preus horaris de les actuacions dels altres treballs de control financer (CF). També s’informa de la puntuació obtinguda en la valoració de les proposicions subjectes a judici de valor (JDV).

 

Els ens locals hauran de sol·licitar a les empreses seleccionades el nombre d’hores per prestar el servei objecte del contracte basat, i hauran de comunicar quin serà el criteri d’adjudicació (qualitat-preu o únicament preu).

 

D’acord amb la clàusula 39 del PCAP, els ens locals hauran d’enviar a les empreses seleccionades el formulari de dades, degudament omplert. Entre les dades a enviar, l’ens local haurà d’indicar el criteri d’adjudicació i podrà incloure el nombre màxim i mínim d’hores per prestar el servei d’auditoria.  En el cas que l’import del contracte basat sigui inferior a 214.000 €, (IVA no inclòs), l’entitat local podra no convidar a la totalitat d’empreses sempre que com a mínim sol·liciti ofertes a tres de les seleccionades en el lot corresponent. Quan l’import superi els 214.000 € (IVA no inclòs), caldrà convidar a totes les empreses seleccionades.

Demanar informació

LOT 5

Girona

 

CF

JDV

Adjudicatari

€/h

punts

FAURA-CASAS

56

35,82

AUREN

62

39,75

CORTÉS Y ASOCIADOS

56

33,50

CGI

56

27,00

CROWE

70

32,25

UNIAUDIT OLIVER CAMPS

73

33,17

GTAC

72 32,00

RSM

75

33,25

*DELOITTE

75 21,90

GPM AUDITORS

56 7,50

MAZARS

80

21,47

AUDRIA

80

2,75

Relació d'adjudicataris ordenada de major a menor d'acord amb la puntuació total a l'adjudicació.

* Les empreses marcades en color vermell temporalment no poden oferir aquest servei.

CF: preu horari control financer

JDV: puntuació sobre B (judici de valor).

Els preus no inclouen l’IVA.

L’adjudicació s’ha realitzat per lots provincials i es diferencien els preus horaris de les actuacions dels altres treballs de control financer (CF). També s’informa de la puntuació obtinguda en la valoració de les proposicions subjectes a judici de valor (JDV).

2018.06 Plec clàusules administratives auditoria pública

2018.06 Plec prescripcions tècniques auditoria pública

2018.06 Model adhesió auditoria pública i control financer

Formulari de dades de sol·licitud Annex núm. 06 - AM auditories

Formulari de dades d'oferta Annex núm. 07 - AM auditories

Àmbits subjectius dels serveis - Guia

2018.06 Contracte AUDRIA AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

2018.06 Contracte cessio AUDRIA AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

2018.06 Contracte AUREN AUDITORES

2018.06 Contracte cessió AUREN AUDITORES

2018.06 Contracte BORAUDIT

2018.06 Contracte cessió BORAUDIT

2018.06 Contracte CONSULTORIA GESTION INNOVADORA

2018.06 Contracte cessió CONSULTORIA GESTIÓN INNOVADORA

2018.06 Contracte CORTES y ASOCIADOS AUDITORES

2018.06 Contracte cessió CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES

2018.06 Contracte CROWE AUDITORES ESPAÑA

2018.06 Contracte cessió CROWE AUDITORES ESPAÑA

2018.06 Contracte DELOITTE

2018.06 Contracte cessió DELOITTE

2018.06 Contracte FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS

2018.06 Contracte cessió FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS

2018.06 Contracte GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

2018.06 Contracte cessió GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

2018.06 Contracte GPM AUDITORS

2018.06 Contracte cessió GPM AUDITORS

2018.06 Contracte KPMG

2018.06 Contracte cessió KPMG

2018.06 Contracte MAZARS AUDITORES

2018.06 Contracte cessió MAZARS AUDITORES

2018.06 Contracte RSM SPAIN AUDITORES

2018.06 Contracte cessió RSM SPAIN AUDITORES

2018.06 Contracte UNIAUDIT OLIVER CAMPS

2018.06 Contracte cessió UNIAUDIT OLIVER CAMPS

Empresa

Dades de contacte

Audria Auditoría y Consultoría SLP

Enric  Sobrans

934 515 156 / 606 390 634

esobrans@audria.net

Auren Auditores SP, SLP

Cristina Adam

932 155 989 / 676 951 498

cristina.adam@bcn.auren.es

Consultoría en Gestión Innovadora SL

Joan Chavero

932 186 755 / 627 672 181

jchavero@cgi.es

Cortés y Asociados Auditores SL

David Cepeda

932 182 919 / 657 711 754

auditoria@cortesaudit.com

Crowe Auditores España SLP

Toni Juan Carreño

932 183 666 / 628 579 721

toni.juan@crowe.es

Deloitte SL

David Eraso

932 804 040 / 626 974 195

deraso@deloitte.es

Faura Casas  Auditors Consultors SL

Pere Ruiz

934 816 469 / 902 282 830 / 619 781 355

pruiz@faura-casas.com; faura-casas@faura.com

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA

Carlos Centeno

933 199 622 / 618 771 877

carles.centeno@gtac.es

GPM Auditors Associats SL

Francesc  Xavier Torrent

972 220 402 / 619 662 036

xtorrent@gpmauditors.com

Mazars Auditores SLP

Rosa Ibarz

934 050 855

rosa.ibarz@mazars.es

RSM Spain Auditores SLP

Enric Andreu

934 184 747 / 666 922 908

eandreu@rsm.es

Uniaudit Oliver Camps

Juanjo Poo

934 511 907 / 690 339 648

jpoo@unoc.cat