IniciCentral compresProductesEnllumenat públic – LED › Lot 1.2. Serveis i assistència tècnica

Lot 1.2. Serveis i assistència tècnica

Lot 1.2. Serveis i assistència tècnica

L’objecte material és la realització del diagnòstic energètic de l’enllumenat públic o serveis de consultoria i assistència en l’eficiència energètica de l’esmentat enllumenat públic.

D’acord amb la clàusula 40 del PCAP les entitats destinatàries, amb caràcter obligatori, realitzaran petició d'oferta a totes les empreses seleccionades. La consulta es realitzarà preferentment per via telemàtica i, en tot cas, el termini mínim de presentació d'ofertes serà el de sis dies hàbils i el màxim de deu dies hàbils, a determinar per part de l’ens local.

Lot 1.2 Adjudicataris

IM3

LA VOLA MIATEC SONINGEO

 

Les empreses adjudicatàries del lot 1.2 son les mateixes pels 4 lots provincials: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Empresa Dades de contacte
Ingenieros Emetres SLP

Marc Carner 

932 722 830

mcarner@ingenieros-im3.com

 
Lavola 1981 SAU

Jordi Codina

938 515 055 / 661 728 309

jordi.codina@anthesisgroup.com

Miatec

Oriol Fernández

933 113 974

oriolf@miatec.cat

Soningeo Servicios Energéticos SL

Inés Simón / Manuel Fernández

942 305 098 / 691 848 545 / 637 467 492

isimon@soningeoenergy.com

mfernandez@soningeoenergy.com