IniciCentral compresProductesEnllumenat públic – LED › Lot 1.2. Serveis i assistència tècnica

Lot 1.2. Serveis i assistència tècnica

Lot 1.2. Serveis i assistència tècnica

L’objecte material és la realització del diagnòstic energètic de l’enllumenat públic o serveis de consultoria i assistència en l’eficiència energètica de l’esmentat enllumenat públic.

D’acord amb la clàusula 40 del PCAP les entitats destinatàries, amb caràcter obligatori, realitzaran petició d'oferta a totes les empreses seleccionades. La consulta es realitzarà preferentment per via telemàtica i, en tot cas, el termini mínim de presentació d'ofertes serà el de sis dies hàbils i el màxim de deu dies hàbils, a determinar per part de l’ens local.