IniciCentral compresProductes › Lot 12. Treballs previs o complementaris a l...

Lot 12. Treballs previs o complementaris a la província de Tarragona

Els lots de treballs previs o complementaris a la planificació urbanística i territorial s’han licitat en base al preu hora dels diferents professionals que poden intervenir. A continuació es relacionen les diferents categories professionals.

E.C.

Equip complet

LLIC.

Llicenciats i titulats 2n i 3r cicle universitari i analista o equivalent

DIP.

Diplomats i titulats 1r cicle universitari. cap superior o equivalent

TEC.

Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d'ordinador o equivalent

DEL.P.

Delineant-projectista, cap de 2a i programador de maq. auxiliars o equivalent

DEL.

Delineant, tècnic de 1a, oficial 1a administratiu i operador d'ordinador o equivalent

DIB.

Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, gravador i conserge o equivalent

TEL.

Telefonista-recepcionista, oficial 1a oficis diversos i vigilant o equivalent

AUX.

Auxiliar tècnic, aux. administratiu, ordenança, personal de neteja i oficial 2.ª oficis diversos o equivalent

AJU.

Ajudant oficis diversos o equivalent

 

Els treballs a realitzar en el marc dels 4 lots provincials de treballs previs o complementaris a la planificació urbanística i territorial són els que de forma introductòria es relacionen a continuació:

 • Compilació de documents.
 • Refós de normativa i ordenances municipals.
 • Ordenances municipals.
 • Estratègies i instruments urbanístics.
 • Participació ciutadana.
 • Memòria social i d'impacte de gènere.
 • Agenda del pla i Avaluació econòmica.
 • Disseny de l'agenda urbana local.
 • Inventari de béns municipals.
 • Inventari de patrimoni municipal- sòl i habitatge.
 • Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.
 • Catàleg de béns i d'espais protegits.

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 40 del PCAP.

Adjudicataris

e.c.

llic.

dip. tec. del.p. del. dib. tel. aux. aju.

Eduard Fenoy

101,48

47,43

37,07 35,96 33,00 30,71 27,68 26,36 25,66 23,85
TerritorisXLM, SCP 109,09 54,00 41,90 40,58 37,60 34,11 30,05

29,20

27,52 26,57

Celobert

106,31 52,80 41,96 39,67 36,77 33,35 29,38 28,56 26,91 25,98

GMG

101,48 50,40 39,10 37,87 35,10 31,84 28,05 27,26 25,69 24,80

ESTEL

106,91 53,10 41,20 39,90 36,98 33,54 29,55 28,72 27,06 26,15

Josep Maria Fortià

99,79 49,56 38,45 37,24 34,51 31,31 27,58 26,80 25,26 24,38
VIA 108,12 54,60 42,36 41,02 38,02 28,80 25,38 24,66 23,24

22,44

Projectes urbans

107,52 53,40 41,43 40,12 37,18 29,94 26,38 25,64 24,16 23,32

Mediaurban

108,73 54,00 41,90 40,57 37,60 34,11 30,05 29,21 27,52 26,57
Solucions Geogràfiques 83,38 45,00 34,91 35,61 25,97 22,74 18,36 12,98 12,23 11,81
Audifilm Consulting 108,73 54,00 41,89 40,57 37,60 34,11 30,05 29,20 27,52 26,57
Portacabot SL 107,00 54,00 41,89 40,50 38,00 24,00 30,00 29,00 27,00 26,50

* Els preus són en €/hora sense incloure l'IVA

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Eduard Fenoy i Associats, SLP

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local

Més valorada en criteris de judici de valor

Eduard Fenoy i Associats, SLP

Més valorada per l'experiència

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

106,31
Empresa Dades de contacte
Audifilm Consulting, SLU

Marta Contreras

607 907 530 / 972 010 101

mcontreras@audifilm.com

 

Celobert arquit, engin i urbanisme, SCCL

Helena Trias

935 285 654

helena@celobert.coop

 

Eduard Fenoy i Associats, SLP

Francesc Fenoy

676 104 753 / 937 278 425

francesc@efaarquitectes.com

 
Estratègies socials per al territori i els espais lliures ESTEL, SCCL

Arnau Boix

622 224 267 / 937 450 653

info@plaestel.org

GMG Plans i Projectes SLP

Sílvia Armengol

639 307 976 / 937 869 245

sarmengol@gmg.cat

Josep Maria Fortià Rius Arquitectes

Josep Maria Fortià

696 490 039 / 972 411 145

info@fortiaarquitectes.cat

Mediaurban, SL

Alícia Benet Cervera

619 41 42 65 / 935 533 411

abenet@mediapro.tv

 

Portacabot, SL

Sergi Fernàndez Porta

628 153 418 / 938 791 770

sfernandez@portacabot.com

Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP

Georgina Vázquez

932 150 929

gvazquez@projectesurbans.com

Solucions Geogràfiques SCCL

Xavier Garcia

654 489 410 / 931 574 026

xgalindo@solucionsgeografiques.info

Jose Antonio Ruiz

679 515 219

jruiz@solucionsgeografiques.info

TerritorisXLM, SCP

Mònica Begur / Helena Cruz

667 675 914

territorisxlm@territorisxlm.com

Via, Economia i Urbanisme SLP

Enric Gonzalez

934 871 115

enric@via-urbanisme.com