IniciFormació › La Central de Compres: Un any després de la...

La Central de Compres: Un any després de la vigència de la LCSP - Girona

Data curs
21 març de 2019
Documents Associats
PDF icon girona.pdf
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Un any després de l’entrada en vigor de Llei de contractes del sector públic (LCSP) ens cal seguir avançant en dos fronts: un primer, aprofundir en la reflexió d’un seguit d’aspectes que dia a dia són presents en la problemàtica quotidiana dels responsables i gestors jurídics, tècnics i administratius dels ens locals en matèria de contractació; i un segon, continuar amb la difusió de les bones pràctiques, ja adaptades a la nova LCSP, amb valor de replicabilitat i utilitzables per un ampli conjunt dels ens gestors.

Per tant, es fa del tot necessari, més enllà de conèixer i seguir encarant les noves controvèrsies que han arribat a l’agenda contractual amb la nova legislació, encarar els objectius estratègics, que promou la nova LCSP, amb l’afavoriment de les polítiques socials, mediambientals, de gènere,... amb un recull d’experiències ja contrastades, i avançar en la utilització de les eines tecnològiques més enllà del factor de reducció de costos i temps.

Per tot això, les sessions són amb l’objectiu de realitzar una posada en comú, i analitzar així la nova Llei de contractes per tal de debatre temàticament els aspectes que hem considerat més rellevants, amb la finalitat d’assolir una contractació àgil, efectiva, transparent i adequada a la legalitat. Els aspectes que tractarem són:

  • La tramitació dels procediments dels contractes menors, majoritaris quantitativament a l’administració local. Quina regulació hauríem d’utilitzar?. Com s’estan interpretant les restriccions de la LCSP?.Els menors en el marc dels procediments electrònics dels expedients supersimplificats i abreujats, en la cerca d’actuacions administratives ràpides i transparents. La participació de les PIME del territori en la contractació menor.
  •  Afrontar els reptes de la participació dels licitadors en l’aplicació dels criteris d’admissió solvència, tan l’econòmica i tècnica, així com els elements de garantia en la selecció dels contractistes, per tal d’aconseguir una major concurrència.
  • Aprofundir en la selecció i adjudicació, en especial els criteris i subcriteris d’adjudicació, i de manera especial, analitzar el nou marc de l’experiència professional com a requisit de solvència, condició especial d’execució o criteri d’adjudicació.
  • Debatre sobre la implementació, aplicació i seguiment de les clàusules socials i mediambientals, ètiques i d’innovació com a condició especial d’execució, així com identificar les que hagin estat utilitzades de manera efectiva.

En aquest sentit, a les jornades us oferirem inicialment diferents posicionaments tècnico jurídics de diferents aspectes controvertits de la contractació pública. De manera especial, la doctrina de la nova llei per part de les diverses juntes consultives de contractació administrativa, i tribunals de contractes del sector públic, així com una bibliografia de noves lectures recomanades pels ponents de la jornada.

Per altra part, com a objectiu addicional i de caràcter general, aquestes jornades pretenen també facilitar el contacte i treball en comú de tots aquelles persones que comparteixen les funcions específiques, encara que diverses, en la gestió de contractació. Un punt de contacte i trobada de les persones que treballem en la contractació pública local.

PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUTS

9:15h - Inscripció documentació

9:30h - Presentació de la jornada
 
10:00h -La gestió de la contractació dels menors i els simplificats ordinaris i abreujats

- Gestió dels contractes menors a través de l’autoregulació (instrucció, bases d’execució del pressupost...).
- La presa de decisions tècniques i polítiques en l’accés de les PIME.
- Com gestionem les restriccions del 118.3 LCSP?
- Els simplificats abreujats com a model de contractació digitalitzada. Com s’està aplicant el 159 LCSP.

  •  Maria del Carmen Gómez Muñoz-Torrero, Secretària de l’Ajuntament d'Arenys de Munt

 10:45h - La preparació i previsions del plec per a l’execució del contracte
 
- Pautes bàsiques en l’elaboració de l’expedient del contracte, condicions especials d’execució ètiques, socials, mediambientals...
- El càlcul del pressupost base de licitació i del preu en les previsions dels articles 100 i 102 LCSP.
- Els salaris dels treballadors com a costos laborals en els contractes de serveis.

  • Jofre Clofent Calsapeu, Cap de la Unitat de Contractació a l’Ajuntament de Premià Mar

 11:30h  -Pausa - Cafè
 
12:00h - Les modificacions de la LCSP respecte a l’Acord marc i els contractes basats

- Els canvis substancials dels contractes basats (221 LCSP) dels acords marc de la Central de compres de l’ACM.
- Procediment d’execució dels contractes derivats d’altres acords marc aplicables als ens locals.

  •  Jordina Moltó Bastardes, Responsable d’Estudis i contractació de l’ACM

 12:30h - Els criteris i subcriteris d’adjudicació

- L’experiència professional com a criteri de solvència, condició d’execució o adjudicació
 
- Pautes sobre criteris automàtics, judici de valor, i subjectius susceptibles d’objectivació mitjançant fórmules.
- Els principals riscos d’impugnació segons la doctrina del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

  •  Llum Bruno i Garcia, Secretària del Consell Comarcal del Bages

 13:15h - Un any després de la LCSP... anàlisi dels 5 impactes més rellevants pels òrgans de  contractació locals

  • Carles Bassaganya i Serra, Responsable de l’Àrea de formació, programes i publicacions de l’ACM
  • Isidre Virgili i Pons, consultor en contractació

 14:00h - Finalització

DATES I HORARIS

Girona:

Dia: 21 de març de 2019

Lloc: Consell Comarcal de la Garrotxa

          Avinguda Onze de Setembre, 22

          Olot

DESTINATARIS

Adreçat a tècnics locals, els que tinguin encomanades les funcions d’assessorament jurídic, preparació, tramitació i gestió dels contractes dels ens locals. També els àmbits de secretaria intervenció, gerència així com també els electes vinculats o relacionats en les àrees econòmiques i de contractació.

INFORMACIÓ

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 ext. 107 o adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat