IniciFormació › Curs de nòmines i seguretat social a les ad...

Curs de nòmines i seguretat social a les administracions locals i comunicacions amb la TGSS - Consell Comarcal Anoia

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

-Dotar l’alumnat de coneixements teòrics relacionats amb el temari a impartir.
-Capacitar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar els casos pràctics plantejats en relació amb els conceptes teòrics treballats.
-Proporcionar l’alumnat les eines necessàries perquè pugui aplicar les coneixements treballats al seu lloc de treball.
-Despertar en l’alumnat l’interès envers la matèria impartida.

PROGRAMA
Programa General
 
A. Tipologia de personal al servei de les administracions públiques.
-Personal funcionari
-Personal interí
-Personal laboral
-Personal eventual
-Personal directiu professional
-Personal electe
 
B. Formes de vinculació.
-Règim jurídic administratiu 
-Personal funcionari
-Personal interí
-Personal eventual
-Personal directiu professional
-Personal electe
-Règim jurídic laboral
-Personal laboral
 
C. Retribucions dels empleats públics.
-Retribucions dels funcionaris/Interins
-Personal laboral
-Personal eventual
-Personal directiu professional
-Personal electe
-Casos pràctics.
 
D. La seguretat social.
1. Amb caràcter general
a. Afiliació
b. Altes/Baixes i variacions- Terminis i sancions incompliment
c. Cotització
d. Base de cotització
e. Grups de cotització 
f. Límits de bases i topalls de cotització
g. Tipus de cotització
h. Quotes de Seguretat Social -Termini de liquidació - Ingrés de quotes
i. Models de butlletins de cotització 
- Relació Nominal Treballadors -RNT
- Rebut Liquidació Cotització - RLC
j. Congelació bases cotització empleats públics -RDL 8/2010
k. Nous conceptes econòmics subjectes a cotització - RDL 16/2013
l. Casos Pràctics
 
2. Integració dels funcionaris de l’administració local a la SS
a. RD 480/1993 de 2 d’abril 
b. Singularitats en matèria de cotització dels diferents col·lectius d’empleats en una administració local
c. Càlcul del cost dels  diferents col·lectius d’empleats en una administració local - Casos Pràctics
 
E. La tributació de la nòmina.
-Consideracions generals
-Gestió i complementació model 145 de comunicació de dades al pagador
-Càlcul retenció anual - Programa Agència Tributària
-Regularització IRPF
 
F. Afectació per les incidències en la prestació de servei.
1. La Incapacitat temporal 
a. Normativa general de la LGSS
b. Normativa empleats públics RDL 20/2012
c. Cas pràctic
 
2. Permís sense sou
a. Personal funcionari
b. Personal laboral
c. Cas pràctic
 
3. Retenció d’havers - ordres d’embargament de salaris
a. Concepte
b. Òrgans amb competència per ordenar
c. Procediment - art. 607 i 608 Llei d’enjudiciament civil
d. Cas pràctic
 
4. Atorgament de Bestretes
a. Normativa aplicable
b. Valoració rentes en espècie
-Cotització
-Tributació
c. Cas pràctic.
 
5. Hores extres Vs Serveis extraordinaris
a. Concepte
b. Cotització cadascun dels conceptes
 
6. Pluriocupació
a. Concepte
b. Gestió
 
7. Altres incidències en la nòmina
a. Pagaments de millores socials
b. Cotització
 
G. Comunicacions amb la TGSS.
-Sistema RED
-Sistema de Liquidació Directa
ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

LLOC:

Consell Comarcal de l'Anoia

Plaça Sant Miquel, 5

08700 Igualada

 

DESTINATARIS: 

Personal de l’Administració local relacionada amb processos de confecció de les nòmines i de la seguretat social, dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona

 

HORARIS:

4, 10 I 17 D'Octubre de 2017

9h a 14h