IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió de personal a...

Diploma de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals, edició Tarragona

Data curs
03 abril de 2018 a 18 desembre de 2018
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
L’Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals (VI edició, curs acadèmic 2014-2015) és un títol universitari propi de la Universitat Rovira i Virgili (URV), adaptat al sistema ECTS, fruit del procés de convergència dels Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EES) de Bologna.
 
El contingut del programa de l’Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals té una durada de 30 crèdits ECTS (25 crèdits lectius i 5 crèdits cas pràctic final) pretén assolir una formació completa i aplicada en el règim jurídic de la funció pública i de la contractació laboral del personal al servei de l’administració local, preferentment de les comarques del Camp de Tarragona i de les Teres de l’ebre. Hom intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències pràctiques dels diferents ens locals, a fi d’aportar les millor pràctiques, i les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública del personal, des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint així millorar el servei a la societat.
 
En aquest sentit, es vol donar resposta per primer cop en el món local a la formació del personal amb tasques i funcions de direcció, comandament i gestió dels recursos humans, en el marc de l’Estatuto Básico del Empleado Público (Llei 7/2007, de 12 d’abril, EBEP).
 
L’objectiu és la formació del personal al servei de els administracions públiques locals i llurs càrrecs, en particular, en tasques de gestió de recursos humans i dels professionals que en l’exercici privat es relacionen amb els ens locals municipals, comarcals i provincials electes  en aquests àmbits (tant de primer, com de segon cicle d’estudis universitaris). Així mateix, s’adreça als titulats universitaris que es proposen dirigir la seva carrera professional al món de les administracions locals de Catalunya.
 
El professorat és format per professors, tècnics, gestors i professionals en els àmbits relacionats amb la funció pública i la gestió del personal en el si de les entitats locals.
 
Les diferents matèries seran impartides per especialistes i experts en cada tema, professors universitaris, tècnics superiors i personal directiu de l’administració  i altres professionals altament qualificats, amb prestigi i experiència docent i pràctica reconeguts que disposen de la perspectiva pràctica i de la formació necessària per oferir un enfocament pluridisciplinar, transversal i integrat de la gestió pública del personal.
 
Aquest postgrau neix, un cop més, fruit de la col·laboració entre la Diputació de Tarragona, la URV i l’Associació  Catalana de  Municipis i Comarques (ACM) per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del personal al servei de les administracions públiques locals en llurs diverses facetes.
 
 
OBJECTIUS
 
Analitzar el nou entorn i els diferents procediments i formulacions jurídiques de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i el conjunt del sector públic, derivats de l’aplicació de l’EBEP i del conjunt del sistema normatiu jurídic públic que regulen els recursos humans i la seva gestió a casa nostra.
 
Adquirir els coneixements econòmics, jurídics i de gestió en matèria de gestió pública del personal, en particular, a les administracions locals de Catalunya.
 
Adquirir els coneixements necessaris per  al millora de la gestió i la modernització de l’administració local pel que fa la processos de concurrència en matèria de funció pública i de gestió de personal.
PROGRAMA

El programa comprèn 30 ECTS, 25 lectius i 5 crèdits per la realització d'un exercici pràctic final.

Per a obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials.

El programa es desenvoluparà amb els següents mòduls:

Mòdul 1  El personal al servei de les entitats locals en el règim jurídic de l’ocupació pública

Mòdul 2  Les classes de personal al servei de les entitats locals

Mòdul3  Planificació de recursos humans i instruments de gestió del personal

Mòdul4  L’accés a l’ocupació pública 

Mòdul 5 La carrera professional 

Mòdul 6 El règim jurídic del personal al servei de les entitats locals (I) 

Mòdul 7 El règim jurídic del personal al servei de les entitats locals (II) 

Mòdul 8 Les relacions col·lectives del personal al servei de les entitats locals 

Mòdul 9 La seguretat social del personal al servei de les entitats locals 

Mòdul 10 La prevenció de riscos laborals en les entitats locals 

Bloc 11 Habilitats i competències en matèria de funció pública 

Mòdul 12 Tallers:

1. Taller de relacions de llocs de treball (models i experiències) 
2. Taller de convocatòries de selecció de personal (models i experiències) 
3. Taller de formació del personal 
4. Taller de praxis i càlcul de cotitzacions a la seguretat social 
5. Taller d’inspecció de treball
6. Taller de règim disciplinari
7. Taller de mesures per recuperar la productivitat després de la crisi
8. Taller de règim de personal de la policia local

Mòdul 13 Practicum 

Mòdul 14 Exercici pràctic final 

ALTRES INFORMACIONS

DESTINATARIS:

Personal al servei de les administracions locals, en especial, secretaris municipals, lletrats i tècnics superiors jurídics dels ens locals de la demarcació de Tarragona

REQUISITS I CRITERIS ADMISIÓ:

Nombre de places: 25

Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (grau, diplomat) o de segon cicle (llicenciat) en els àmbits del dret, la ciència política o la sociologia.

TITULACIÓ:

El programa condueix a l’obtenció del títol de “Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals”, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili. 

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials.

LLOC DE REALITZACIÓ:

Tarragona

PREU MATRICULA:  800 euros 

HORARIS:

Cada dimarts. DATA INICI: 3 d'abril de 2018

Matins de 10:00 h a 14:00 h i tardes de 15:30 h a 19:30 h

CONTACTE: 

ACM, C/ València 231, 6a planta

93 4961611

formacio@acm.cat