IniciFormació › Diploma de postgrau en Govern obert local: T...

Diploma de postgrau en Govern obert local: Transparència, bon govern i participació ciutadana

PRESENTACIÓ

La FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzen la I edició de la Diplomatura de postgrau en govern obert local: transparència, bon govern i participació ciutadana amb l’objectiu que els electes i el personal al servei dels governs locals puguin excel·lir en les respectives responsabilitats en un nou marc de principis i valors que han de guiar l’actuació pública.

 

La regeneració democràtica és un dels grans reptes que han d’afrontar els governs locals del segle XXI. En un context de crisi, s’han vist forçats a encarar un procés de reflexió interna no només en relació amb la idoneïtat i viabilitat de llurs estructures organitzatives sinó també de les pràctiques administratives tradicionals, que els ha de conduir a l’adopció de noves fórmules de gestió pública que responguin a paràmetres i objectius realistes i transparents. Només a través de desaprendre males praxis i d’adoptar actituds proactives, emprenedores i una lògica de funcionament orientada a obtenir el major rendiment dels recursos públics al servei de l’interès general podrà l’administració local sortir reforçada d’aquesta escomesa.

 

La societat demanda més transparència, integritat, participació i col·laboració ciutadanes als representats i empleats públics com a reacció davant els dèficits democràtics existents. La ciutadania vol saber com es gasten els diners públics i tant l’obligació de les administracions de retre comptes com el dret d’accés a la informació són cabdals en aquest procés d’apropar els ciutadans a les institucions. El nostre país ja disposa d’un marc normatiu que pretén acabar amb l’opacitat de les actuacions administratives i afavorir una actitud proactiva dels governs locals en relació amb el subministrament de documentació i dades públiques i el foment dels processos participatius, a més de reconèixer a les persones un dret a accedir a la informació pública respecte de les dades no publicades, amb la correlativa obligació dels governs locals de resoldre totes les sol·licituds plantejades.  Només augmentant la transparència i la participació activa de la societat, a través de mitjans tant útils com ara les noves tecnologies, és possible enfortir la qualitat de les institucions democràtiques i dels nostres governants. En aquest sentit, es fa necessari no només establir sistemes de diagnosi, identificació i avaluació periòdica d’àmbits especialment vulnerables, sinó també promoure valors i principis morals i ètics per garantir la integritat pública a través de campanyes de sensibilització i fòrums de debat si volem mantenir la confiança en el sistema democràtic i les institucions.

 

Els ajuntaments han estat cabdals en la història de la nostra democràcia i en la conformació de la nostra societat. En un inici, jugant un paper clau en la construcció d’un Estat del benestar que, amb certes limitacions, ha tingut un impacte indiscutible en la qualitat de vida de les persones que viuen en els nostres pobles i ciutats. I, més recentment, com un espai que ha estat molt rellevant per fer front als impactes de la crisi i per donar resposta a les creixents demandes i necessitats de la ciutadania. Els ajuntaments, sovint, han estat percebuts com el tercer nivell de l’administració pública i com un espai de segon ordre en termes polítics. Tanmateix, la seva proximitat a la ciutadania, a les seves inquietuds i als seus problemes els ha convertir en espais centrals, on l’activitat de govern ha adquirit una importància que no podem menystenir. En aquest marc, la Diplomatura de postgrau en govern obert: transparència, bon govern i participació ciutadana parteix del reconeixement dels ajuntaments com a instàncies de Govern (amb G majúscula) i ofereix reflexions i eines per a desenvolupar adequadament aquesta tasca en el segle XXI i per avançar vers una gestió dels assumptes públics més oberta i responsable.

PROGRAMA

La Diplomatura de postgrau s’articula en classes teòriques i pràctiques. Les primeres combinaran els continguts pròpiament teòrics amb l’estudi del cas, a través de al legislació i la jurisprudència existent, així com analitzant els models comparats. Les classes seran altament participatives, aprofitant així mateix l’experiència dels alumnes, que són càrrecs electes, directius i personal al servei de les administracions locals. Pel que fa a les classes pràctiques, aquestes es localitzen al final de cada mòdul i es destinen en la seva totalitat a la resolució a l’aula de casos pràctics avaluables, prèviament preparats a casa. Es combinarà la realització de pràctiques en grup / individuals i amb /sense utilització de material de suport.

 

Les diferents matèries seran impartides per personal docent provinent del món professional,  acadèmic i polític que disposa de la perspectiva pràctica i de la formació necessària per oferir als assistents una aproximació rigorosa i actual a l’activitat de govern de l’administració local. Així doncs, els objectius esmentats seran abordats de manera pluridisciplinar per tal d’oferir visions complementàries i  garantir la combinació dels aspectes teòrics amb les experiències pràctiques i els espais de debat que òbviament encara existeixen.

 

Els assistents rebran formació especialitzada, mitjançant l’anàlisi d’experiències i pràctiques concretes de transparència, bon govern i participació ciutadana i l’accés als debats públics que estan orientant el futur dels governs locals (aprenentatge per problemes, mètode del cas, gestió del conflicte) que desvetllin llurs inquietuds i punts de vista envers la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que fomentin habilitats i capacitats i permetin constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu.

 

El programa s’estructura en cinc mòduls, que han de ser superats en la seva totalitat per assolir el títol universitari corresponent, i que pretenen abordar des d’una perspectiva teoricopràctica la nova forma de gestió pública vinculada a la idea de govern obert. Així, el programa de la diplomatura es desenvolupa mitjançant el pla d’estudis següent:


Mòdul I
De la gestió al govern. El diàleg dins les organitzacions 

Els governs locals: el control de la decisió política

Del govern a la governança local: el cas català

La governança local des de la perspectiva de la UE

La governança local: més o menys democràcia? 

El futur del govern local

Xarxes organitzatives: què són i com es gestionen

Experiències locals de transversalitat

Pràctica de mòdul

 

Mòdul II

La gestió de la transparència en l’activitat administrativa 

Transparència i qualitat de les institucions. La seva projecció als governs locals

La construcció de la confiança en les institucions públiques

Disseny d’una estratègia de transparència en el món local. Models comparats

Transparència i bon govern a l’Administració local. Marc normatiu

La publicitat activa I: estructura organitzativa local i competències 

La publicitat activa II: àmbits sectorials (contractació pública i urbanisme)

Transparència i règim econòmic-financer dels governs locals. El retiment de comptes

Administració electrònica, open data i transparència. La reutilització de la informació

La configuració del dret d’accés a la Llei de transparència i la Llei de procediment administratiu comú

El procediment d’accés a la informació

Els límits i condicions d’accés a la informació pública

Dubtes interpretatius i aplicatius en la normativa sobre transparència: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno i la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya. Especial referència a l’accés dels electes locals

El dret a saber i la importància de saber comunicar la feina feta

Garanties i responsabilitats per l’incompliment de deures i obligacions en matèria de transparència. El règim sancionador

Taula d’experiències locals en matèria de transparència

Pràctica de mòdul


Mòdul III

El bon govern i la lluita contra la corrupció 

Ètica, virtut i govern

Els principis del bon govern

Exercici de les competències locals i integritat. Especial referència a la contractació pública

El dret a una bona administració

Interiorització de l’ètica en la gestió pública local: codis ètics i bon govern

Els watchdogs del sector públic local: les actuacions de l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges 

La influència dels grups de pressió en la presa de decisions públiques locals 

Corrupció i funció pública

Corrupció, públic compliance i mesures punitives penals 

Pràctica de mòdul

 

Mòdul IV

Teoria i pràctica de la participació ciutadana 

Els múltiples adjectius de la democràcia

Participació ciutadana i qualitat democràtica

El què i el com de la participació ciutadana en els governs local

Indicadors en la presa de decisions locals

La col·laboració veïnal en la gestió municipal 

E-govern. La gestió de la participació a la xarxa

La participació ciutadana com a garantia del govern obert

La mediació com a eina de resolució de conflictes en la presa de decisions públiques

Instruments de participació ciutadana: de la deliberació a la consulta

Experiències de participació ciutadana a l’Administració autonòmica

Experiències de participació ciutadana a l’Administració local (I i II)

Taula d’experiències (directius, electes i empreses consultores)

Pràctica de mòdul


Mòdul V

Projecte final 

ALTRES INFORMACIONS

DESTINATARIS

Electes locals

Directius i gerents locals

Habilitats de l’administració local

Altre personal de comandament

 

TITULACIÓ: El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de Postgrau en govern obert local: transparència, bon govern i participació ciutadana, atorgat per la UAB.

 

REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Nombre de places: 22

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de selecció: currículum vitae i ordre de sol·licitud.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ: octubre -novembre 2017

 

PREU: 800€

 

HORARI:

Els dimecres, del 22 de novembre fins a juliol del 2018

Matins de 10 a 14hores i tardes de 15:30 a 19:30h

 

LLOC: 

Aula de formació de l'ACM

C/ València, 231, 5è. 

08007 Barcelona

PROFESSORAT

Sr. Carles Agustí Hernández, director de Govern Obert, Diputació de Barcelona

Sra. Alicia Alegret Martí, consultora en comunicació

Sr. Mario Alguacil Sanz, director de l’Àrea de Tecnologies i Gestió del Coneixement, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sr. Carles Anson Massich, coordinador de la Unitat de Responsabilitat Social, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Dr. Jordi Barrat Esteve, professor titular de dret constitucional, Universitat Rovira i Virgili

Dra. Mercè Barceló Serramalera, catedràtica de dret constitucional, UAB

Dr. Ismael Blanco Fillola, professor, Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB

Dr. Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política i de l’administració, UAB

Sr. Miquel Buch Moya, alcalde, Ajuntament de Premià de Mar

Dr. Joaquim Brugué Torroella, catedràtic de ciència política i de l’administració, UdG

Sr. Ramon Camp Batalla, advocat i director de la Fundación Democracia y Gobierno Local

Sra. Concepción Campos Acuña, secretària general, Ajuntament de Vigo

Dr. Ramon Canal Oliveras, professor, Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB

Dr. Òscar Capdeferro Villagrasa, professor de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Sr. Eduard Carrera Fossas, expert en mediació i resolució de conflictes

Sr. Roger Cots Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà, i professor associat de dret constitucional de la UAB

Sr. Antonio Descalzo González, professor titular de dret administratiu, Universitat Carlos III

Sr. Miquel Estapé Valls, sotsdirector d’Estratègia i Innovació, Consorci Administració Oberta de Catalunya

Dr. Joan Font Fàbregas, investigador científic del CSIC i expert en participació ciutadana

Sr. Joan Anton Font Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili

Sr. Jordi Foz Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert, Generalitat de Catalunya

Sr. Joan Frígols Fernández, director, MOMENTUM LAB

Dra. Susana Galera Rodrigo, professora titular de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu, UAB

Dr. Rafael Grasa Hernández, professor titular de relacions internacionals, UAB

Dr. Miguel Jaenicke Fontao, arquitecte i membre del Vivero de Inciativas Ciudadanas (VIC)

Sra. Yolanda Jiménez Pozo, directora, EIDOS

Dra. Marta Lora-Tamayo Vallvé, professora titular de dret administratiu, UNED

Sr. Marc Majós Cullell, director, INDIC

Sr. Isidre Martí Sardà, secretari general, Ajuntament de Badalona

Sr. Javier Melero Merino, advocat penalista

Sr. Joaquín Meseguer Yebra, sotsdirector general de l’Oficina de Transparència, Suggeriments i Reclamacions, Ajuntament de Madrid

Dr. Josep Mir Bagó, professor titular de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra, i membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya

Sr. Daniel Neira Barral, advocat especialista en transparència i accés a la informació

Dr. Marc Parés, coordinador del Grup de Recerca sobre Participació Ciutadana i Moviments Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB

Dr. Ismael Peña-Lopez, professor de polítiques públiques per al desenvolupament, Universitat Oberta de Catalunya

Sr. Fernando Pindado Sánchez, gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Ajuntament de Barcelona

Dr. Juli Ponce Solé, catedràtic acr. de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Sra. Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta, advocada, Roca i Junyent

Sr. Angel Puyol González, professor titular d’ètica i filosofia política, UAB

Dr. Carles Ramió Matas, catedràtic de ciència política i de l’administració, Universitat Pompeu Fabra

Dr. Òscar Rebollo Izquierdo, professor titular de sociologia, UAB

Dr. Josep Maria Reniu Vilamala, director de l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern, Generalitat de Catalunya

Sra. Montserrat Rof Bertrans, consultora, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Sra. Dolors Róo Garcia, tècnica de Secretaria i Intervenció Municipal, SAM, Diputació de Tarragona

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general de l’Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili

Sra. Silvia Subirana de la Cruz, advocada, Roca i Junyent

Sra. Maria Petra Sáiz Antón, interventora, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat