IniciActualitat › El 21 de maig acaba el termini per fer al·l...

El 21 de maig acaba el termini per fer al·legacions al Pla territorial sectorial d'Habitatge

08 maig de 2019

EL 21 DE MAIG S’ACABA EL TERMINI PER FER AL.LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABITATGE, I ES DESPLEGUEN ELS ARTICLES 12.9, 73.1 I 75.1 DE LA LLEI 18/2007, DE 28 DE DESEMBRE, DEL DRET A L’HABITATGE

L’objecte del projecte de Decret és doble, d’una banda aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge i, de l’altra, desenvolupar reglamentàriament la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en aquells aspectes interrelacionats amb el Pla que requereixen de l’esmentat desenvolupament per a la seva aplicació i desplegament.

 

El  Pla sectorial d'habitatge

El Pla té per objecte principal constituir el marc orientador per a l’aplicació de les polítiques d’habitatge a tot Catalunya. S’hi estableix la planificació temporal i territorial de les actuacions necessàries per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat d’acord amb les necessitats i característiques de cada llar i de cada territori.

La seva finalitat és garantir que totes els persones que formin noves llars durant els quinze anys posteriors a la seva entrada en vigor puguin accedir a un habitatge digne i adequat.

 

Objectius

Dos grans objectius:

  • El compliment del mandat de solidaritat urbana previst a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, respecte als municipis declarats pel Pla com a àrees de demanda  residencial forta i acreditada.
  • Incrementar el parc de lloguer social fins al 5% del total d’habitatges principals.

 

Perquè és important per als municipis de Catalunya?

El Pla classifica els municipis en sis àmbits d’actuació:

  1. Àrees de demanda residencial forta i acreditada
  2. Àrees preferents
  3. Àrees d’intervenció complementària
  4. Àrees de rehabilitació prioritària
  5. Àrees rurals
  6. Àrees no preferents

En funció de la inclusió a un o altre àmbit, es determinen els objectius temporals en quant a la tipologia d’habitatge i les obligacions percentuals que en tot cas hauran d’incorporar els municipis al seu planejament urbanístic.

 

Desenvolupament reglamentari de la Llei 8/2007

L’article segon del Decret desenvolupa l’article 12.9 de la Llei del dret a l’habitatge, establint quin és l’òrgan competent i el procediment per a l’aprovació dels plans específics que permeten concretar i desenvolupar parcialment les determinacions del Pla territorial sectorial d’habitatge.

L’article tercer, en desplegament de l’article 73.1 de la Llei del dret de l’habitatge, concreta el calendari per assolir l’objectiu de solidaritat urbana consistent en disposar d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total dels habitatges principals existents en municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada, establint un termini màxim de 15 anys per a complir-lo comptadors a partir de l’1 de gener de 2020.

Mitjançant els articles 4, 5 i 6 del Decret, es du a terme el desplegament reglamentari que preveu l’article 75.1 de la Llei del dret a l’habitatge, amb la finalitat de poder fer el seguiment i el control del compliment de l’objectiu de solidaritat urbana. A tal efecte, es determina quins habitatges s’integren en el parc d’habitatges destinats a polítiques socials i s’estableix la metodologia de quantificació del compliment de l’objectiu de solidaritat urbana i el procediment per fer-ne el seguiment i control.

La disposició final primera estableix un termini de dos anys per a l’adaptació dels plans locals i supralocals d’habitatge per fer-los coherents amb el Pla territorial sectorial d’habitatge en cas que continguin alguna incoherència, sense perjudici de l’aplicabilitat immediata del Pla com a marc orientador de les polítiques públiques en la matèria.

 

Al.legacions

Se’n poden presentar fins al 21 de maig. En cas que un municipi les presenti i vulgui que l’ACM hi doni suport, cal que ens les feu arribar, ja que l’ACM en presentarà de pròpies.

 

Documentació

Els documents del projecte de Decret i del Pla territorial sectorial  es poden consultar a la pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat: ENLLAÇ