IniciACM › Què fem

Què fem

 

L’ACM és la principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats.

 • Defensem i representem els interessos del món local davant d’altres administracions supramunicipals.
 • Assessorem i donem suport als ens locals.
 • Analitzem i reflexionem acuradament sobre tot el que afecta al món local.
 • Editem publicacions relacionades amb temàtiques que afecten al món local.
 • Som pioners en la formació d’electes i oferim un ampli ventall de recursos per a tots els treballadors públics dels ens locals. 
 • Comprem de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals.

Per tant, oferim als electes i tècnics del món local les eines per a desenvolupar millor la seva tasca del dia a dia.

Evolució nombre ens locals associats

Relació d'Ajuntaments socis de l'ACM

Relació de Consells Comarcals socis de l'ACM

Relació de Diputacions socies de l'ACM

Relació d'EMD socis de l'ACM

QUINS SERVEIS OFERIM?

SERVEIS JURÍDICS

El món local viu sotmès a canvis normatius constants. Des de l’Associació Catalana de Municipis treballem per a detectar els aspectes que poden afectar el desenvolupament diari dels nostres ens locals. Oferim serveis en assessorament i informació jurídica per als ens locals amb el principal repte de mantenir el nostre esperit de serveis i la voluntat d’oferir atenció adequada i de qualitat als seus ciutadans.


Àmbits de treball

 • Suport als tècnics i representants municipals, sobre qüestions jurídiques i econòmiques.
 • Elaboració d’informes jurídics que faciliten la interpretació de la legislació que afecta al món local. 
 • Participació en jornades i seminaris de dret local adreçats als càrrecs electes i al personal de l’administració local.
 • Elaboració de notes informatives i d’anàlisi dels canvis legislatius quan afecten a l’administració local.
 • Enviament i elaboració de butlletins que recullen la diversitat de canvis legislatius.
 • Informació relativa  a convocatòries de subvencions.

 

SERVEIS DE FORMACIÓ

L’ACM té una clara voluntat de servei cap als electes i tècnics del món local. Per aquest motiu, oferim formació que permet fomentar la millora contínua a través de jornades, cursos, tallers i postgraus.

En el cas de la formació per a electes, aquesta és desenvolupada per la Fundació Aula d’Alts Estudis Electes, de la qual en parlarem més endavant.

Accions formatives

L’administració local està sotmesa a un constant canvi de normatives que afecten la tasca diària dels treballadors de l’administració. Aquest fet obliga a actualitzar els coneixements per a complementar les seves habilitats professionals. Des de l’ACM promovem i fem arribar la formació a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions de Catalunya, donant resposta a les necessitats formatives. Entenem que la formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals del personal que integra l’administració local i així millorar els nostres serveis públics. 

Pla Agrupat de formació

Amb la finalitat d’obtenir i gestionar eficaçment recursos per a la formació destinada als funcionaris i personal laboral dels ens locals, el 1996 es va constituir el Pla Agrupat, integrat per l’ACM i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dins el marc de AFEDAP (Acord de Formació pel treball de les Administracions Públiques) amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT).

El 4 d'agost del 2006 el servei de formació va obtenir el Certificat ISO 9001, concedit per AENOR, empresa líder de la certificació a Espanya. D'aquesta manera es garanteix un nivell de qualitat en tots els serveis i accions desenvolupades des de l'àrea de formació.

Consulteu-nos a: formació@acm.cat

 

SERVEIS ECONÒMICS

-Serveis d’assessorament econòmic i financer-comptable a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals. Especialment als petits municipis que no poden comptar amb estructures pròpies.

-Elaboració d’informes a partir de les dades dels municipis i difusió als ens locals. Anualment publiquem un Estudi sobre la fiscalitat als municipis de Catalunya, molt útil per elaborar les ordenances fiscals dels ajuntaments. 

 

GABINET D'ESTUDIS

El Gabinet d’Estudis té com a funció detectar noves necessitats del món local. Treballa en l’anàlisi, recerca i plantejament de qüestions relacionades amb la gestió i reptes municipals.

També promou i lidera projectes amb la finalitat d’aportar eines als associats de manera que puguin ser més eficients a l’hora de desenvolupar les seves funcions. 

Compres agregades

Un dels aspectes més importants que defineix l’ACM és la detecció de necessitats. Fruit d’aquesta detecció, l’ACM treballa per fer de central de compres pels ens locals. Així, definim i executem alternatives i solucions perquè puguin ser una realitat per als ens locals. Impulsem la compra agregada per als ens locals oferint un estalvi de tràmits administratius i millora econòmica dels serveis”. A tall d’exemple, l’ACM duu a terme compra agregada d’electricitat, gas o cotxes entre d’altres.

Àmbits de treball

 • Seguiment i anàlisi dels projectes normatius que afecten al món local.
 • Impuls d’una central de compres pels ens locals de Catalunya.
 • Compra agregada de béns i serveis: detecció de necessitats, definició i execució d’alternatives.

 

 

ÀREA DE CONTINGUTS

L'Àrea de Continguts és l’àmbit de reflexió sectorial que permet el coneixement a fons dels temes que afecten el món local. Els objectius bàsics són defensar i promoure el treball dels àmbits d’actuació del món local. L’ACM disposa de 17 àmbits que enguany compten amb més de 1.300 càrrecs electes municipals adscrits. Cada àmbit s’organitza al voltant del seu president o presidenta, designat pel Comitè Executiu de l’ACM.

Àmbits sectorials i Fòrums:

L’ACM també participa en comissions institucionals en representació del món local. L’entitat designa representants en comissions on el seu objectiu és defensar i respectar el interessos dels associats i els seus valors fundacionals. 

Anualment, prop de 200 càrrecs electes locals de l’ACM van representar els interessos el món local català en les més de 500 reunions de diferents comissions institucionals. 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS

En un món globalitzat i competitiu, on més de la meitat de la població viu en ciutats, cada cop més els municipis esdevenen actors claus internacionals. Des de l’ACM entenem que cal projectar el territori i els seus municipis per tal d'aprofitar el màxim totes les oportunitats i així, desenvolupar i impulsar el creixement del territori i els seus municipis. 

Amb l’objectiu d’apropar el món local, i en definitiva la ciutadania, a la política europea i internacional, l’ACM ha apostat per impulsar el departament de Relacions Institucionals i Internacionals. 

Participar en xarxes municipalistes, fer seguiment dels temes globals que afecten al món local, interrelacionar-se amb altres entitats municipalistes i intercanviar-ne bones pràctiques, apropar els alcaldes i alcaldesses de Catalunya a altres municipis i administracions europees i internacionals, participar, acompanyar i assessorar el món local en projectes europeus,...  són alguns dels reptes que l’ACM s’ha plantejat assolir. 

El departament també té com a finalitat desenvolupar les tasques pròpies institucionals de defensar els interessos de l’ACM davant diferents col·lectius i empreses. 

 

SERVEIS DE COMUNICACIÓ

Mantenir al corrent de les informacions relacionades amb el món local que afecten als associats és la tasca que desenvolupa el departament de comunicació de l’ACM. Per a fer-ho possible, l’ACM disposa de diferents recursos que faciliten la comunicació interna i externa de l’entitat.

Comunicació interna

Per fer arribar la informació als associats s’elabora una revista mensual amb informació referent a les diferents accions que duu a terme l’entitat.

Diàriament s’envien trameses sobre temes específics que puguin ser d’interès pels associats per assegurar que reben la informació amb la màxima immediatesa. L’ACM disposa també de dos butlletins electrònics per als associats. El butlletí genèric i el jurídic són dos canals de comunicació que permeten aprofundir en aquells aspectes relacionats amb les novetats jurídiques que afecten a l’administració local.

Comunicació externa

La comunicació externa de l’ACM té com a pilar fonamental la pàgina web i les xarxes socials. Es publiquen les notícies d’actualitat, informacions d’interès, prioritats d’agenda i informació institucional. És un espai on amb un sol clic, podem trobar la informació relacionada amb el món local. L’ACM també manté un costant contacte amb els mitjans de comunicació amb l’objectiu principal defensar el municipalisme i donar suport de donar suport i dignificar socialment la tasca dels càrrecs electes i tècnics municipals.