Inici › Política de privacitat i avís legal

Política de privacitat i avís legal

AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives del ‘Prestador de Serveis de la Societat de la Informació’

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (d'ara endavant, ACM), amb C.I.F. G66436064, és la titular de l'activitat desplegada a través del lloc web https://www.acm.cat/, amb domicili social a aquest efecte a Carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona.

L’ACM és una entitat inscrita en el full núm. G002.5 del Registre d’Organitzacions Associatives d’Ens Locals, amb el núm. d’inscripció G002/96  de data 23 d’octubre de 1996.
En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili a dalt indicat, així com al Telèfon: (+34) 93 496 16 16
i Correu-e: acm@acm.cat

2. Caràcter de la informació publicada en la web

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets. ACM no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

ACM procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, ACM no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en la present pàgina web pot ser modificada i actualitzada per ACM, sense necessitat d'avís previ, tant en relació al seu contingut com al seu disseny i presentació.

3. Condicions i termes generals de la web

Per l'accés, navegació per la pàgina web de l’ACM i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vostè adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que en el seu cas regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://www.acm.cat/

ACM podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'establissin.

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ACM ofereix a través de la pàgina web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal/web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’ACM o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’ACM o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal/web amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, ACM es reserva la facultat i estarà legitimada per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal/web i, en el seu cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

4. Responsabilitat.

ACM no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a ACM, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a ACM

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a ACM, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tota la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’ACM

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que existeixi autorització expressa de l’ACM

6. Utilització d’hipervincles

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina Web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emmarquin la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de l’ACM ; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l’ACM, la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on se situï l'enllaç que l’ACM ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de l’ACM dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per l’ACM i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que l’ACM subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de l’ACM en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure en la pàgina Web qualsevol hipervincle (d'ara endavant, "link") dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l'ordre públic.

7. Legislació aplicable i fur competent.

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona excepte fur imperatiu aplicable, com per exemple el domicili del consumidor.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web www.acm.cat. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) ACM informa dels usos als quals sotmetrem les dades de caràcter personal recaptades en aquest lloc web, amb la finalitat que l’Usuari decideixi, lliure i voluntàriament, si desitja facilitar la informació sol·licitada.

ACM es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació serà anunciada amb la deguda antelació, per tal que els Usuaris tinguin coneixement del seu contingut.

Responsable

El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Adreça: carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona

Telèfon: 93 496 16 16

Correu Electrònic: acm@acm.cat

 

Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals a través dels diferents formularis pot tenir diferents finalitats.  La finalitat de cada formulari es mostra en la informació bàsica mostrada al peu de cadascun d’ells.

 • Donar resposta a les sol·licituds d'informació plantejades en el formulari de “Contacte” de la web.
 • Atendre la sol·licitud de subscripció al “Butlletí”.
 • Tramitar la inscripció als cursos de formació oferts per ACM.
 • Gestionar els formularis de satisfacció o enquestes de qualitat de l’ACM.
 • Inscripció a les Comissions sectorials de l'ACM

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran el termini necessari per gestionar la seva consulta o suggeriment o inscripció a un curs. Finalitzada la mateixa, es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal el pugui requerir. En relació a les dades d’inscripció a cursos de formació, sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment per a continuar rebent informació d’altres cursos, aquestes es mantindran mentre l’Usuari no s’oposi a aquest tractament.

Legitimació

El tractament queda legitimat gràcies al consentiment atorgat per l’Usuari en el moment d’enviar el formulari que conté les dades personals, i sempre limitat a la finalitat de cada formulari.

 • Formulari de Contacte: Donar resposta a les sol·licituds d'informació rebudes
 • Formulari de subscripció al Butlletí: Gestionar l’alta per a l’enviament del butlletí
 • Formulari d’inscripció a cursos: Gestionar la inscripció al curs escollit
 • Enquesta de la Central de Compres: Conèixer el nivell de satisfacció dels Usuaris

Destinataris

Les dades personals recaptades a través dels diferents formularis de la pàgina web o a través del correu electrònic, postal o telèfon, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informarà expressament a l'Usuari.

Drets dels Usuaris

L’interessat podrà exercir els següents drets d’acord amb el que estableix l’RGPD:

 • Dret d’accés
 • Dret de rectificació
 • Dret de supressió (o dret a l’oblit)
 • Dret d’oposició
 • Dret de limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI i en la qual especificarà quin dret sol·licita que sigui satisfet.  La sol·licitud es podrà enviar a l’adreça postal de l’ACM o a l’adreça de correu electrònic acm@acm.cat.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o si escau davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Mesures de Seguretat

ACM aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc de cada tractament.