IniciActualitat › Afectacions al món local de la Llei de Pres...

Afectacions al món local de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016

02 novembre de 2015

El divendres 30 d'octubre es va publicar al BOE la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016. Pel que es refereix a les principals afectacions al món local, en destaquem les següents:

- El títol III de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat es rubrica com «De les despeses de personal», i s'estructura en tres capítols. El capítol I, relatiu als «Despeses del personal al servei del sector públic», després de definir el que constitueix «sector públic» a aquests efectes, estableix com a novetat que, amb caràcter general, durant l'any 2016, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.
 
- Es manté que no podran realitzar aportacions a plans d'ocupació ni contractes d'assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb les excepcions que es preveuen.
 
- Així mateix s'inclou en aquest capítol la regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública. Aquesta Llei introdueix preveu que al llarg de 2016 es podrà procedir a la incorporació de nou personal en el sector públic en els termes següents:
 
•    S'estableix una taxa de reposició del 50 per cent, amb caràcter general. 
 
•    Excepcionalment en aquest exercici s'augmenta fins al 100 per cent la taxa de reposició permesa a certs sectors i administracions considerats prioritaris, entre els quals s'introdueixen, l'Acció Exterior de l'Estat i l'Assistència directa als usuaris dels serveis socials i gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d'ocupació.
 
•    Es mantenen les restriccions a la contractació de personal laboral temporal i al nomenament de funcionaris interins, atribuint-los un caràcter rigorosament excepcional i vinculant-ho a necessitats urgents i inajornables.
 
-També cal destacar tres mesures en matèria de personal:
 
•        La Disposició final novena modifica la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, afegint-hi  un paràgraf a l'article 50, segons el qual  «Quan les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l'embaràs impedeixin iniciar el gaudi de les vacances dins de l'any natural a què corresponguin, o un cop iniciat el període de vacances sobrevingués una de les esmentades situacions, el període de vacances es podrà gaudir encara que hagi acabat l'any natural al qual corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat. »
 
•        Complementàriament, s'afegeix una nova disposició addicional setzena, disposant que cada administració pública, en el seu àmbit, podrà atorgar, per a les funcionàries en estat de gestació, un permís retribuït, a partir del dia primer de la setmana 37 d'embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se des del primer dia de la setmana 35 d'embaràs fins a la data del part. 
 
•        Finalment, es preveu l'extensió al personal laboral de determinats drets sobre permisos i llicències i previsió sobre l'inici d'un període negociador sobre determinades qüestions del seu règim jurídic. Per tant, les administracions públiques podran, en el marc de la negociació amb les organitzacions sindicals del seu àmbit respectiu, determinar l'extensió a tot el personal adscrit o dependent els següents drets:  
 
                - El permís retribuït per la funcionària gestant a què es refereix la disposició final novena d'aquesta Llei, i la seva aplicació mitjançant l'instrument normatiu corresponent.
 
                - La mobilitat del personal laboral de les Administracions Públiques de manera que es possibiliti que puguin passar a prestar serveis en altres administracions, o en l'àmbit d'un altre conveni col·lectiu de la mateixa Administració, mitjançant els procediments que s'estableixin a aquest efecte.
 
 
- El títol VII s'estructura en dos capítols, dedicats, respectivament, a entitats locals i comunitats autònomes.
 
               - La secció 1a del citat capítol I estableix que s'ha de procedir a la revisió, amb periodicitat quadriennal, de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels models de participació en tributs de l'Estat aplicables als municipis. 
 
               - Igualment, es regulen les obligacions d'informació a subministrar per les entitats locals, les normes de gestió pressupostària, l'atorgament de bestretes als ajuntaments per cobrir els desfasaments que puguin ocasionar-se en la gestió recaptatòria dels tributs locals i l'articulació del procediment per a compliment a les compensacions de deutes ferms contrets amb l'Estat per les entitats locals, incloent les que, si s'escau, s'hagin d'aplicar com a conseqüència d'incompliments reiterats dels terminis de pagament establerts en la normativa de mesures de lluita contra la morositat, en aplicació de l'article 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
ENLLAÇ PUBLICACIÓ