IniciActualitat › Col·laborem en la 1a edició del premi ...

Col·laborem en la 1a edició del premi 'Forest local de gestió reconeguda', promogut per Elfocat

10 novembre de 2023

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) col·labora en la convocatòria de la 1ª edició del concurs per a l’atorgament del premi “Forest local de gestió reconeguda” d'ELFOCAT (l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya). Es tracta d’un premi que té per objectiu reconèixer públicament, i de forma anual, la gestió forestal exemplar de les forests de propietat local.

De fet, l'ACM forma part del jurat del premi, que compta amb un total de 5 membres (2 d'ELFOCAT i la resta de la Generalitat de Catalunya, ACM i el Col·legi d’enginyers de Forests a Catalunya).

El número de forests reconegudes en cada convocatòria serà un màxim de tres. Les forests han de ser de propietat d’ens locals radicats a Catalunya. Les premiades ho seran per el valor de la seva gestió multifuncional o per la gestió destacable en algun dels aspectes de protecció, producció o d’ús social.

Poden participar-hi tots els ens locals de Catalunya, en especial ajuntaments o entitats locals municipals descentralitzades, i també ens locals supramunicipals com les diputacions o els consells comarcals que compleixin ser propietaris de forests amb gestió forestal planificada o ordenada en qualsevol de les figures de planificació existents.

L’anunci d’aquest premi es va dur a terme, a través del president d’ELFOCAT, Martí Riera, a la jornada “La gestió de qualitat de les forests dels pobles” realitzada amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Generalitat de Catalunya i durant el transcurs de la fira Municipàlia celebrada a Lleida el passat mes d’octubre.

El premi compta amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya i del Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests a Catalunya.

Aquest reconeixement públic és realitzarà a través de l’atorgament d’un premi, en un acte públic i amb ressò mediàtic i inclourà la realització d’una fitxa resum que es divulgarà a través de la web d’ELFOCAT i formarà part d’un catàleg o relació de forests reconegudes a efectes de divulgació i promoció dels valors de l’excel·lència en la gestió forestal local.

En el cas de les forests guardonades, es promourà, a petició d’ELFOCAT i sempre que l’ens local titular així ho acordi, la seva classificació urbanística com a forests d’especial valor en la gestió en el planejament municipal.

Com optar al premi?

La presentació de la forest candidata es formalitzarà, per part de les entitats locals, a través del formulari de la fitxa de presentació al premi, a l’igual que les bases del premi, que es troben disponibles a la web d’ELFOCAT.

La fitxa de presentació s’haurà d’enviar al correu: elfocat@elfocat.cat, fent constar que es tracta d’una forest candidata al premi. Dins del correu s’haurà d’incloure el nom del ens local remitent i la informació de contacte necessària, tot adjuntant la fitxa de presentació omplerta, així com l’annex de la documentació que es consideri adient.

Cada ens local pot presentar una sola proposta de candidatura al premi per convocatòria anual.

La data límit per formalitzar la presentació de la forest candidata per part de l’entitat local és el dia 31 de desembre de 2023.