IniciActualitat › Consensuats els criteris de beques menjador ...

Consensuats els criteris de beques menjador que han de regir per al curs 2019-2020

05 març de 2019

Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2019-2020.

Seguint en la línia que es va establir el curs 2013-2014, s’han revisat els criteris per a l’assignació d’ajuts de menjador escolar, per part del grup treball constituït per representants dels Consells Comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya i del Departament d’Educació.

Els criteris revisats i que s’han d’incorporar i aplicar en les convocatòries d’ajuts de menjador escolar per al curs 2019-2020, són els següents:

Beneficiaris i requisits generals

- Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.

c) No estar en acolliment residencial.

d) Fer ús del servei de menjador escolar.

- Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Procediment: sol·licituds i terminis

1. Sol·licitud i documentació

- Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats.

- A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació i autoritzacions següents:

a) Documents obligatoris:

- Volant de convivència actual

- NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.

- En el cas del sol·licitant, s’haurà d’informar de l’IDALU1 o identificador de l’alumne.

- Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells.

b) Documents complementaris:

b.1) Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar, si s’escau:

- Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.

- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

b.2) Valoració per part dels serveis socials per situació social de risc:

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

A l‘efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en compte les següents circumstàncies:

Per situació de risc social:

Observades en l’infant:

- Absentisme escolar

- Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats

- Vestit inadequat i/o manca d’higiene.

- Dificultat d’adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions conductuals)

- Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l’alimentació.

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

 

Observades en la família:

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

- Consum de tòxics.

- Negligència lleu, quan l’omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del menor.

- Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives.

- Problemes d’habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre d’acollida, etc.

- Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.

- Sospites de l’existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)

Per situació de risc social greu:

- Negligència greu.

- Maltractament psíquic.

- Maltractament físic.

- Abús sexual.

c) Autoritzacions:

- La presentació de la sol·licitud implica l’autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne.

- La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Educació puguin obtenir d’altres administracions públiques la informació que resulti necessària per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades d’identificació, situacions personals, de residència, acadèmiques i familiars, així com la renda i patrimoni familiar necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca, la qual haurà d’estar degudament signada pels majors d’edat.

 

2. Termini presentació sol·licituds

Les convocatòries incorporaran un únic termini que, preferentment, haurà d’acabar durant el mes de maig del 2019.

Durant el curs s’haurà de preveure l’admissió de sol·licituds sobrevingudes. En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula. 

- Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

 

Criteris per a l’atorgament dels ajuts

S’atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

a) Càlcul de la renda familiar.

El Departament d’Educació o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici del 2018 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

a.1) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2014 a 2017, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2014,2015, 2016 i 2017 a integrar a la base imposable de l’estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer del punt a.1) anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

a.1.1) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos: 

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

-Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.

- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2018.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació.

a.2) Deduccions de la renda familiar

A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la renda familiar a efectes de l’ajut, s’aplicaran les següents deduccions:

- El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

  • Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
  • Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Educació o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.
  • No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

- La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

a.3) En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

b) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l’agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l’organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.

- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

- Condició de família monoparental general, li correspon 1,5 punts.

- Condició de família monoparental especial, li correspon 3 punts.

- Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena, li correspon 3 punts.

- Condició de discapacitat de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.

- Condició de discapacitat de més d’un 33%, li correspon 3 punts.

- Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts.

La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

c) Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s’acreditarà l’existència d’una necessitat social d’aquesta família. És necessari que l’alumne estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts.

- Situació de risc social greu, 15 punts.

 

Consideració dels membres computables de la unitat familiar.

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.

a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).

 

Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

1) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50%:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 10.096,50 €.

- Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.524,15 €.

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95 €.

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament. Cal fixar aquest llindar com a requisit d’accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

2) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%:

El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s’atorgarà un ajut del 100%2 del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

3) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%:

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent.

4) Llindar de volum de negoci:

Podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s’indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 €:

a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d’aquestes.

5) Llindar de rendiments patrimonials:

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700,00 €.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2018.

6) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes:

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.           Per 0,30 els revisats el 2011.
Per 0,37 els revisats el 2004.           Per 0,32 els revisats el 2012.
Per 0,30 els revisats el 2005.           Per 0,34 els revisats el 2013.
Per 0,26 els revisats el 2006.           Per 0,36 els revisats el 2014.
Per 0,25 els revisats el 2007.           Per 0,36 els revisats el 2015.
Per 0,25 els revisats el 2008.           Per 0,36 els revisats el 2016.
Per 0,26 els revisats el 2009.           Per 0,36 els revisats el 2017
Per 0,28 els revisats el 2010.           Per 0,36 els revisats el 2018

7) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques:

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

 

Assignació econòmica als consells comarcals per a la concessió dels ajuts de menjador escolar.

Els criteris establerts per aquest curs asseguren l’ajut del 50% (tram 1) o bé del 100% (tram 2), per a aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a cadascun d’aquests trams. El Departament d’Educació garanteix la dotació als consells comarcals per a cobrir aquests casos. En aquest sentit, un cop tancades les fitxes de finançament i atenent que durant el curs es podran atendre situacions sobrevingudes, caldrà anar disposant dels romanents (baixes, absències, ...) que se’n pugui derivar i atendre aquelles sol·licituds que vagin entrant. En cas que sigui necessari, mitjançant la liquidació es reconeixerà l’increment
de dotació que se’n derivi.

 

Compatibilitat i compactació d’ajuts.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts parcials. En aquest cas, però, aquesta situació excepcional de compactació, s’ha de fer de forma distribuïda, és a dir, es pot compactar en períodes setmanals (p. ex. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d’uns mesos (p. ex. de setembre a febrer). Caldrà, però, la sol·licitud explícita per part de la família abans de la data d’inici de la utilització de la beca compactada.

En qualsevol cas, l’import diari de la beca compactada no podrà superar el preu màxim del servei de menjador establert pel Departament.

 

Consideracions a tenir en compte referent a la gestió de les convocatòries d’ajuts de menjador escolar.

- No es podrà denegar l’ajut pel fet de tenir deutes pendents amb el Consell Comarcal o amb altres entitats.

- En els recursos provinents del Departament d’Educació, no es podrà exigir requisit d’empadronament en un municipi determinat ni en la comarca respectiva. En tot cas aquesta condició només es podrà exigir, si es considera convenient, en recursos provinents
d’Ajuntaments o del mateix Consell Comarcal. 

- Cal assegurar que els ajuts s’atorguin amb efectes d’inici de curs, garantint que l’alumnat beneficiari pugui fer ús del servei de menjador escolar des del primer dia. 

- Es recomana que de la documentació sol·licitada en l’apartat “Procediment: sol·licituds i terminis”, que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de menjador escolar, no calgui aportar-la i s’entengui que és vàlida i vigent la que ja disposa el consell comarcal. En aquest cas, l’aportació es pot substituir per una declaració, que acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

- En punt c) de l’apartat “Beneficiaris i requisits generals” s’exclou de participar en aquesta convocatòria a aquells infants que estiguin en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.