IniciActualitat › Dues guies assisteixen els ens locals a l�...

Dues guies assisteixen els ens locals a l'hora de presentar projectes FEDER

29 setembre de 2015

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha publicat dues guies per assistir els ajuntaments a l’hora de preparar i presentar els projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus FEDER, en la futura convocatòria 2014-2020. Es tracta de la guia sobre Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i de la guia per als projectes inclosos en els Eixos 4 i 6 del programa operatiu aprovat per la Comissió Europea (projectes de l’àmbit del medi ambient i del patrimoni cultural vinculats amb el turisme, i projectes per a desenvolupar l’eficiència energètica).

Aquestes guies desenvolupen tant la filosofia dels nous fons europeus com els requisits que hauran de complir els projectes per tal de poder optar al finançament. Els documents són, doncs, una primera aproximació al model de convocatòries dels ajuts –que està previst que es publiquin a la tardor–, i han de permetre als ens locals situar-se en l’escenari i identificar possibles projectes per presentar.

Governació impulsa dues línies d’ajuts

Des de Governació s’impulsaran dues línies d’ajuts per a projectes locals cofinançats amb fons europeus FEDER, per un import de 172 milions d’euros, per al període 2014-2020. D’aquesta xifra, 72 milions d’euros es destinaran a Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial, en el marc de l’estratègia per a l’especialització RIS3CAT. A banda, es preveuen 40 milions d’euros específicament per a la RIS3BCN del municipi de Barcelona. Els restants 60 milions d’euros aniran destinats a finançar projectes locals dels eixos 4 i 6 del programa operatiu aprovat per la Comissió Europea, en concret, aquells de temàtica relacionada amb el medi natural i el patrimoni cultural vinculats amb el turisme, així com a projectes pensats per al desenvolupament de l’eficiència energètica.Aquests projectes suposaran una inversió directa al territori de 344 milions d’euros per als propers cinc anys, atès que el cofinançament del FEDER és de com a màxim del 50% de l’import de projecte en tots els casos (172 milions d’euros). Els projectes finançats amb aquestes inversions tenen per finalitat la creació d’ocupació i creixement econòmic.

Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Es tracta d’iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades des de les entitats locals per tal d’executar projectes per a la transformació econòmica del territori sobre la base de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent RIS3CAT. Els beneficiaris dels PECT són entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori on es desenvolupen les actuacions, amb la participació activa i compromesa dels operadors d’innovació allà localitzats o amb una vinculació estreta i directa amb la temàtica o la tecnologia implicades. Els PECT estan organitzats en dues línies, en funció de l’entitat responsable del projecte (àmbit metropolità i àmbit no metropolità).

Projectes locals dels eixos 4 i 6 

També s’impulsaran dues línies destinades a projectes locals per a potenciar el desenvolupament dels territoris en temàtica de medi natural i patrimoni cultural, amb vinculació turística, i el desenvolupament de l’eficiència energètica. El sol·licitant ha de ser sempre un Consell Comarcal o una Diputació, i també poden presentar-s’hi els municipis amb una població mínima de 20.000 habitants.