IniciActualitat › Implicació del món local en la proposta de...

Implicació del món local en la proposta de noves mesures per reduir la segregació escolar

05 novembre de 2019

La Comissió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar va lliurar aquest dilluns al conseller d’Educació, Josep Bargalló, un document amb propostes pel nou decret d’admissió d’alumnat i els protocols d’actuació contra la segregació.

El document ha estat fruit del treball de diferents comissions d’estudi constituïdes per persones expertes proposades per diferents entitats i ens locals que integren el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya.

Entre les mesures proposades destaca l’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives específiques (NEE) derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides. És per això que es preveu la creació a cada municipi d’una unitat de detecció i prospectiva encarregada de coordinar les diferents actuacions relacionades amb la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques per part dels serveis socials municipals, padró municipal i/o altres registres que puguin disposar els ens locals. En aquest sentit, el món local tindrà un paper clau en la detecció i prospecció dels alumnes amb necessitats educatives específiques.

També inclou propostes per promoure l’escolarització d’alumnat socialment afavorit en centres d’alta complexitat, com ara l’oferta singular, i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres. Cal preveure un finançament del decret que respongui a les necessitats dels alumnes amb necessitats educatives específiques i que garanteixi els recursos públics per fer efectiva la gratuït dels ensenyaments obligatoris. Com també garantir aquelles activitats associades a l’escolarització. Aquestes també s’haurien de garantir.

El document, que es lliurarà al Parlament, amplia la concepció de l’escolarització equilibrada més enllà del repartiment de l’alumnat amb dificultats. Entre altres aspectes, posa l’accent en la necessitat d’establir les zones educatives heterogènies com a unitats de gestió i planificació del procés d’admissió d’alumnat.