IniciActualitat › Manual i dubtes sobre el cost efectiu dels s...

Manual i dubtes sobre el cost efectiu dels serveis públics

22 octubre de 2015

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nota resolent alguns dubtes plantejats referent als criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis establerts en l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.
Recentment el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat els següents documents que us poden ser d'interès:
 
MANUAL REFERENT A LA INFORMACIÓ A COMUNICAR PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN L'ARTICLE 116 TER, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL, INTRODUÏT PER LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
 
L'Ordre HAP / 2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, en desplegament del que preveu l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, estableix que, abans del dia 1 de novembre de cada any, les entitats locals han de calcular el cost efectiu dels serveis partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats.
 
Aquest document té per objecte presentar els formularis base per al compliment de l'esmentada obligació corresponent a la liquidació dels pressupost de l'exercici 2014.
 
DOCUMENT: MANUAL DESPESES 
 
DUBTES SOBRE EL COST EFECTIU DELS SERVEIS PÚBLICS
 
La nota publicada pel Ministeri d'Hisenda resol dubtes referits als següents aspectes:
 
- El càlcul dels serveis que apareixen relacionats en un mateix programa pressupostari en l'Annex I de l'Ordre. 
- Possible repetició dels mateixos programes pressupostaris en els annexos I i II de l'Ordre. 
- Repartiment de les despeses corresponents a l'administració sectorial d'un ajuntament. 
- Serveis prestats per una societat municipal d'aparcaments (gestió indirecta) 
- Inclusió o no dins de les despeses de personal de les despeses de seguretat social dels òrgans de govern. 
- Despeses de personal cedit en comissió de servei a una mercantil. 
- Cost dels serveis públics municipals que es presten per una mancomunitat, una comarca o qualsevol altra agrupació municipal, una Diputació Provincial o un Consorci Local. 
- Càlcul dels elements d'immobilitzat adquirits mitjançant leasing. 
- Elements d'immobilitzat rebuts d'una altra entitat sense cap tipus de contraprestació encara que no figurin en cap dels articles del capítol 6 que recull l'Ordre HAP/2075/2014. 
- Prestació del servei de cementiri a través de la gestió de l'Església sense tenir cap cost per a l'entitat local. 
- Servei d'extinció d'incendis prestat a través de voluntaris. 
- Inclusió de l'IVA en el cost efectiu en els casos de gestió indirecta en què el contractista es rescabala directament amb el cobrament de les tarifes als usuaris. 
- Prestació d'un servei per una Comarca (o qualsevol altre ens supramunicipal) en el qual posteriorment s'emet una liquidació a l'ajuntament per al seu abonament. 
- Remissió de la informació quan el consorci local prestador d'un servei públic en 2014 actualment està dissolt. 
- Què fer quan al formulari d'unitats físiques de referència la mateixa persona és la que intervé en la prestació de diversos serveis i el formulari no permet introduir decimals a les unitats de persones físiques. 
- Possible repartiment del grup de programa (920).
 
DOCUMENT: dubtes cost efectiu