IniciActualitat › Més d’un centenar d’ajuntaments ja fan ...

Més d’un centenar d’ajuntaments ja fan servir l’Acord marc de Redacció de Projectes i Direcció d’Obres

04 abril de 2024

L'Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra que la Central de Compres del Món Local ofereix als ens locals ja compta amb 105 ajuntaments, 2 consells comarcals i una diputació adherits. En total, utilitzen aquest Acord marc 122 ens locals.

L'objectiu d'aquest Acord marc és determinar els serveis de redacció dels projectes d'obres, instal·lacions i la direcció d'obra i altres prestacions relacionades amb l'objecte del contracte. Es divideix en 9 grups, sis dels quals se subdivideixen en 4 lots cadascun, corresponents a les diferents demarcacions provincials, conformant un total de 27 lots.

L'Acord marc contempla diversos serveis entre els quals en destaquen, per la seva utilització, els següents:

- de projectes i direcció d'obres d'urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions (48 contractes)

- Projectes Redacció d'activitats, projectes i legalitzacions d'instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment i estalvi i eficiència energètica: (43 contractes)

- Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural (39 contractes)
- Seguretat i salut (27 contractes)

Es tracta d'un dels darrers Acords marc que s'han posat en marxa des de la Central de compres i és vigent des del mes de febrer de 2023 fins a febrer de 2025, moment en el qual es podrà prorrogar. La facilitat del procediment de contractació i la rapidesa en els terminis d'adjudicació han estat un element clau a l'hora d'assolir aquestes xifres d'adhesió en tan poc temps.

La licitació d'aquests serveis respon a la voluntat de l'ACM de donar un impuls territorial i la seva adjudicació completa els serveis de planificació urbanística i territorial i els d'assessorament tècnic jurídic a la tramitació d'expedients urbanístics adjudicats amb anterioritat.

Actualment, més de 1.450 entitats locals utilitzen diferents serveis dels 22 Acords marc que la Central de Compres del Món local posa a la seva disposició. Els darrers ajuntaments a iniciar la contractació a través de la Central de compres han estat Granyanella i Pujalt, que s'han adherit recentment a l'Acord marc de subministrament elèctric, incrementat fins a 911 el nombre ajuntaments que fan ús de la Central de Compres del Món Local.

Podeu consultar l'Acord marc en el següent ENLLAÇ.