IniciActualitat › Nota informativa sobre les Principals afect...

Nota informativa sobre les Principals afectacions directes per als ens locals del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març

01 abril de 2020

El dimecres 1 d’abril de 2020, es va publicar al BOE el Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. Es tracta d’una norma extensa, estructurada en 3 capítols, 54 articles, 22 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 13 disposicions finals i 4 annexos, de la qual en destaquem les següents disposicions per la seva afectació directa sobre els ens locals:

 

Aplicació de l’article 3 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, a les Entitats Locals (Article 20)

L’article 3 del RD llei 8/2020 permet destinar el superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 2019 per finançar despeses d’inversió incloses en la política de despesa 23, “Serveis socials i promoció social”. L’últim paràgraf de l’article 3 del Reial Decret llei 8/2020 estableix que : “Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda”. L’article 20 del Reial Decret llei 11/2020 determina que l’import que podrà destinar cada entitat local a la despesa a la qual es refereix aquell precepte serà com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu definit en la lletra c) de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La modificació pressupostària de crèdit extraordinari per habilitar el crèdit o de suplement de crèdit que s’hagi d’aprovar per destinar aquell superàvit a la finalitat esmentada es tramitarà per decret o resolució del President de la corporació local, sense que li siguin d’aplicació les normes sobre reclamació i publicitat dels pressuposts a què es refereix l’article 169 del Text Refós de la llei d’Hisendes Locals

Aquests decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer ple posterior que se celebri, per a la qual s’exigirà el vot favorable d’una majoria simple i la publicació en el Butlletí Oficial corresponent. La no convalidació no tindrà efectes anul·latoris ni suspensius del decret, sens perjudici que es pugui acudir a la via de la reclamació economicoadministrativa.

Per al seguiment per part de l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda, les entitats locals hauran de remetre complimentat el formulari que figura a l’Annex III del RD llei 11/2020.

 

 

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Local (Article 53)

La suspensió de terminis en l’àmbit tributari prevista a l’article 33 del Reial Decret llei 8/2020,  es fa extensiva a les actuacions, tràmits i procediments que porten a terme Comunitats Autònomes i Entitats Locals  que es regeixen per la Llei General Tributària i pel Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes Locals.

 

Mesures en matèria de subvencions i ajudes publiques (art. 54)

1. S’estableix la possibilitat d’ampliar els terminis d’execució de les activitats subvencionades i de justificació i comprovació de la seva execució, encara que no s’hagués contemplat en les bases reguladores, sempre que se’n justifiqui la impossibilitat de realitzar-les durant l’estat d’alarma i la insuficiència de termini per a la seva realització.

En el cas que l’objecte de la subvenció sigui el finançament de les despeses de funcionament d’una entitat, el termini d’execució establert inicialment no es podrà modificar.

 

Ampliació del termini per recórrer (Disposició Addicional vuitena)

El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixen,  en qualsevol procediment del qul es puguin derivar efectes desfavorables per a l’interessat es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.

En l’àmbit tributari, des de l’inic de l’estat d’alarma fins el 30 d’abril de 2020,  el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives que es regeixin per la Llei General Tributària , així com els recursos de reposició i reclamacions que en l’àmbit tributari es regulen en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Aplicació del RD llei 8/2020 a determinats procediments i actes (Disposició addicional novena)

Des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 d’abril se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària.

 

Col·laboració d’empleats públics. Disposició addicional divuitena

Els empleats públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar en les àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d’ocupació, per al a protecció de col·lectius vulnerables i les altres que requereixin un reforç en matèria de personal per la situació provocada pel Covid-19, seguiran meritant les seves retribucions en l’organisme d’origen, sense que es modifiqui la seva situació administrativa o contracte de treball mentre duri la declaració d’estat d’alarma.

 

Modificació de l’article 34 del Reial Decret llei 8/2020, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquell Reial Decret llei:  apartat 1, quart paràgraf de l’apartat 3, apartat 6 i afegit dels apartat 7 i 8 (Disposició final primera. Apartat Deu)

Dels canvis introduïts en destaquem que:

 • La suspensió dels contractes no és automàtica.
 • S’admet la suspensió parcial de contractes.
 • Si entre el personal adscrit a un contracte suspès n’hi ha a d’afectat pel permís retribuït recuperable, el pagament del salari per part de l’entitat adjudicadora no tindrà el caràcter d’indemnització sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació, a tenir en compte en la liquidació final del contracte.
 • S’admet la suspensió total o parcial dels contractes de seguretat i neteja si com a conseqüència de les mesures adoptades per combatre el Covid-19 es tanquen els edificis públics en què es presten aquests serveis.
 • Es delimita quins contractes es consideren “contractes públics” a efectes de l’article 34 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Als efectes de determinar la indemnització pels danys i perjudicis s’inclouen les despeses relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors en el concepte despeses salarials.

 

Modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. (Disposició final segona)

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, pel qual es preveu la possibilitat excepcional de celebrar sessions a distància dels òrgans col·legiats de les entitats locals, en els termes següents:

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten».

 

RD 11/2020. Mesures econòmiques i socials

A banda de les disposicions del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que afecten directament el funcionament dels ens locals,  aquesta norma regula i activa tot un seguit d’actuacions rellevants en els àmbits econòmic i social:

 

Mesures en matèria d’habitatge i subministraments a la llar

 • Se suspenen els desnonaments durant sis mesos des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma.
 • Renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin en els propers mesos, per un termini de sis mesos.
 • Moratòria automàtica en el pagament de la renda, per un màxim de quatre mesos, per als arrendataris en situació de vulnerabilitat l’arrendador dels quals sigui un gran tenidor amb més de deu immobles, públic o privat.
 • En el cas que l’arrendador no sigui un gran tenidor, el llogater en situació de vulnerabilitat podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la renda, i l’arrendador tindrà set dies, per acceptar la proposta, rebutjar-la o proposar una alternativa. En absència d’acord el llogater tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament, que s’articulen com a crèdit finalista directament pagat a l’arrendador.
 • Noves línies d’ajuda per al pagament de lloguers de les persones vulnerables.
 • S’estén la moratòria hipotecària: el termini de suspensió, passa del mes previst al RD llei 8/2020 a tres mesos. L’acreditació de la situació de vulnerabilitat requereix una declaració responsable i s’inclouen els autònoms entre els beneficiaris.
 • Possibilitat de moratòries en els crèdits i préstecs no hipotecaris que les persones en situació de vulnerabilitat.
 • Suport per al manteniment dels subministrament bàsics de llum, aigua i gas.
 • Ampliació del col·lectiu de potencials perceptors del bo social elèctric, incloent-hi els autònoms que hagin cessat la seva  activitat o vist reduïts els seus ingressos en més d’un 75%.
 • Mesures per garantir la continuïtat dels subministraments energètics i d’aigua a la llar.

 

Noves ajudes socials:

 • Subsidi extraordinari temporal per a empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o extingit el seu contracte com a conseqüència del COVID-19. 70% de la base reguladora. Compatible amb altres activitats fins al Salari Mínim Interprofessional.
 • Subsidi extraordinari per a persones amb contracte temporal extingit des de la declaració de l’estat d’alarma, sense període mínim de cotització per percebre prestació per atur

 

Drets dels consumidors:

 • Ampliació dels supòsits en què es poden rescatar les aportacions realitzades a plans de pensions: persones afectades per ERTOs i autònoms que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència del COVID-19
 • Mesures de protecció al consumidor en els contractes de compravenda de béns i de prestació de serveis l’execució dels quals sigui impossible com a conseqüències de les mesures adoptades en la declaració de l’estat d’alarma. Dret a resoldre el contracte en un termini de 14 dies. En els contractes de tracte successiu es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el servei es pugi restablir.
 • En els serveis prestats per diferents proveïdors, com ara viatges combinats, opció per a reemborsament o per un bo a utilitzar en el termini d’un any, que altrament podrà també reemborsar-se.
 • Telecomunicacions: se suspèn la portabilitat per a les operacions en què els usuaris s’hagin de desplaçar físicament a botigues o calguin intervencions físiques a domicili. D’altra banda no es poden produir increments de tarifes.
 • Limitacions a la publicitat i la promoció del joc online.

 

Mesures per al teixit productiu i treball:

 • S’habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social perquè, excepcionalment, concedeixi  moratòries en el pagament de las cotitzacions socials.
 • Els autònoms beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.
 • Empreses i autònoms que tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social poden sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament dels deutes que hagin d’ingressar entre abril i juny de 2020, sense interessos.
 • Per a l’accés a la prestació extraordinària per cessament d’activitat es tindrà en compte la situació de col·lectius amb un alt grau d’estacionalitat: agrari, cultura, esdeveniments festius concrets, etc.
 • Mesures perquè els autònoms i les empreses afectades pel Covid-19  puguin flexibilitzar el subministrament de serveis bàsics, com ara llum, aigua o gas, fins al punt de suspendre’n el pagament, si s’escau.
 • Compromisos de manteniment de l’ocupació durant el termini de sis mesos adaptats a les particularitats de determinats sectors, en particular al món de la cultura.
 • Flexibilització dels procediments de convocatòries de préstecs o ajudes a indústria i PIME.
 • S’habilita l’ICEX per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables per les quotes pagades per a la participació en fires o altres activitats  de promoció internacional  convocades per la institució i que hagin estat cancel·lades, ajornades o afectades pel Covid-19.
 • Suspensió del pagament d'interessos i amortització de crèdits atorgats pel Ministeri de turisme per un període d'un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia.
 • La comercialització de gasolina i combustibles específics per al període estival es pot retardar fins al 30 de juny de 2020.
 • S'estén per dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma els permisos d'accés i connexió a les xarxes elèctriques establertes en la Llei 24/2013 del sector elèctric.
 • Es permet aplicar els ingressos derivats de la cotització  per formació professional a finançament de qualsevol de les prestacions i actuacions del sistema de protecció per desocupació i no només a la formació.
 • Es permet que les fundacions bancàries amb un pla de desinversió ja aprovat ampliïn fins a dos anys el termini amb què comptaven.
 • En l'àmbit de la inversió, s’habilita la “Comisión Nacional del Mercado de Valores” per modificar els requisits aplicables a eles societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva.
 • Es prorroguen els contractes de professorat temporal a la universitat que finalitzin durant la vigència de l’estat d’alarma i els contractes de personal investigador procedents de convocatòries d’ajudes de recursos humans.

 

ENLLAÇ

 • Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ