IniciActualitat › Nota resum de l'Ordre SND/414/2020, de ...

Nota resum de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig de flexibilització de determinades restriccions

17 maig de 2020

Nota-resum de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig

El dissabte 16 de maig, en una edició extraordinària del BOE, es va publicar l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En aquesta Ordre es regulen les condicions de la fase 2 del desconfinament (només aplicable a les illes de Formentera, la Gomera, Hierro i la Graciosa,  i les mesures de flexibilització de la fase I ( que amplia el seu àmbit territorial)  de la fase 0.

 

Fase 2

En els capítols I al XII, que contenen els articles 1 al 48, així com en les disposicions addicionals primera, segona i tercera,  es regulen les condicions de la fase 2 del pla de desconfinament estatal, si bé en el moment de la seva entrada en vigor, a les 00:00h hores del dia 18 de maig de 2020,  només seran aplicables a l’illa de Formentera (Illes Balears),  i a les Illes de la Gomera, Hierro i la Graciosa (Illes Canàries).

 

Fase 1

La disposició final segona de l’Ordre modifica l’”Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat”:

 • Ampliació de l’àmbit territorial: a Catalunya s’inclouen dins de l’àmbit de la fase 1 les regions sanitàries de Girona, Lleida, Catalunya Central i les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud), a més de les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre, que ja hi estaven incloses.
   

Indiquem a continuació els canvis que son d’aplicació a les unitats territorials catalanes en fase 1 i que, amb l’excepció del nou capítol XV, també s’aplicaran als municipis de la fase 0:

 • Modificació de l’article 10. Obertura d’establiments i locals comercials minoristes.
  Es possibilita la reobertura dels establiments comercials de més de 400m de superfície sempre que se’n limiti l’espai obert a aquell llindar.
  Pel que fa als comerços que ja estaven oberts al públic d’acord amb l’article 10.1 Reial Decret 463/2020, podran ampliar la superfície útil d’exposició i venda fins als 400 m quadrats per a la venda dels productes autoritzats en aquell article 10.1 o altres de diferents.
   
 • Modificació de l’article 14. Mesures sobre aforament dels establiments i locals.
  Com a novetat s’hi estableixen els mitjans que podran utilitzar els establiments i locals comercials de més de 400 m2 que reobrin per garantir la necessària separació entre les persones que hi accedeixin, possibilitant, si cal, l’habilitació d’una zona d’espera a l’interior de local, addicional al 400m2 autoritzats.
   
 • Modificació de l’article 17. Serveis socials
  Es manté la garantia de prestació efectiva de tots els serveis i prestacions però s’introdueixen condicionaments a la reobertura dels centres i serveis. Les autoritats autonòmiques podran determinar-ne la reobertura al públic tenint en compte la situació epidemiològica de cada centre o servei i la capacitat de resposta del sistema sanitari. Si els serveis s’han de prestar de manera presencial es garantirà l’observança de les mesures d’higiene i prevenció i l’ús d’equips de proteccions adequats.
  Pel que fa als serveis de cura de les persones que impliquin contacte estret i/o allotjament col·lectiu ( SAD, centres de dia i centres residencials de caràcter social), les autoritats autonòmiques podran determinar l’adopció de mesures addicionals en matèria de monitorització i seguiment de casos, adopció de procediments d’aïllament o quarantena, traçabilitat dels contactes i de realització de proves diagnòstiques.
   
 • Introducció d’un nou capítol XV, que afegeix els articles 48, 49 i 50 a l’Ordre de 9 de maig,  en què s’estableixen les condicions per al desenvolupament de l’activitat cinegètica i la pesca esportiva i recreativa.
   
 • Modificació de la disposició addicional segona. Promoció comercial.
  Es possibilita la realització d’accions comercials o de promoció (que amb l’anterior redactat es consideraven limitades a la pàgina web), però hauran d’anar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generen aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d’aforament o comprometin la resta de mesures establertes.

Enllaç al text consolidat de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig: ENLLAÇ

 

Fase 0

La disposició final primera de l’Ordre de 16 de maig modifica l'Ordre SND/388/2020de 3 de maig, per la qual es van establir les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat, que resulta d’aplicació als municipis que es troben en fase 0:

 • Se suprimeix tot el capítol I, relatiu a les condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats. 
   
 • Es modifiquen el títol de l’article 8 i els  seus apartats 1 i 6, per incloure els esportistes d’alt rendiment en la regulació de les activitats dels esportistes professionals i d’alt nivell.
   
 • Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, per possibilitar que els altres esportistes federats puguin realitzar els seus entrenaments dins dels límits de la província on tinguin la residència, i no només dins del seu municipi. També s’habilita les comunitats autònomes perquè acordin que les franges horàries per aquests esportistes comencin fins a dues hores abans i acabin fins a dues hores després de les establertes, sempre que no se n’incrementi la durada total.
   
 • S’introdueix una nova disposició addicional única en virtut de la qual seran d’aplicació als municipis en fase 0 la secció segona del capítol (Mesures d’higiene i prevenció), els articles 8 i 9 ( Vetlles, enterraments i llocs de culte), el capítol III (condicions per a la reobertura del comerç minorista i serveis assimilats), els capítols V a IX( serveis socials, centres educatius i universitaris, ciència i innovació, biblioteques i museus),  els articles 38 a 40 (Centres d’alt rendiment esportiu i entrenament en mitjà en lligues professionals) i la disposició addicional segona ( promocions comercials) de l’Ordre  SND/399/2020, de 9 de maig.

Per tant, als municipis en fase 0 els seran d’aplicació, entre d’altres, les següents condicions de la Fase 1, amb tots els requisits corresponents:

 • Vetlles i enterraments:
  - Vetlles: un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure i de 10 persones en espais tancats.
  - Enterraments: màxim de 15 persones i el ministre de culte o figura assimilada.
   
 • Llocs de culte: S’hi permet l’assistència sempre que no s’hi superi un màxim del terç del seu aforament.
   
 • Comerç minorista i prestació de serveis:
  - Reobertura, amb aforament limitat a un 30% (limitació no aplicable als comerços que han pogut obrir des de l’inici de l’estat d’alarma) de tots els establiments de comerç minorista amb una superfície inferior a 400m2 o superior si limiten l’espai obert a aquest llindar, excepte els que estiguin situats dins de centres comercials sense accés directe i independent a la via pública.

  - Reobertura, mitjançant el sistema de cita prèvia, dels concessionaris d’automoció, de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes, amb independència de la seva superfície.

  - Reobertura de les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal.

  - Reobertura dels mercats a l’aire lliure, o de venda no sedentària a la via pública: Preferència per als de productes alimentaris o de primera necessitat.
 1. Els ajuntaments establiran requisits de distanciament entre les parades i condicions de delimitació del mercat.
 2. En tot cas, una limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades.
 3. Una  afluència inferior a un terç de l’aforament habitual.
 4. Alternativament es podrà procedir a un augment de la superfície habilitada.

 

 • Serveis socials: garantia de la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència.
   
 • Educació: centres educatius i universitaris.
  - Obertura per a la desinfecció i condicionament.
  - Realització de funcions administratives.
  - Reobertura dels laboratoris universitaris.

 

 • Ciència: recuperació de l’activitat alentida en les instal·lacions cientificotècniques i de la celebració de seminaris, congressos i esdeveniments en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

 

 • Biblioteques públiques
  - Represa de les activitats de préstec i devolució d’obres.
  - Lectura en sala.
  - Informació bibliogràfica i bibliotecària.

 

 • Reobertura dels museus:
  - Visita de la col·lecció i de les exposicions temporals.
  - Un terç  de l’aforament de cada sala i espai públic.

 

 • Obertura al públic dels locals i establiments en què es desenvolupen actes i espectacles culturals:
  - Un terç de l’aforament.
  - Màxim de 30 persones en espais tancats i un màxim de 200 persones a l’aire lliure.
  - Mesures específiques de distanciament, higiene i prevenció.

 

Enllaç al text consolidat de l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig: ENLLAÇ