IniciActualitat › Nota-resum de la Resolució SLT/2546/2020 de...

Nota-resum de la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d'octubre, i de la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19

16 octubre de 2020

El divendres, 16 d’octubre de 2020, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Posteriorment, el dimarts 20 d’octubre, es va publicar la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

A continuació en resumim les mesures més destacables:

 

Limitació de desplaçament i contactes (apartat 2):

Es recomana evitar els desplaçaments no essencials i romandre en el domicili tant com sigui possible i adaptar les relacions interpersonals a una estratègia d'acord amb els conceptes de “bombolla de convivència” i de “bombolla ampliada”.

S’entén per “bombolla de convivència” el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. La “bombolla ampliada” inclou un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives).

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat 3)

Promoció de mesures organitzatives i tècniques per limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, etc.

Mesures de neteja i ventilació dels espais; de desinfecció de superfícies i utensilis; mesures organitzatives dels espais comuns i de descans. També s’hi inclouen aclariments sobre l'ús de la mascareta en l'entorn laboral.

 

Prohibició de trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic (apartat 4)

Excepcions a la prohibició:

 • Activitats laborals, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • Activitats esportives federades.
 • Activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables.
 • Biblioteques, arxius, museus i monuments.
 • Dret de manifestació i de participació política..

 

Empreses de serveis i comerç minorista (apartat 5)

No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

 

Requisits d’aplicació als establiments i locals comercials minoristes:

 • Amb caràcter general, reducció al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat.
 • Es permet arribar fins a un 50% de l’aforament total permès per llicència o autorització als establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Establiments i locals amb una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats: cal establir-hi sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats. Restricció de l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina.
 • Centres comercials, galeries comercials o recintes comercials: sistemes de control d'aforament i de fluxos als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Restricció de l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de desca
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores. (Afegit per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre).

 

Actes religiosos i cerimònies civils (apartat 6)

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

 

Ús del transport públic (apartat 7)

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives (apartat 8)

Activitat culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats:

 • Seients preassignats i registre de dades de contacte.
 • Màxim el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat.
 • Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • Horari de tancament a les 23:00 h.

Instal·lacions i equipaments esportius:

 • Màxim un 50% de l'aforament.
 • Control d'accés.
 • Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

S’ajornen  de totes les competicions esportives a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

Suspensió de l’obertura de parcs i fires d’atraccions i establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils: poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No se’n permet l'ús a partir de les 20 hores.

 

Activitats relacionades amb el joc (apartat 9)

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

Activitats d'hoteleria i restauració (apartat 10)

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

Excepcions:

 • Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
 • Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores. (Afegit per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre).
 • En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al consum d'aliments i begudes, i garantint en tot cas en l'interior de l'establiment l'entrega individual i separada a cada client. (Afegit per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre).

 

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar (apartat 11):  

S'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

 

Activitats docents universitàries (apartat 12): la docència teòrica presencial passa a format virtual.

Suspensió de la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors (apartat 13)

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat però amb una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i  amb el  de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

Equipaments cívics (apartat 13 bis)

En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia. (Afegit per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre).

 

Inspecció i règim sancionador(apartat 14)

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. S’hi aplica el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Mesures de coordinació i seguiment policial (apartat 15)

Les Policies Locals de Catalunya remetran diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia de SARS-COVID-2:

a. Nombre d'efectius policials afectats per la COVID

b. Nombre de persones identificades

c. Nombre d'actes de denúncia a persones

d. Nombre d'actes de denúncia a locals

e. Nombre de locals tancats

f. Qualsevol altre incident rellevant

En l'àmbit local, i sens perjudici de les comunicacions de la subdirecció general de coordinació de policies locals de la Direcció General de l'Administració de la Seguretat, la coordinació operativa dels dispositius policials es durà a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les Àrees Bàsiques Policials (ABP).

 

Entrada en vigor: Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC (16 d’octubre)

 

ENLLAÇOS

 • RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya: ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ