IniciActualitat › Nou Acord marc de serveis d'assessorame...

Nou Acord marc de serveis d'assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d'expedients urbanístics

30 gener de 2023

Des d’aquest mes de gener ja esta a disposició dels ens locals el nou acord marc que us ha de facilitar la tramitació d’expedients urbanístics. Es tarcta del Servei d'assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d'expedients urbanístics.

En l’exercici de les competències pròpies que els Ajuntaments tenen atribuïdes en matèria urbanística, teniu encomandes diferents funcions entre les que destaquen l’atorgament de llicències urbanístiques i/o d’activitat, la inspecció d’obres i d’activitats, i la incoació d’expedients de restauració de la legalitat urbanística i/o, en el seu cas, sancionadors.

L’objectiu d’aquest acord marc és facilitar la gestió i tramitació dels expedients en curs a les administracions locals, atès que en moltes ocasions el volum d’expedients no és assumible per a les estructures municipals i essent necessari dotar a les mateixes d’un suport extern que faciliti l’impuls de la tramitació administrativa.

Els serveis adjudicats s’agrupen en quatre grans àmbits: actualització de llicències d’obres, actualització de llicències d’activitats, inspeccions urbanístiques i d’activitats i informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic.

Per prestar els serveis d’assessorament tècnic i jurídic s’han seleccionat empreses per a cadascuna de les quatre demarcacions territorials. La selecció d’empreses per a l’actualització de llicències d’activitats per a les demarcacions provincials de Barcelona, Lleida i Tarragona va quedar deserta i per tant a dia d’avui no es disposa d’adjudicatari per aquests serveis. Es preveu que en un parell de mesos es pugui adjudicar el nou expedient que acabaria de completar aquests serveis.

A la nostra pàgina web, podeu consultar tota la informació que considerem del vostre interès: APARTAT ASSESSORAMENT TÈCNIC I JURÍDIC A LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Acord marc, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de gestió de contractes de l'ACM per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o bé per telèfon al 93 496 16 16 (ext.248)