IniciActualitat › Oberta la convocatòria per al FEDER 2014-20...

Oberta la convocatòria per al FEDER 2014-2020

14 març de 2016

Avui s’ha publicat al DOGC l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.

OBJECTE: Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar les operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya (d'acord amb les dades que consten en el padró municipal d'habitants a 31 de desembre de 2014), susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu. Per a operacions turístiques incloses en l'eix prioritari 6, es considerarà la població superior a 20.000 habitants d'acord amb l'indicador de població ETCA a 31 de desembre de 2014 (definit en l'annex II, glossari de conceptes).
 
En concret, es dóna suport als objectius específics (OE) de les prioritats d'inversió (PI) següents:
 
- Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors 
PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables 
- OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes
- PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
- OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics
 
- Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos 
PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
- OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
- OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic
                                                                                            
ENTITATS BENEFICIÀRIES: Poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que compleixin els requisits establerts en aquestes bases reguladores.
 
Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament esmentat i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com estableix la secció Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
 
L'entitat beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l'executora de l'operació aprovada, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, l'entitat beneficiària decideixi que l'operació l'executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi i servei tècnic seu.
 
En aquest cas, ha d'indicar aquesta possibilitat en la sol·licitud i presentar la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ens corresponent.
 
Un cop concedit l'ajut de cofinançament i en el moment en què l'entitat beneficiària formalitzi la seva relació amb l'ens executor, aquesta ha d'enviar a la Direcció General d'Administració Local una còpia autenticada del conveni d'encàrrec de gestió. 
 
En relació amb la certificació de les despeses associades a l'operació, tant l'entitat beneficiària com l'ens executor han de regir-se pel que estableixen les bases 22 i 23.
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 març de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016.
 
Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
TERMINI D'EXECUCIÓ, FINALITZACIÓ I OPERATIVITAT: Les operacions no es poden haver iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.
 
Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i només per les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.
 
Un cop finalitzat el termini d'execució i pagament de l'operació, caldrà acreditar-ne la finalització i operativitat.
 
Les operacions no se seleccionaran per rebre l'ajut de cofinançament FEDER si han conclòs materialment o s'han executat íntegrament abans que el beneficiari presenti la sol·licitud de finançament, d'acord amb l'article 65.6 del Reglament (UE) 1303/2013.
 
QUANTIA: La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 45.000.000,00 d'euros, els quals provenen del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts al Programa operatiu.
 
Els imports per objectius específics (OE) que es podran concedir són els següents:
- OE 4.1.2: 5.250.000 d'euros
- OE 4.3.1: 5.250.000 d'euros
- OE 6.3.1: 17.250.000 d'euros
- OE 6.3.2: 17.250.000 d'euros
 
No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas que el crèdit disponible en qualsevol dels OE no s'esgoti i sigui transferit a un altre OE.
 
Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva, finançats amb el FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Programa operatiu.
 
La concessió a les operacions seleccionades del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.
 
ENLLAÇ PUBLICACIÓ