IniciActualitat › Oberta la convocatòria per a subvencions de...

Oberta la convocatòria per a subvencions del PUOSC 2016-2017

14 juliol de 2016

Avui s’ha publicat al DOGC el DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.

OBJECTE: Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions de la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017, adreçat als municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades.

ENTITATS BENEFICIÀRIES: Poden sol·licitar la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació:

a) Els municipis de Catalunya.
b) Les entitats municipals descentralitzades.
c) Les comarques.

REQUISITS DE LES ACTUACIONS: Són subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació d'actuacions realitzades, que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals], i que es duguin a terme dins el període
d'execució.

Les despeses justificades pels ens locals han de ser realitzades en béns dels quals se n'acrediti la titularitat o la disponibilitat en el període d'execució.

No tenen caràcter subvencionable les despeses que s'hagin d'imputar al capítol 1, de despeses de personal, ni a la resta d'articles del capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, de l'annex 3 esmentat.

EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ: Les actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'han de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, i les subvencions de l'anualitat 2017 s'hauran de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

Els ens locals beneficiaris han de presentar la documentació justificativa a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat, fins al 31 de març de 2017 per a la despesa executada de l'anualitat 2016, i fins al 31 de març de 2018 per a la despesa executada de l'anualitat 2017.

Els ens locals, en estar sotmesos a la Llei 118/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i a la fiscalització prèvia d'acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'aprovació del Text refós de la Llei d'hisendes locals, han de presentar:

•    Un model normalitzat de compte justificatiu simplificat, que contingui una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb indicació del creditor i del document, l'import i la data d'emissió, amb el detall d'ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, i amb indicació de l'import i la procedència, signada per l'interventor/a o el secretari/ària interventor/a.

•    El certificat de l'interventor/a de l'entitat que acrediti que les despeses corresponen a accions correctament realitzades i a despeses subvencionables i justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, amb el vistiplau de l'alcalde.

•    Una memòria justificativa del compliment de les condicions establertes en les bases, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 12 de setembre de 2016.

ENLLAÇ PUBLICACIÓ