IniciActualitat › Primers recursos mobilitzats del Pla de Recu...

Primers recursos mobilitzats del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

31 maig de 2021

Les Conferències Sectorials claus per a la definició dels objectius i destinació dels recursos del fons Next Generation.

En aquests darrers mesos, el Govern de l’Estat, a través dels seus Ministeris i les Conferències Sectorials, comencen a definir els sectors en que aniran destinats alguns dels recursos del fons Next Generation.

Així doncs, i pel que fa als primers recursos mobilitzats, tenim coneixement del següent:

 1. 581 milions d'euros que aniran destinats a finançar projectes en matèria de sanejament i depuració en aglomeracions de menys de 5.000 habitants, suport a la implementació de la normativa de residus i correcció de línies elèctriques per evitar danys a l'avifauna. Enllaç
 2. A més, es troba en tramitació a la Conferència Sectorial d'Igualtat  el Fons per a la creació de centres d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual per un import de 19,8 milions d'euros per a 2021. Enllaç  
 3. Així mateix, el Govern també ha mobilitzat recursos a través de reials decrets de concessió directa d'ajudes. El passat 13 d'abril, l'executiu va aprovar el Reial Decret per al Programa MOVES III per un import de 400 milions d'euros, l'objectiu és impulsar la compra de vehicles elèctrics o vehicles híbrids endollables i la instal·lació d'infraestructures de recàrrega. Enllaç 
 4. També es troba en tramitació el Reial decret per a la concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la requalificació de el sistema universitari espanyol i la promoció de la mobilitat de personal docent i investigador i dels joves doctorsEnllaç 
 5. Pla de foment de “l’economia de les cures”, que te per objecte millorar l’assistència a persones grans i dependents, per un import de 730,8 milions d’euros. Enllaç 
 6. Projectes d’investigació de la cartera de Ciènica, per un import de 2,99 milions d’euros. Enllaç 
 7. Modernització del Sistema de Justícia (Pla de reforçament  de la Justícia), amb un import de 20,6 milions d’euros. Enllaç 

 

Pel que fa a les Conferències Sectorials, s’ha definit les prioritats de les actuacions en matèria de transició ecològica, connectivitat, habitatge i Agenda Urbana; les primeres línies d'actuació en matèria d'autoconsum, emmagatzematge darrere del comptador, climatització renovable, rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana en municipis de menys de 5.000 habitants;

 

Tot seguit, podeu consultar el resum de cadascuna d’elles, i la font d’informació.

 

• Conferència Sectorial d'Repte Demogràfic (2021.05.14)

En aquesta Conferència Sectorial la vicepresidenta, Teresa Ribera, va marcar com a prioritàries les actuacions en matèria de transició ecològica, connectivitat, habitatge i Agenda Urbana, innovació territorial, emprenedoria i reactivació econòmica, prestació de serveis i formació en el món rural. La ministra va traslladar a les comunitats autònomes (CCAA), a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) les primeres línies d'actuació articulades en el Pla de 130 Mesures davant el Repte Demogràfic, vinculat a el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els objectius del pla passen per a millorar la vertebració territorial d'Espanya, eliminar la bretxa urbà-rural i impulsar actuacions sobre el territori per reactivar les zones més afectades per les urgències del repte demogràfic. D'aquesta manera, el pla preveu unes actuacions inicials que es posaran en marxa a partir de 2021 i s'estendran fins 2023, per la qual cosa s'articula com un document obert a la inclusió de noves propostes d'intervenció.

Compta amb 130 actuacions, ordenades en 10 eixos d'acció orientats cap a un ampli conjunt d'objectius que impulsin la igualtat d'oportunitats i la vertebració territorial, mitjançant: la diversificació econòmica de les zones més desfavorides, l'impuls de la innovació; la plena connectivitat digital; el reforçament dels vincles rurals i urbans; la posada en valor del territori i de les seves possibilitats endògenes de creixement; l'adequada prestació dels serveis bàsics; o la incorporació de la perspectiva demogràfica en el procés de presa de decisions de Govern.

Més informació 

 

 • Conferència Sectorial d’Energia (12.05.2021)


Amb data de 12 de maig, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va acordar amb les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) un conjunt de propostes amb un pressupost total de fins a 1.670 milions d'euros per activar les primeres línies d'actuació en matèria d'autoconsum, emmagatzematge darrere del comptador, climatització renovable, rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana en municipis de menys de 5.000 habitants vinculades a el Pla de Recuperació, transformació i Resiliència. Un primer repartiment orientatiu abastaria el següent:

 • 1.120 milions d’euros per l’autoconsum i emmagatzematge de darrera el comptador.
 • 200 milions d’euros per a la climatització d’aigua i aigua calenta sanitària renovable en llars.
 • 100 milions d’euros per a al rehabilitació energètica d’edificis
 • 150 milions d’euros per a iniciatives públiques de desenvolupament local sostenible.
 • 100 milions d’euros per a projectes singulars.

Més informació 

 

 • Conferència Sectorial de Transformació Digital. 27.05.2021

La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va presidir la Conferència Sectorial per a la Transformació Digital, que s'ha celebrar de manera telemàtica amb data de 27 de maig de 2021. A la reunió han participat els responsables autonòmics en matèria de competències digitals, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a més del secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures digitals, Roberto Sánchez, i la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas.
Durant la Conferència Sectorial es van analitzar algunes de les principals actuacions en matèria de transformació digital que desplega el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través de la modernització de les administracions públiques, la Indústria 4.0, l'Educació, la Formació per a l'Ocupació, el Pla de xoc de Ciberseguretat, la Connectivitat Digital i les Competències Digitals. Les comunitats autònomes (CCAA) i entitats locals tenen un paper actiu en l'execució d'aquestes actuacions a través de la participació en la definició de les mateixes, mitjançant l'execució directa d'algunes mesures, amb la gestió d'ajuts i subvencions associades a fons territorialitzats i també a través de la presentació de projectes a les convocatòries amb caràcter general. Pel que fa a les entitats locals, en aquest camp destaca fins a la data el projecte de transformació digital i modernització de les AAPP territorials, per un import total de 1.000 milions, dels quals 391.400.000 (2021-23) aniran destinats a les entitats locals. Per a aquest exercici 2021 s'han compromès 92 milions en els PGE 2021.
Més informació 

 

 • Conferencia Sectorial de Igualdad. 19.04.2021

En la Conferència Sectorial del 19 d'abril es va aprovar la distribució del crèdit destinat a el desenvolupament de el Pla Corresponsables per a l'any 2021 i els criteris de distribució del crèdit destinat a el Pla "Espanya et protegeix (III) - creació de serveis d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual "per a l'any 2021, amb càrrec a el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'acord pel qual es va autoritzar la proposta de distribució territorial entre les CCAA i les ciutats de Ceuta i Melilla, per a l'execució de crèdits pressupostaris destinats a el desenvolupament de el Pla "Espanya et protegeix (III) - creació de serveis d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual ", per import de 19.800.000 euros; s'ha distribuït segons criteris objectius i consisteix en la creació de centres d'assistència integral 24 hores a víctimes de violència sexual en totes les províncies i les ciutats amb estatut d'autonomia. S'implantarà a el menys un a cada província, amb dotació material (immoble, equipaments, subministraments) suficients.

Més informació 

 

 • Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 30.04.2021

El Consell Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, presidit per la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, va aprovar amb data de 30 d'abril de 2021 la distribució territorial dels crèdits per al finançament de projectes de inversió del component 22 "Economia de les cures i reforç de les polítiques d'igualtat i inclusió social" de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es tracta d'730.800.000 d '€ que, amb caràcter finalista, les CA han de destinar necessàriament a finançar els projectes que s'han compromès a posar en marxa en tres línies: cures de llarga durada, serveis socials i accessibilitat universal.

D'acord amb la proposta de distribució sobre els fons europeus, les entitats locals executaran, al menys, un 15% dels fons que rebin les Comunitats Autònomes (730.800.000 euros).

En relació amb el tram estatal dels fons europeus (el que correspon al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030), el Secretari d'Estat va anunciar que es posaran en marxa projectes gestionats per la FEMP per un import de 40 milions d'euros.

Més informació 

 

 • Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. 26.05.2021

Amb data de 26 de maig de 2021 es va reunir el Consell Territorial d'Habitatge, Urbanisme i Sòl amb el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana José Luis Ábalos, els consellers regionals i la FEMP, acompanyat pel secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, i el secretari general d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas.

S'ha repassat la transferència que es va a realitzar als governs regionals de més de l'80% dels 5.520 milions d'euros dels fons europeus dels quals són responsables i, per tant, dels quals ha de respondre davant la UE. La resta, fins als 6.820 milions inclosos en la Component 2 de el Pla, està gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Pel que fa a les entitats locals, es van repassar les línies de Rehabilitació d'edificis públics per a entitats locals, per import de 600 milions d'euros (en dues convocatòries de concurrència competitiva, 2021 i 2022) i la Implementació de l'Agència Urbana Espanyola, que anirà destinat a un programa d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agència Urbana Espanyola, per import de 20 milions d'euros..

Més informació