IniciActualitat › Renovació del contracte de prevenció aliè...

Renovació del contracte de prevenció aliè de riscos laborals

24 novembre de 2015

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i ICESE Prevención, SL han prorrogat per a l’any 2016 l’acord de col·laboració signat el 2015 per oferir a tots els ens locals associats a l’ACM el servei de prevenció aliè en les disciplines de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia, Psicosociologia aplicada i Medicina del Treball en el marc de la Llei de prevenció de riscos Laborals 31/1995 i de la llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

A través d’aquest conveni de col·laboració, ICESE Prevención, SL posa a disposició de tots els ens locals la prestació, consultoria i gestió de Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a les administracions públiques, així com la prestació de serveis que tenen per objecte prevenir i millorar la seguretat i salut dels treballadors, l’organització de la seva activitat preventiva i la integració de la mateixa en la pròpia entitat.
 
Servei de prevenció de riscos laborals
 
•         Elaboració i implantació del Pla de Prevenció.
•         Seguiment de la Planificació de l’Acció Preventiva.
•         Estudis d’il·luminació, temperatura i soroll als edificis municipals. 
•         Mesuraments higièniques d’amiant, vibracions, pols, ...
•         Avaluacions Ergonòmiques.
•         Elaboració, implantació i control d’eficàcia d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals.
•         Gestió de la Coordinació d’activitats empresarials (CAE).
•         Presència d’un tècnic de prevenció actuant com coordinador a les instal·lacions de l’entitat.
•         Informació dels nous aspectes legals en matèria de riscos laborals que puguin afectar als ajuntaments.
•         Realització d’estudis psicosocials i intervencions psicològiques personals.
•         Investigació i suport en la investigació d’accidents de treball.
•         Formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals: Formacions específiques presencials, semipresencials i on line.
•         Elaboració i Implantació dels Plans d’emergència i Plans d’Autoprotecció.
•         Realització de simulacres als edificis municipals.
•         Assessorament i Suport personalitzat en la gestió diària de la prevenció.
•         Formació i actuacions específiques per a la Policia Local.
•         Disseny preventiu de llocs de treball.
•         Assistència a les reunions de Comitè de Seguretat i Salut. 
•         Assessorament i Suport en l’adquisició d’equips de protecció individual i de la maquinària municipal.
•         Coordinació de Seguretat i Salut d’Obres.
•         Vigilància de la salut.
•         Campanyes de Promoció de la Salut.
•         Formació i instal·lació de DEA’s.
•         Reconeixements Mèdics.
 
En cas que estigueu interessats en els serveis de prevenció de riscos podeu contactar a través del telèfon de l’ACM: 934961616 (Cristina Soler) o bé al correu electrònic cristina.soler@acm.cat.