IniciActualitat › Ripollet es converteix en el primer ens loca...

Ripollet es converteix en el primer ens local en contractar el nou servei d’auditoria pública i control financer de subvencions

10 març de 2020

L’Ajuntament de Ripollet es converteix en el primer ens local que contracta el servei d’auditoria pública i control financer de subvencions, que ofereix des de fa poques setmanes la Central de Compres de l'ACM. Aquest nou servei neix amb la voluntat de complementar les eines i l’activitat dels òrgans interventors dels ens locals, facilitant una gestió eficaç i transparent dels òrgans de control interns.

Aquest municipi del Vallès Occidental ha optat per contractar dos subtlots: el d’actuacions d’auditoria de comptes de les entitats subjecte al Reial Decret 424/2017 per a tres entitats dependents, i el d’altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans interventors per l’ajuntament.

L’objecte d’aquest Acord marc és regular les condicions en que tindrà lloc el servei de col·laboració d’operadors econòmics amb les intervencions locals per a realitzar l’auditoria pública, control financer i altres serveis que poden contractar les entitats adherides a la Central de Compres de l’ACM.

Pel que fa a l’estructura de l’Acord marc, s’hi inclouen cinc lots amb quatre sublots territorials de caire provincial, amb un total de 22 empreses adjudicatàries. Cal subratllar que l’objecte de la licitació  és el preu per hora del servei d’auditoria: quan els ens locals hagin de contractar hauran de demanar oferta en nombre d’hores per a realitzar el servei a almenys tres empreses.

Ripollet és un usuari habitual de la Central de Compres de l’ACM utilitzant a dia d’avui els serveis de subministrament elèctric, desfibril·ladors i viodeoactes, així com per les pòlisses d’assegurances i els vehicles que ofereix l’Acord mac de mobilitat sostenible.

APARTAT SERVEI AUDITORIA PÚBLICA

Localització