IniciActualitat › La tercera pròrroga de l’Acord marc d’a...

La tercera pròrroga de l’Acord marc d’auditoria pública entrarà en vigor el 23 de desembre

24 novembre de 2022

El proper 23 de desembre entrarà en vigor la tercera pròrroga de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions (Exp. 2018.06) pels lots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, i 5.3, per a un període addicional de fins a 12 mesos. Aquesta pròrroga finalitzarà, de manera automàtica, en la data de formalització per part del CCDL dels contractes amb les empreses adjudicatàries i seleccionades del nou Acord marc (Exp. 2022.02), que actualment està en procés de licitació. No es prorroguen per haver arribat al topall del valor estimat de licitació, els lots  4.2 (província de Girona), 5.2 (província de Girona), i el 5.4 (província de Tarragona).

Aquest Acord marc és especialment indicat per realitzar el control financer de l’activitat econòmicofinancera del sector públic local mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública. L’Acord marc s’estructura en 5 lots adjudicats a empreses per realitzar l’auditoria de comptes i de compliment de legalitat, tant per a les entitats subjectes al RD424/2017 com per a les sotmeses a auditoria obligatòria, així com l’auditoria operativa o el control financer de subvencions o altres treballs inclosos en els plans anuals de control financer.

A la nostra pàgina web, podeu consultar tota la informació que de l'ACORD MARC D'AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER.