IniciActualitat › Per una millor i més ràpida implantació d...

Per una millor i més ràpida implantació de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya

09 abril de 2019

L’Associació Catalana de Municipis participa en el grup de treball de les administracions locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, que promou l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya. El treball d’aquesta Taula s’ha concretat amb l’aprovació d’un model d’ordenança que fa més fàcil i aclaridor el procés d’instal·lació de les plaques, de manera que s’avanci cap un sistema de generació elèctrica més net, distribuït i amb més participació ciutadana.

El document presenta el règim d’intervenció administrativa municipal per aquestes instal·lacions, simplificant els tràmits. La taula d’impuls de l’autoconsum fotovoltaic ha fet la proposta d’un règim de comunicació prèvia que permet executar les instal·lacions des del mateix moment de presentació de la documentació. Alhora, i a criteri de cada ajuntament, es presenta la forma de poder establir bonificacions fiscals en l’Impost sobres Béns Immobles  i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; per tal de contribuir a la promoció per incentivar aquestes instal·lacions.

Pel que fa l’ús de l’ordenança, aquest model està a disposició de tots els ajuntaments catalans, que poden adoptar-la en la seva totalitat o amb les modificacions que creguin oportunes.

Per accedir a l’ordenança municipal per a la promoció de l’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i per informació relacionada: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mon_local/autoconsum-fotovoltaic/