IniciFormació › Curs bàsic de contractació per a personal ...

Curs bàsic de contractació per a personal no jurista (formació no presencial)

Data curs
22 setembre de 2022 a 17 novembre de 2022

 

Aprendre els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació del sector públic, i a aplicar-los en la tramitació i gestió administrativa dels expedients de contractació.

Saber identificar els diferents tipus de contractes que regula la normativa, especialment d’obres, serveis, subministraments, concessions d’obra i concessions de serveis.

Conèixer les diferents fases de l’expedient de contractació pública i la tipologia de documents associats a cadascuna d’elles.

 

Parametritzar les licitacions a la plataforma de serveis de contractació pública, i a la resta d’eines informàtiques vinculades a la gestió administrativa de la contractació pública, així com també, preparar la documentació d’una licitació, en previsió d’un possible recurs especial davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP).

Programa

1a Sessió: Dijous 22 de setembre de 9.30 a 12.30 h.

“Perdem la por a la llei de contractes del sector públic”.

 • Introducció: la base de la LCSP en les directives de la UE
 • Novetats generals de la normativa de contractació pública
 • Les fases dels expedients de contractació, i les formes de tramitació: ordinària, urgència i emergència
 • Els procediments d’adjudicació dels contractes: totes les tipologies que preveu la LCSP: obert, restringit, amb negociació, menor, concurs de projectes (referència a la llei d’Arquitectura de Catalunya), diàleg competitiu i associació per a la innovació.
 • Especial referència al procediment obert subjecte i no subjecte a regulació harmonitzada, obert simplificat (visió crítica) i supersimplificat, abreujat o sumari.
 • El Pla de Contractació: elaboració, aprovació, publicitat, efectes

Formador: Jofre Clofent Calsapeu, cap del Servei de Contractació de l´Ajuntament de Badalona.

 

2a Sessió: Dijous 29 de setembre de 9.30 a 12.30 h.

“Els ingredients per a cuinar una licitació pública.”

 • La persona responsable del contracte
 • Les consultes preliminars al mercat
 • Els informes de necessitats: la base de tot expedient de contractació.
 • Els plecs de prescripcions tècniques (PPT)
 • Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP)
 • La lotització dels objectes contractuals: fem lots
 • Les competències en matèria de contractació en el món local.                                                                                                                                                                                                          

Formador: Adrià Soler i Escolà, cap de recursos jurídics de l´Ajuntament de Martorelles

 

3a sessió: Dijous 6 d´octubre d´11 a 14h h.

“Qui ha d’aplicar la LCSP i en quins contractes?”

 • L’àmbit subjectiu de la LCSP
 • L’àmbit objectiu de la LCSP. Els negocis jurídics exclosos (especial referència als de caràcter patrimonial).
 • Els tipus de contractes que regula la LCSP i el seu règim jurídic
 • Els contractes administratius: obres, subministraments, serveis i concessions d’obra i concessions de serveis.
 • Els contractes administratius especials. Els contractes privats. Els contractes mixtos.

Formador: Joan Anton Bruna Rosich, coordinador general i cap de gabinet de l’ajuntament de Sant Joan Despí.

 

4a Sessió: Divendres 21 d´octubre de 9.30 a 12.30 h.

“Els conceptes econòmics vinculats a la contractació pública.”

 • L’existència de crèdit, especial referència a les licitacions anticipades
 • El valor estimat del contracte
 • El pressupost base de la licitació
 • El preu del contracte
 • La revisió de preus

Formador: Jordi Brunet Badosa, cap de compra pública, Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

 

5a Sessió: Dijous 27 d´octubre de 10h a 13 h.

“Més aspectes concrets sobre contractació pública!”

 • La durada dels contractes i les limitacions que estableix la LCSP. Les pròrrogues dels contractes.
 • La solvència dels licitadors (econòmica, tècnica, professional, classificació empresarial i l’acreditació de solvència amb mitjans externs).
 • La contractació menor, i la seva regularització
 • Els contractes reservats
 • La subrogació de personal en contractes de serveis
 • La cessió il·legal de treballadors.
 • Les possibles impugnacions dels actes administratius de l’expedient de contractació (recurs especial, recurs potestatiu de reposició, recurs al contenciós administratiu).

Formadors: Mireia Angulo, oficina de contractació de l´ACM i Àlex Tarroja, Serveis Jurídics ACM.

 

6a Sessió: Dijous 3 de novembre de 9.30 a 12.30 h.

“Volem la millor oferta. Els criteris d´adjudicació.”

 • Els tipus de criteris d’adjudicació i els seus requisits
 • Els criteris socials, mediambientals i ètics
 • Les limitacions de la LCSP a l’establiment de les ponderacions dels criteris d’adjudicació
 • Els informes de valoració de les ofertes i les justificacions
 • Les baixes anormals: establiment de criteris per a la seva detecció, l’aplicació d’aquests criteris, el procediment a seguir.
 • L’aplicació dels criteris d’adjudicació: resolucions dels TCCSP sobre aspectes concrets

Formadora:  Imma Sivill, Cap de l’Assessoria Jurídica del Centre MQ Reus SA.

 

7a Sessió: Divendres 11 de novembre de 9.30 a 12.30 h.

“L'execució dels contractes: bassa d'oli o font de problemes”

 • Les condicions especials d’execució, i les obligacions contractuals essencials.
 • L’adscripció de mitjans personals i materials.
 • La subcontractació.
 • La cessió dels contractes.
 • Les penalitats.
 • El compliment del contacte: la recepció
 • El termini de garantia
 • La modificació dels contractes: potestat, modificacions previstes i modificacions no previstes.
 • L’execució dels contractes de prestació successiva, un cop finalitzada la seva vigència: la convalidació de la despesa (el reconeixement extrajudicial de crèdits)
 • La liquidació dels contractes

Formadora: Imma Soler

 

8a Sessió: Dimarts 15 de novembre de 9.30 a 12.30 h.

“Els òrgans especialitzats d´assistència a l'òrgan de contractació i una visió de la perspectiva electrònica de la contractació pública.”

 • La Mesa de Contractació: composició, quòrum mínim, celebració, propostes...
 • El funcionament de la Mesa de Contractació: convocatòria, sessions, actes de la sessió.
 • La ponència tècnica i el comitè d’experts/es
 • La Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat: perfil del contractant, sobre digital, presentació telemàtica d’ofertes...
 • Els anuncis previs, licitació, adjudicació i formalització al perfil del contractant, i en el seu cas, al DOUE.
 • El Registre Públic Català de Contractes: DEUC / RELI / ROLECE

Formadora: Sònia Garcia i Planella, advocada Serveis Jurídics Ajuntament de Palafrugell.

 

9a Sessió: Dijous 17 de novembre de 9.30 a 12.30 h.

“Masterclass: valoració del curs.”

Valoració final del curs.

Formador: Jordi Voltas Francisco, cap d´aprovisionament, contractació i patrimoni de l´Ajuntament de Reus i coordinador del curs

Coordinació acadèmica:

Coordinador: Jordi Voltas Francisco, cap d'aprovisionament, contractació i patrimoni de l'Ajuntament de Reus.