IniciFormació › Curs sobre contractació pública en matèri...

Curs sobre contractació pública en matèria de serveis socials (formació no presencial)

Data curs
09 novembre de 2023 a 21 desembre de 2023
El procés de contractació per part de l’administració ha anat evolucionant a partir de les diferents normatives que s’han anat aprovant al llarg dels anys, la Llei 9/2017 ha estat la darrera i ha comportat canvis significatius en els processos. Per altra banda, els Serveis Socials, com altres àrees de les administracions locals, recorren amb freqüència a la contractació externa de diferents serveis, alguns dels quals són molt rellevants tant pels imports com per l’impacte sobre les persones (per exemple, els serveis d’atenció domiciliària).
L’elaboració dels documents per a la contractació de serveis és una activitat element essencial en la delimitació del model i característiques del servei que es vol contractar, així com per l’establiment del marc de col·laboració entre els diferents agents que participaran en la seva prestació i provisió.
Aquest curs pretén oferir a les persones participants una introducció al procés de contractació pública posant el focus en l’àmbit dels serveis socials.
Programa
Introducció:
 • Introducció a la normativa de contractació
 • Prestació dels serveis socials: provisió i producció
 • Construcció d’un mapa del procés de licitació
Normativa aplicable:
 • Normativa de contractació.
 • Llei de contractes del sector públic
 • Tipus de procediment
 • La divisió en lots.
 • Les novetats de la llei 9/2007
 • Normativa de règim local
El contracte:
 • La regulació de la selecció del contractista.
 • Definició de les condicions de l’execució del contracte: condicions essencials, estàndards, règim sancionador i procediment per l’execució
 • Tractament del personal que està adscrit al servei: règim de subrogació.
 • Formalització del procés: mesa de contractació, informe d’adjudicació, contracte i inici del servei.

El contingut dels plecs. Els plecs tècnics:

 • Conceptualització i model del servei: com definir-lo
 • Tipologia d’activitats i intensitat dels serveis. Vinculació amb segmentació de la població beneficiària
 • L’organització del servei: funcions, responsabilitats, comunicació.
 • El sistema de comunicació per a l’inici i el seguiment dels serveis
 • Les condicions del servei
 • Les modificacions del servei
 • Els processos de la prestació i les actuacions davant situacions que alteren el servei
 • Professionals participants i rol, tant de l’empresa adjudicatària com de l’ens local
 • L’atenció a la persona beneficiària
 • La participació de les persones usuàries en el servei.

Els continguts dels plecs: plecs adiministratius:

 • Criteris per a l’adjudicació del servei i seguiment de l’execució del contracte.
 • Definició dels criteris sotmesos a judici de valor en relació al servei definit.
 • Definir els estàndards tècnics de compliment del contracte.
 • Definir els instruments per al seguiment i control de l’execució del contracte: informes, gestió de la informació, auditories, coordinació amb la contractista.

El pressupost de licitació:

 • Els costos i la planificació del servei des de la perspectiva econòmica
 • Estructura del costos:Costos directes i indirectes/Costos fixos i variables
 • Modificacions del preu al llarg del contracte
 • Elements que influeixen en el preu final:
 • Facturació
 • Alteracions dels serveis
 
 
Dades d'interès
Destinataris: professionals directius, tècnics i administratius dels Serveis Socials de les Administracions Locals
 
Format en línia per mitjà de la plataforma Zoom
 
Durada: 15 hores lectives, distribuïdes en 6 tallers de 2,5 hores de durada de 9h 30 a 12h.
 
Dates: 9, 16, 23 i 30 de novembre i 14 i 21 de desembre
 
 
Formadora: Núria Fustier, Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona ii membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya. Experiència de més de 25 anys en l'àmbit dels serveis socials públics a diferents administracions i amb funcions diverses: atenció directa, direcció i planificació estratègica.