IniciFormació › Gestió pressupostària a l'administrac...

Gestió pressupostària a l'administració local (formació no presencial)

Data curs
11 abril de 2023 a 18 abril de 2023

L’objectiu de la formació és conèixer els conceptes bàsics de la gestió pressupostària en l’àmbit local.

Es destina a personal de l'administració vinculat amb la gestió del pressupost.

 

Programa

Sessió 1:

  1. El pressupost
  2. Les estructures i classificacions del pressupost de despeses i d’ingressos
  3. L’aplicació pressupostària, el crèdit pressupostari i les seves situacions
  4. La vinculació jurídica

Sessió 2:

  1. Les fases d’execució del pressupost de despeses
  2. Els procediments especials de la despesa: bestretes de Caixa fixa i pagaments a justificar
  3. Els compromisos de despesa d’exercicis futurs i despeses anticipades
  4. Els projectes de despeses amb finançament afectat
  5. Les fases d’execució del pressupost d’ingressos
  6. Les modificacions de crèdit