IniciFormació › Novetats de la llei 9/2017, del 8 de novembr...

Novetats de la llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic (formació no presencial)

Data curs
05 maig de 2020 a 28 maig de 2020

PLACES EXHAURIDES

 

Data límit d'inscripcions 3 de maig

Davant la nova situació generada per la crisi sanitària, hem estructurat un seguit de propostes formatives no presencials dins del programa del Pla Agrupat AFEDAP 2020. La iniciativa sorgeix del treball entre les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, que juntament amb l'ACM, preveuen seguir amb la formació i especialització dels treballadors de les administracions locals.

Aquest nou context ha obligat ja a afrontar una de les línies estratègiques que l'ACM ja s'havia plantejat durant aquest mandat 2019-2023. Acostar la formació contínua al territori potenciant les eines telemàtiques i no presencials. Som conscients que formar-se ha de ser un valor afegit dels servidors públics i volem posar les màximes facilitats possibles.

Així, presentem un programa formatiu integrat per una sèrie de sessions intensives, de curta durada, i molt especialitzades perquè siguin més fàcilment cursades.

 

Objectius

Les sessions s’enfocaran per destacar les novetats de la Llei 9/2017 que siguin d’especial aplicació a les administracions locals i des d’un punt de vista pràctic, destacant la problemàtica habitual en els procediments. Els objectius són:

 • Aconseguir una visió global de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)
 • Repassar els principals problemes d’aplicació.
 • Conèixer la doctrina de les juntes consultives i dels tribunals respecte als aspectes pràctics més rellevants.
Continguts

1. INTRODUCCIÓ   

 • 1.1 Marc normatiu   
 • 1.2 Principis contractació pública: condicions socials, mediambientals i d’innovació 

2. ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU. Negocis exclosos 

3. TIPUS DE CONTRACTES. Novetats respecte les concessions 

4. REQUISITS DELS LICITADORS. La inscripció en els registres

 • 4.1. Capacitat jurídica i d'obrar 
 • 4.2 Solvència econòmica, financera, tècnica i professional.
 • 4.3 La classificació empresarial
 • 4.4 Prohibicions per contractar
 • 4.5. L’ús dels mitjans electrònics en la contractació pública.
 • 4.6 El perfil del contractant i la plataforma de serveis de contractació. 

6. OBJECTE I PREU.

 • 6.1. Objecte i tipus de contracte (fraccionament) 
 • 6.2. Preu (revisió preus) 
 • 6.3. Valor estimat del Contracte (VEC) 
 • 6.4. Pressupost base de licitació (PBL)
   
DADES D'INTERÈS

Dates: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de maig

Horari: de 9.30 a 11.30 h.

Places limitades

Formador: Alejandro Madariaga Venegas, va ser tècnic d’investigacions a l’Oficina Antifrau en l’àrea de revisió de contractació pública

Promotor de l’acció: ACM