IniciFormació › Diploma de postgrau en contractació adminis...

Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals - GIRONA

Data curs
10 octubre de 2018 a 20 novembre de 2019
DESTINATARIS
Personal de les administracions locals, de la demarcació de Girona que sigui titulat superior de primer i segon cicle universitari (A1 o A2) i que realitzi tasques de contractació en el seu lloc de treball.
El compliment dels requisits indicats s'ha d'acrediar mitjant un "faig constar" del seu secretari o cap de recursos humans de l'administració corresponent.
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
La Diplomatura de postgrau en contractació administrativa dels ens locals  (III edició, Girona  curs 2018-2019) és un títol universitari oficial i propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el marc del procés de convergència dels Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) de Bologna, organitzat per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’estudis Jurídics Locals i  l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Diputació de Girona. 
 
La finalitat d’aquest programa d’especialització és la formació en matèria de contractació administrativa del personal al serveis de les administracions públiques locals – municipal, comarcal o provincial i els seus  ens instrumentals- en llocs de gestió, comandament o direcció.
 
El programa, que té el seu antecedent en els postgraus “Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels ens locals”, que es van realitzar a l’ACM els cursos 2016 i 2017 amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS (22 crèdits lectius, 2 crèdits pràctics i 6 crèdits cas pràctic final) pretén assolir una formació completa i aplicada en el règim jurídic de la contractació administrativa per part de les entitats que conformen l’àmbit públic mitjançant l’anàlisi jurídica detallada des de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“Llei 9/2017”) per la que transposen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (que se deroga la Directiva 2004/18/CE) i la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, se 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió. Aquest programa es basa en el postgrau anteriorment realitzats, però el seu nom ha canviat degut als canvis normatius que hi ha hagut en el 2017, en que la nova legislació ha modificat el seu nom.
 
Les diferents matèries seran impartides per especialistes i experts en cada tema, professors universitaris, secretaris i interventors, tècnics superiors i personal directiu de l’administració, advocats  i altres professionals altament qualificats, amb prestigi i experiència docent i pràctica reconeguda per tal d’oferir un enfocament pluridisciplinar, transversal i integrat de la gestió pública de la contractació administrativa. 
 
Aquest postgrau neix, un cop més, fruit de la col·laboració entre la UAB i l’ACM i el suport de la Diputació de Girona, per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del personal al servei de les administracions públiques locals en llurs diverses facetes.
 
Definir totes les novetats introduïdes per la nova Llei de Contractes del sector públic .
 
Analitzar el nou règim jurídic i els diferents procediments i formulacions de la contractació administrativa de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació de la Llei 9/2017 i del sistema normatiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, obres i serveis a Catalunya.
 
Adquirir els coneixements necessaris per  al millora de la gestió i la modernització de l’administració local de Catalunya pel que fa a processos de contractació administrativa.
 
Aquesta diplomatura intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències que es desenvolupen en la contractació local de béns, obres i serveis, a fi de consolidar les millors pràctiques i, tot complint la legalitat, contribuir a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals i la seva missió de servei a la societat.
La Diplomatura de postgrau en contractació administrativa dels ens locals pretén estudiar des d’una vessant tant teòrica com pràctica les diverses matèries i disciplines d’aplicació als ens locals en relació a la contractació administrativa d’obres, béns i serveis, amb especial atenció a les particularitats que afecten als ens locals mitjans i petits. Es presta un atenció especial a les noves tècniques de contractació: sistemes per a la racionalització tècnica, acords marc, sistemes dinàmics de contractació, subhastes electròniques o centrals de contractació.
 
A més aquest Postgrau es fonamenta en la nova legislació contractual vigent a l’Estat Espanyol, així com les resolucions del tribunal especialitzats en contractació i de la jurisprudència europea.
PROGRAMA
La Diplomatura de postgrau en contractació administrativa dels ens locals està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits (22 crèdits teòrics, 2 crèdits pràctics i la realització d'un exercici pràctic final de 6 crèdits).
 
El programa s’estructura en diferents mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que analitzen detingudament el règim jurídic contractual d’obres, béns i serveis dels ens locals; en especial en tot allò que fa referència a la tipologia i als procediments contractuals, sobretot a aquells que deriven de la implantació de l’administració electrònica i de l’aplicació del marc regulatori de la Unió Europea. Així mateix, es fa un esment especial del règim econòmic financer i la fiscalització de l’activitat contractual i la seva possible litigiositat.
 
En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència d’experts en àmbits materials específics de la contractació pública, com la sanitat, l’ensenyament o els serveis socials,  o en aspectes destacables del cicle contractual. En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final que intenti analitzar de forma conjunta el contingut del programa.
 
Per obtenir aquesta titulació de postgrau de caràcter presencial és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.
 
El programa es desenvolupa amb els següents cinc mòduls de continguts fonamentals, sessions monogràfiques, sessions pràctiques i un exercici final:
 
 
Mòdul I: 
 
A.- Introducció 
 
El sistema de fonts a la contractació pública 
 
La legislació local en matèria contractual 
 
L’activitat contractual de l’administració pública local 
 
L’organització administrativa contractual local
 
Polítiques públiques i estratègies en la contractació pública
 
El indicadors sobre la contractació pública local
 
B.- Elements contractuals 
 
L’àmbit objectiu 
 
L’àmbit subjectiu 
 
Els elements estructurals 
 
Règim de contractació dels poders adjudicadors que no són administracions públiques i dels sectors exclosos 
 
 
 
Mòdul II: Aspecte procedimentals de la contractació dels sector públic
 
C.- El procediment contractual 
 
La preparació 
 
La selecció 
 
L’adjudicació 
 
La tutela dels licitadors i de l'adjudicatari 
 
 
La formalització i l’execució contractual 
 
La modificació i l’extinció 
 
 
Mòdul III: Els contractes públics locals. La contractació de serveis públics
 
D- Tipologia de contractual  
 
El contracte d’obra pública 
 
El contracte de concessió d’obra pública 
 
El contracte de subministrament 
 
El contracte de serveis 
 
Tècniques de contractació. Les centrals de contractació 
 
 
E.- La contractació dels serveis 
 
Els serveis públics locals 
 
Les formes de gestió de serveis
 
El contracte de concessió de serveis
 
 
 
F. Les personificacions instrumentals
 
 
Mòdul IV: La gestió econòmica dels contractes públics
 
G.- La gestió econòmica dels contractes 
 
 
El règim econòmic financer de la contractació administrativa 
 
La gestió econòmica i la fiscalització dels serveis públics 
 
H.- La litigiositat contractual 
 
La litigiositat contractual. Les responsabilitats derivades de l’activitat contractual  (
 
 
Es realitzaran un conjunt de sessions monogràfiques 
 
 
 
Mòdul V: Projecte final 
 
J.- Sessions pràctiques (40% nota final)
 
K.- Supòsit pràctic final (60% nota final)
ALTRES INFORMACIONS
DESTINATARIS
 
Personal de les administracions locals, de la demarcació de Girona que sigui titulat superior de primer i segon cicle universitari (A1 o A2) i que realitzi tasques de contractació en el seu lloc de treball.
El compliment dels requisits indicats s'ha d'acrediar mitjant un "faig constar" del seu secretari o cap de recursos humans de l'administració corresponent.
 
 
REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ
 
Nombre de places: 28
 
Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster. Categoria laboral A1 o A2, dels ens locals de la demarcació de Girona
 
Criteris de selecció: currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.
 
DIRECCIÓ
 
 ACADÈMICA
 
Dra. Marta Franch Saguer, professora  titular de dret administratiu, UAB
 
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV
 
TÈCNICA
 
Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM
 
TITULACIÓ

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diplomatura de postgrau en contractació administrativa, atorgat conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

INFORMACIÓ GENERAL 

LLOC DE REALITZACIÓ

Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola - Auditori petit 

Emili Grahit, 4C

17002 - Girona
 
 
CALENDARI: 10 d'octubre 2018- novembre 2019

HORARI: dimecres de 16h a 20h

IMPORT: 800€

INSCRIPCIÓ: fins el 21/9/2018
MATRICULACIÓ: de 1 al 15 d'octubre

DADES DE CONTACTE: 

Àrea de formació de l’ACM
93 4961616