IniciFormació › Diploma de postgrau en contractació adminis...

Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals

Data curs
29 octubre de 2019 a 30 juny de 2020

 

 

Presentació i objectius

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals , IV edició, Barcelona, curs 2019-2020, és un títol universitari oficial i propi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) organitzat per la Fundació URV (FURV) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb la col·laboració de la Càtedra d’estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’estudis Jurídics Locals.
La finalitat d’aquest programa d’especialització és la formació en matèria de contractació administrativa del personal al servei de les administracions públiques locals -municipal, comarcal o provincial i els seus ens instrumentals-, en particular, que ocupa llocs de gestió, comandament o direcció.
El programa té com a antecedent el Màster en contractació administrativa i gestió dels serveis públics dels ens locals, Barcelona, bienni 2005-2007, organitzat per l’ACM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Hom vol assolir una formació completa i aplicada del règim jurídic de la contractació administrativa per part de les entitats que conformen l’àmbit públic mitjançant l’anàlisi jurídica detallada des de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) per la que transposen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (que se deroga la Directiva 2004/18/CE) i la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, se 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.
Les diferents matèries seran impartides per docents especialistes i experts en cada tema: professors universitaris, secretaris i interventors, tècnics superiors i personal directiu de l’administració, advocats i altres professionals altament qualificats, amb prestigi i experiència docent i pràctica reconeguda per tal d’oferir un enfocament pluridisciplinar, transversal i integrat de la gestió pública de la contractació administrativa.
El pla d’estudis intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències que es desenvolupen en la contractació local de béns, obres i serveis, a fi de consolidar les millors pràctiques i, tot complint la legalitat, contribuir a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques. Així, les administracions públiques en la seva condició de servei públic serà capaç de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals i la seva missió de servei a la societat.
El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals pretén estudiar des d’una vessant tant teòrica com pràctica les diverses matèries i disciplines d’aplicació als ens locals en relació a la contractació administrativa d’obres, béns i serveis, amb especial atenció a les particularitats que afecten als ens locals mitjans i petits. Es presta un atenció especial a les noves tècniques de contractació: sistemes per a la racionalització tècnica, acords marc, sistemes dinàmics de contractació, subhastes electròniques o centrals de contractació. El programa analitza no només la legislació contractual vigent a l’Estat Espanyol; sinó que també les resolucions del tribunal especialitzats en contractació i de la jurisprudència europea.
Aquest programa neix, un cop més, fruit de la col·laboració entre la URV i l’ACM per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del personal al servei de les administracions públiques locals en llurs diverses facetes i té com a objectius:
• Analitzar el nou règim jurídic i els diferents procediments i formulacions de la contractació administrativa de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació del TRLCSP i del sistema normatiu jurídic públic que regula la matèria      contractual de béns, obres i serveis a Catalunya.
• Adquirir els coneixements de gestió pública i de caràcter econòmic en matèria de contractació pública de les nostres administracions locals.
• Adquirir els coneixements necessaris per al millora de la gestió i la modernització de l’administració local de Catalunya pel que fa la processos de contractació administrativa. 

 

 

 

PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUTS

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS (21 crèdits teòrics, 3 crèdits pràctics i la realització d’un exercici pràctic final de 6 crèdits).
El programa es desenvolupa en format semipresencial i comprèn cinc mòduls de continguts fonamentals, sessions monogràfiques, sessions pràctiques i un exercici final.
Els mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que analitzen detingudament el règim jurídic contractual d’obres, béns i serveis dels ens locals; en especial en tot allò que fa referència a la tipologia i als procediments contractuals, sobretot a aquells que deriven de la implantació de l’administració electrònica i de l’aplicació del marc regulador de la Unió Europea. Així mateix, es fa un esment especial del règim econòmic financer i la fiscalització de l’activitat contractual i la seva possible litigiositat.
En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència d’experts en àmbits materials específics de la contractació pública, com la sanitat, l’ensenyament o els serveis socials, o en aspectes destacables del cicle contractual.
En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa.
I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final que intenti analitzar de forma conjunta el contingut del programa.
Per obtenir aquesta titulació de postgrau de caràcter presencial és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.
Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals (30 cr. ECTS)
Mòdul I.- Marc legal i elements contractuals (5 cr. ECTS)
1. Inauguració. La contractació pública local
2. El sistema de fonts a la contractació pública
3. La legislació local en matèria contractual
4. Polítiques públiques i estratègies en la contractació pública
5. L’activitat contractual de l’administració pública local
6. L’organització administrativa contractual local
7. El indicadors sobre la contractació pública local
8. L’àmbit objectiu
9. L’àmbit subjectiu
10. Els elements estructurals
Mòdul II.- Aspectes procedimentals (6 cr. ECTS)
1. El procediment contractual (I). La preparació
2. El procediment contractual (II). La selecció
3. El procediment contractual (III). L’adjudicació
4. La formalització i l’execució contractual
5. La modificació i l’extinció
6. La tutela dels licitadors i de l’adjudicatari
Mòdul III.- Contractes públics locals (6 cr. ECTS)
1. Tipologia contractual (I). El contracte d’obra
2. Tipologia contractual (II). El contracte de concessió d’obra
3. Tipologia contractual (II). El contracte de subministrament
4. Tipologia contractual (III). El contracte de serveis
5. Tècniques de racionalització tècnica i electrònica contractació electrònica (MODIFICAR)
6. Els serveis públics locals
7. Les formes de gestió de serveis
8. El contracte de concessió de serveis
9. Les personificacions instrumentals
Mòdul IV.- Gestió econòmica contractual
(1 cr. ECTS)
1. La gestió econòmica contractual (I). La fiscalització
i el control financer
2. La gestió econòmica contractual (II). El règim
econòmic i de control
Mòdul V.- Litigiositat contractual (1 cr.
ECTS)

1. Les responsabilitats derivades de l’activitat
contractual
2. Cloenda. Valoració de l’aplicació de la LSP
Mòdul VI.- Monogràfics (2 cr. ECTS)
Sessions monogràfiques
Mòdul VII.- Practicum (9 cr. ECTS)
Sessions pràctiques (3 cr. ECTS)
Supòsit final (6 cr. ECTS)

Informació general

 

DIRECCIÓ  ACADÈMICA 

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

COORDINACIÓ ACADÈMICA 

Laura Presicce, becària de formació de professorat de dret administratiu, i col·laboradora, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

TITULACIÓ

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en contractació adminis­trativa, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili. 

 INFORMACIÓ GENERAL 

 Lloc de realització:

Aula de formació ACM
València, 231, 5è 2a
Barcelona

 Calendari: 29 d'octubre 2019 – 30 de juny 2020

Horari: Dimarts de 10:00 h a 14:00 h i de 15.30 a 19.30h

Dades de contacte: 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 ext. 107 o adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat