IniciFormació › Diploma de postgrau en contractació adminis...

Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals

Data curs
29 octubre de 2019 a 30 octubre de 2020

 

 

PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUTS

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS (21 crèdits teòrics, 3 crèdits pràctics i la realització d’un exercici pràctic final de 6 crèdits).

El programa es desenvolupa en format semipresencial i comprèn cinc mòduls de continguts fonamentals, sessions monogràfiques, sessions pràctiques i un exercici final.

Els mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que analitzen detingudament el règim jurídic contractual d’obres, béns i serveis dels ens locals; en especial en tot allò que fa referència a la tipologia i als procediments contractuals, sobretot a aquells que deriven de la implantació de l’administració electrònica i de l’aplicació del marc regulador de la Unió Europea. Així mateix, es fa un esment especial del règim econòmic financer i la fiscalització de l’activitat contractual i la seva possible litigiositat.

En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència d’experts en àmbits materials específics de la contractació pública, com la sanitat, l’ensenyament o els serveis socials, o en aspectes destacables del cicle contractual.

En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa.

I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final que intenti analitzar de forma conjunta el contingut del programa.

Per obtenir aquesta titulació de postgrau de caràcter presencial és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.

Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals (30 cr. ECTS)

Mòdul I.- Marc legal i elements contractuals (5 cr. ECTS)
0. Inauguració. Polítiques de contractació pública a Catalunya
1. El sistema de fonts a la contractació pública
2. La legislació local en matèria contractual
3. Polítiques públiques i estratègies en la contractació pública
4. L’activitat contractual de l’administració pública local
5. L’organització administrativa contractual local
6. El indicadors sobre la contractació pública local
7. L’àmbit objectiu
8. L’àmbit subjectiu
9. Els elements estructurals

Mòdul II.- Aspectes procedimentals (6 cr. ECTS)
10. El procediment contractual (I). La preparació
11. El procediment contractual (II). La selecció
12. El procediment contractual (III). L’adjudicació
13. La formalització i l’execució contractual
14. La modificació i l’extinció
15. La tutela dels licitadors i de l’adjudicatari

Mòdul III.- Contractes públics locals (6 cr. ECTS)
16. Tipologia contractual (I). El contracte d’obra
17. Tipologia contractual (II). El contracte de concessió d’obra
18. Tipologia contractual (II). El contracte de subministrament
19. Tipologia contractual (III). El contracte de serveis
20. Racionalització tècnica i electrònica de la contractació
21. Els serveis públics locals
22. Les formes de gestió de serveis
23. El contracte de concessió de serveis
24. Les personificacions instrumentals

Mòdul IV.- Gestió econòmica contractual (1 cr. ECTS)
25. La gestió econòmica contractual (I). La fiscalització i el control financer
26. La gestió econòmica contractual (II). El règim econòmic i de control

Mòdul V.- Litigiositat contractual (1 cr. ECTS)
27. Les responsabilitats derivades de l’activitat contractual
00. Cloenda. Valoració de l’aplicació de la LSP

Mòdul VI.- Monogràfics (2 cr. ECTS)
28. Sessions monogràfiques

Mòdul VII.- Practicum (9 cr. ECTS)

29. Sessions pràctiques (3 cr. ECTS)
30. Supòsit final (6 cr. ECTS)

DESTINATARIS
  • Habilitats de l’administració local.
  • Directius i gerents locals.
  • Titulats universitaris que treballin a l’administració local.
REQUISITS I CRITERIS D'ADMISSIÓ

Nombre de places: 30

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

TITULACIÓ

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en contractació administrativa, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Dra. Marina Rodríguez Beas, professora contractada SECTI de dret administratiu i col·laboradora, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
Laura Presicce, professora en formació de dret administratiu, URV

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de realització:

Aula de formació ACM

València, 231, 5è 2a

Barcelona

Horari: Dimarts de 10:00 h a 14:00 h i de 15.30 a 19.30h

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 ext. 107 o adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat