IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió gerencial loc...

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva

Data curs
16 octubre de 2017 a 25 juny de 2018

la Diplomatura de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits (22 crèdits teòrics, 3 crèdits pràctics i la realització d'un exercici pràctic final, 5 crèdits).

PLACES ESGOTADES

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva és un títol universitari de postgrau atorgat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Càtedra d’estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín, i la Fundació URV que pretén donar resposta a les demandes i a les expectatives dels professionals de l’administració local que desenvolupin les seves funcions en llocs de comandament o direcció i que estiguin interessats a contribuir al canvi de cultura administrativa i la millora de les seves organitzacions.

Aquest programa de postgrau pretén aprofundir en les especificitats de la gestió pública local des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei a la societat.

En aquest sentit, es vol donar resposta també a la formació del personal amb “funció directiva”, establert per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) que desenvolupa en els ens local de Catalunya, en particular, dels ens de caràcter supramunicipal.

El pla d’estudis que es presenta vol recollir el conjunt de disciplines que intervenen en la les tasques i funcions d’un directiu local i que han de contribuir a millorar l’exercici del seu càrrec, tot perseguint l’excel·lència tant en la planificació, com en l’actuació pública local.

 

OBJECTIUS:

 • Adquirir els instruments de la funció directiva en la gestió pública propis les administracions locals.
 • Analitzar el nou entorn de l’administració pública  i les diferents formes organitzatives  i de gestió.
 • Implementar els elements necessaris  per a la modernització administrativa i gerencial de l’administració local.
 • Assolir els coneixements necessaris de la funció i pràctica directiva i de les eines existents per  la millora de la gestió, particularment en els àmbits de la planificació estratègica, el control de gestió, el màrqueting i la comunicació públiques, entre d’altres.

 

PROGRAMA, ESTRUCTURA I METODOLOGIA

ESTRUCTURA

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits (22 crèdits teòrics, 3 crèdits pràctics i la realització d'un exercici pràctic final, 5 crèdits).

El programa s’estructura en diferents mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que persegueixen la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de capacitats directives i gerencials, que han de ser superats per a assolir el títol universitari corresponent.

En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència de persones que ocupen o han ocupat llocs de relleu en el món de la gerència i la funció directiva locals. En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.

El programa es desenvolupa amb els següents sis mòduls de continguts fonamentals, sessions monogràfiques, praxis gerencial i un exercici pràctic i/o treball final:

 • Introducció a la gestió pública
 • Bases jurídiques de la funció directiva
 • Bases econòmiques de la funció directiva
 • Gestió pública
 • Gestió de la comunicació i de la imatge
 • Competències personals

 

PROGRAMA

 

1. Introducció a la gestió pública

La gestió pública al segle XXI

Models organitzatius públics

Ètica pública

Transparència administrativa i bon govern

 

2. Bases jurídiques de la funció directiva

Règim jurídic i funcionament dels ens locals

Activitat de limitació

Activitat de foment

Gestió de serveis públics

Contractació administrativa

Planificació i gestió del territori

Expropiació forçosa

Responsabilitat patrimonial

Patrimoni local

Inspeccions i sancions

 

3. Bases econòmiques de la funció directiva

Gestió pressupostària

Intervenció i control econòmic administratiu

 

4. Gestió pública

Polítiques públiques locals

Planificació, direcció i control de la gestió

Sistemes de gestió i excel·lència

Gestió de la presa de decisions

Gestió del canvi

Gestió de les persones

Gestió de processos electorals

Gabinets de crisi

Gestió de l’autoorganització

Gestió de projectes europeus

 

5. Gestió de la comunicació i de la imatge

Estratègies comunicatives 2.0 i comunicació organitzativa

Màrqueting públic

Gestió de la visibilitat i de la reputació

 

6. Competències personals

Habilitats directives

Habilitats d’assessorament al govern

Sistemes de Business Intelligence i quadres de comandament integral

Habilitats de lideratge, coordinació i negociació

Coaching

 

7. Sessions monogràfiques

El model de seguretat integral català: prevenció versus repressió

Gestió pública de l’aigua

Gestió de la sanitat pública

Gestió publica i serveis socials

Desenvolupament d’equips d’alt rendiment

 

8. Praxis gerencial local

9. Exercici pràctic final

 

METODOLOGIA

 

En cadascun dels mòduls, els assistents rebran formació especialitzada a càrrec de professors universitaris i reconeguts professionals en la matèria, mitjançant el recurs a situacions problemàtiques (aprenentatge per problemes, mètode del cas) que desvetllin llurs inquietuds i punts de vista envers la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que persegueixen un tractament parcial o integral del mòdul corresponent.

Finalment, s’haurà de desenvolupar un projecte consistent en la resolució d’un supòsit pràctic (valoració jurídica, protocol d’actuació) o la realització d’un treball monogràfic que permeti constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu.

 

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

 DESTINATARIS

 • Directius i gerents locals
 • Habilitats de l’administració local
 • Altre personal de comandament

 

TITULACIÓ El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

 

REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Nombre de places: 25

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de selecció: currículum vitae i ordre de sol·licitud.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ: entre l'1 de juliol i el 15 de setembre (orientativament)

PREU: 800€

 

HORARI:

Els dilluns des del 16 d'octubre de 2017 al 9 de juliol del 2018

Matins de 10 a 14hores i tardes de 15:30 a 19:30h

 

 

LLOC: 

Aula de formació de l'ACM

C/ València, 231, 5è. 

08007 Barcelona