IniciFormació › Diplomatura de postgrau en litigació públi...

Diplomatura de postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial local

Data curs
24 gener de 2018

Aquesta iniciativa formativa està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits, amb una càrrega acadèmica de 32 crèdits ECTS. 

Documents Associats
PDF icon dp_litigacio_def.pdf
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’Associació Catalana de Municipis i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzen la III edició de la Diplomatura de postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial local amb l’objectiu que el personal que treballa al servei dels governs locals, desenvolupant funcions vinculades amb la incoació i resolució dels litigis que se segueixen en la jurisdicció contenciosa administrativa, pugui excel·lir en la seva tasca.

 

L’ordenament jurídic-administratiu es configura com un sistema de garanties orientat a verificar que l’Administració pública serveix els interessos generals amb objectivitat i ple sotmetiment a la legalitat. Per minimitzar els riscos de disfuncionalitat i mala praxis en l’activitat pública, el Dret preveu un seguit d’institucions i instruments de control (interns i externs, jurídics i extrajurídics), entre els quals destaca el poder judicial (art. 106.1 CE). Amb l’enjudiciament de l’activitat administrativa, en qualsevol dels ordres jurisdiccionals (penal, civil, contenciós administratiu...), es garanteix la tutela dels drets i interessos legítims dels particulars que han pogut ser objecte de vulneració per part de l’Administració, així com la legalitat dels seus actes i disposicions generals.

 

El control jurisdiccional contenciós administratiu s’estén a l’activitat desenvolupada pels ens locals que se subjecta al dret administratiu, però no es limita a la revisió judicial dels actes expressos o presumptes previs, sinó que abasta també la inactivitat material i les actuacions materials per la via de fet, als efectes de determinar el seu possible caràcter il·lícit. No són poques les ocasions en què els governs locals són part en un procés contenciós administratiu, de manera que la formació del seu personal de perfil jurídic ha d’incloure també coneixements sobre aquesta qüestió. Secretaris, lletrats i tècnics jurídics són bons coneixedors del dret positiu local, però cal reforçar aquest coneixement amb nocions teòrico-pràctiques avançades de dret processal. Aquesta diplomatura analitza amb detall els aspectes més rellevants de la jurisdicció contenciosa administrativa com ara els òrgans que en formen part i el seu abast competencial, les parts processals i llurs pretensions, l’activitat impugnable, la pràctica de proves, etc., així com les especialitats pròpies d’àmbits competencials locals tan destacats com l’urbanisme, la contractació o la funció pública, entre d’altres.

 

Les diferents matèries seran impartides per personal de la judicatura (magistrats i secretaris de la jurisdicció contenciosa administrativa), lletrats i professorat universitari que exerceix l’advocacia. Tots ells disposen de la perspectiva pràctica i de la formació necessària per oferir als assistents una aproximació rigorosa i actual a la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

La Diplomatura de postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial local pretén assolir els objectius següents:

 

 • Conèixer la planta de la jurisdicció contenciosa administrativa i la distribució de competències entre els òrgans d’aquesta jurisdicció
 • Analitzar el paper de la jurisdicció contenciosa administrativa com un ordre revisor de la legalitat de l’acció administrativa
 • Identificar els elements essencials i les regles d’actuació processal en els processos ordinari i abreujat, així com en els especials
 • Analitzar els pronunciaments judicials més rellevants en els sectors d’activitat de competència dels ens locals
 • Dotar els alumnes d’una metodologia que els permeti desenvolupar amb competència les funcions i actuacions encomanades en el marc de la tramitació i resolució dels processos contenciós administratius, tant pel que fa als aspectes documentals (requisits de forma, claredat expositiva, anàlisi conceptual i de fonts...) com procedimentals (terminis, interposició de recurs, actuacions preparatòries...)
 • Desenvolupar la capacitat d’argumentació jurídica dels alumnes davant els supòsits pràctics plantejats

 

PROGRAMA

El programa s’estructura en quatre mòduls, que han de ser superats en la seva totalitat per assolir el títol universitari corresponent. Aquests mòduls, de contingut tecnicojurídic i basats en la implementació d’estratègies per fomentar el desenvolupament de capacitats d’autoaprenentatge i de resolució de problemes, pretenen abordar des d’una perspectiva eminentment pràctica (comentaris, valoracions i desenvolupament de casos, redacció de documents, simulació de judicis) les qüestions de caire processal i competencial dels ens locals que generen més conflictivitat en la jurisdicció contenciosa administrativa.

                                        

Aquest programa formatiu té una clara vocació pràctica, que es posa de manifest en la seva estructura curricular. Així, la Diplomatura ofereix a l’alumne tres aproximacions diferents a la matèria objecte d’estudi. Els mòduls I i II s’estructuren en classes presencials que combinen l’explicació teòrica amb la resolució de casos i el comentari de pronunciaments judicials. El mòdul III, que es duu a terme en paral·lel a les classes presencials, desenvolupa un taller de tramitació de procediments contenciós administratius, oferint un guiatge en la redacció de la documentació jurídica que dona cos al procés (diligències preliminars, interposició de recurs, mesures inaudita parte, formulació d’escrit de demanda, tramitació d’incident d’al·legacions prèvies, contestació a la demanda, resolucions de prova, escrit de conclusions, sentència, formulació de recurs...). Finalment, el mòdul IV preveu la realització de judicis simulats, amb la pràctica de vistes en el procediment abreujat, en els incidents i en el procediment per a la protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona, a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret.

 

Els assistents rebran formació especialitzada, mitjançant el recurs a situacions problemàtiques (aprenentatge per problemes, mètode del cas, gestió del conflicte) que desvetllin llurs inquietuds i punts de vista envers la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que fomentin habilitats i capacitats per expressar raonaments jurídics i resoldre els casos pràctics plantejats a l’aula, alhora que permetin constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu.

 

El programa es desenvolupa mitjançant el pla d’estudis següent:

 

 

Mòdul I

La jurisdicció contenciosa administrativa: aspectes processals

 

 

 1. Aspectes generals del dret processal. La supletorietat de la Llei d’Enjudiciament Civil
 2. La jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit de jurisdicció
 3. Els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i la competència en la Llei 29/1998, de 13 de juliol
 4. Els aspectes subjectius del recurs contenciós administratiu: capacitat, legitimació, representació i defensa
 5. L’objecte del recurs contenciós administratiu
 6. El procediment ordinari
 7. El procediment abreujat
 8. Els procediments especials
 9. Aspectes comuns I: mesures cautelars
 10. Aspectes comuns II: terminis, incidents de validesa i costes processals
 11. Recursos contra les resolucions I: reposició, apel·lació i revisió
 12. Recursos contra les resolucions II: cassació
 13. L’execució de sentències
 14. El recurs d’emparament constitucional

 

 

Mòdul II

El control jurisdiccional de l’activitat local

 

 1. Procediment administratiu i recursos administratius en l’àmbit local
 2. Revisió d’ofici i lesivitat
 3. La via economicoadministrativa. El seu tractament en l’àmbit local
 4. Les especialitats processals en l’àmbit local
 5. El principi d’unitat jurisdiccional en matèria de responsabilitat patrimonial
 6. La jurisdicció comptable. La responsabilitat “per abast”
 7. Jurisdicció contenciosa administrativa i urbanisme
 8. Jurisdicció contenciosa administrativa i medi ambient
 9. Jurisdicció contenciosa administrativa i funció pública
 10. Jurisdicció contenciosa administrativa i contractació pública
 11. Jurisdicció contenciosa administrativa i expropiació forçosa
 12. Les administracions locals davant la jurisdicció penal. La qüestió prejudicial
 13. Jurisdicció contenciosa administrativa, justícia europea i administració local

 

 

Mòdul III

Taller contenciós administratiu

Activitat guiada de redacció dels documents que conformen un expedient judicial, fent atenció als aspectes formals i materials.

 

 

Mòdul IV

Simulació de judicis

Celebració de vistes orals a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

DESTINATARIS:

Personal al servei de les administracions locals, en especial, secretaris municipals, lletrats i tècnics superiors jurídics dels ens locals de Catalunya

 

REQUISITS I CRITERIS ADMISIÓ:

Nombre de places: 20

Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (grau, diplomat) o de segon cicle (llicenciat) en els àmbits del dret, la ciència política o la sociologia.

 

TITULACIÓ:

El programa condueix a l'obtenció del títol de Diplomat en litigació pública en l'àmbit local 

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials.

 

LLOC DE REALITZACIÓ:

Universitat Autònoma de Barcelona

Sala de Vistes, Facultat de Dret

Edifici B. Carrer de la Vall Moronta, s/n

08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

PREU MATRICULA:  800 euros 

 

PERIODE D'INSCRIPCIÓ: 

desembre 2017 (orientatiu)

 

HORARIS: 

Cada dimecres. DATA INICI: 24 de gener del 2018

Matins de 10:00 h a 14:00 h i tardes de 15:30 h a 19:30 h

 

CONTACTE: 

ACM, C/ València 231, 6a planta

93 4961611

formacio@acm.cat