IniciFormació › Diplomatura de postgrau de contractació adm...

Diplomatura de postgrau de contractació administrativa dels ens locals (semipresencial) VI edició

Data curs
23 novembre de 2021 a 05 juliol de 2022
Contacte de formació

Cristina Soler: 934 961 616 ext. 217 cristina.soler@acm.cat

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals , VI edició, Barcelona, curs 2021-2022, és un títol universitari oficial i propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), organitzat per aquesta universitat i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals

 La finalitat d’aquest programa d’especialització és la formació en matèria de contractació administrativa del personal al servei de les administracions públiques locals -municipal, comarcal o provincial i els seus ens instrumentals-, en particular, que ocupa llocs de gestió, comandament o direcció.

 El programa té com a antecedent el Màster en contractació administrativa i gestió dels serveis públics dels ens locals, Barcelona, bienni 2005-2007, organitzat per l’ACM i la UAB.

 Aquest programa ofereix una formació completa i aplicada del règim jurídic de la contractació administrativa per part de les entitats que conformen l’àmbit públic mitjançant l’anàlisi jurídica detallada des de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) per la que transposen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (que se deroga la Directiva 2004/18/CE) i la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

 Les diferents matèries seran impartides per docents especialistes i experts en cada tema: professors universitaris, secretaris i interventors, tècnics superiors i personal directiu de l’administració, advocats  i altres professionals altament qualificats, amb prestigi i experiència docent i pràctica reconeguda per tal d’oferir un enfocament pluridisciplinar, transversal i integrat de la gestió pública de la contractació administrativa.

 El pla d’estudis intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències que es desenvolupen en la contractació local de béns, obres i serveis, a fi de consolidar les millors pràctiques i, tot complint la legalitat, contribuir a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques. Així, les administracions públiques en la seva condició de servei públic serà capaç de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals i la seva missió de servei a la societat.

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals pretén estudiar des d’una vessant tant teòrica com pràctica les diverses matèries i disciplines d’aplicació als ens locals en relació a la contractació administrativa d’obres, béns i serveis, amb especial atenció a les particularitats que afecten als ens locals mitjans i petits. Es presta un atenció especial a les noves tècniques de contractació: sistemes per a la racionalització tècnica, acords marc, sistemes dinàmics de contractació, subhastes electròniques o centrals de contractació. El programa analitza no només la legislació contractual vigent a l’Estat espanyol, sinó també les resolucions del tribunal especialitzats en contractació i de la jurisprudència europea.

 Aquest programa neix fruit de la col·laboració entre la UAB i l’ACM per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del personal al servei de les administracions públiques locals en llurs diverses facetes 

Objectius:

1) Analitzar el nou règim jurídic i els diferents procediments i formulacions de la contractació administrativa de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació del sistema normatiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, obres i serveis a Catalunya.

2) Adquirir els coneixements de gestió pública i de caràcter econòmic en matèria de contractació pública de les nostres administracions locals.

3) Adquirir els coneixements necessaris per  al millora de la gestió i la modernització de l’administració local de Catalunya pel que fa la processos de contractació administrativa.

Programa

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS (estructurats en sessions teòriques, pràctiques i un treball final).

El programa es desenvolupa en format semipresencial i comprèn cinc mòduls de continguts fonamentals, sessions monogràfiques, sessions pràctiques i un exercici final.

Els mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que analitzen detingudament el règim jurídic contractual d’obres, béns i serveis dels ens locals; en especial en tot allò que fa referència a la tipologia i als procediments contractuals, sobretot a aquells que deriven de la implantació de l’administració electrònica i de l’aplicació del marc regulador de la Unió Europea. Així mateix, es fa un esment especial del règim econòmic financer i la fiscalització de l’activitat contractual i la seva possible litigiositat.

En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència d’experts en àmbits materials específics de la contractació pública, com la sanitat, l’ensenyament o els serveis socials,  o en aspectes destacables del cicle contractual.

 En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa.

I, finalment, s’ha programat la realització d’un exercici pràctic final que intenti analitzar de forma conjunta el contingut del programa.

 Per obtenir aquesta titulació de postgrau de caràcter presencial és imprescindible una assistència mínima del 80% , d’acord amb la normativa universitària.

 Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals (30 cr. ECTS)

 Mòdul I.- Marc legal i elements contractuals (5 cr. ECTS)

1. El sistema de fonts a la contractació pública

2. La legislació local en matèria contractual

3. Polítiques públiques i estratègies en la contractació pública 

4. L’activitat contractual de l’administració pública local

5. L’organització administrativa contractual local       

6. El indicadors sobre la contractació pública local

7. L’àmbit objectiu

8. L’àmbit subjectiu

9. Els elements estructurals

 Mòdul II.- aspectes procedimentals (6 cr. ECTS)

10. El procediment contractual (I). La preparació

11. El procediment contractual (II). La selecció

12. El procediment contractual (III). L’adjudicació

13. La formalització i l’execució contractual

14. La modificació i l’extinció

15. La tutela dels licitadors i de l'adjudicatari

Mòdul III.- Contractes públics locals. La contractació de serveis públics (6 cr. ECTS)

16. Tipologia contractual (I). El contracte d’obra

17. Tipologia contractual (II). El contracte de concessió d’obra

18. Tipologia contractual (II). El contracte de subministrament

19. Tipologia contractual (III). El contracte de serveis

20. Tècniques de contractació

21. Règim de contractació dels poders adjudicadors que no són administracions públiques i dels sectors exclosos 22. Els serveis públics locals

23. Les formes de gestió de serveis

24. El contracte de concessió de serveis

25. Les personificacions instrumentals

Mòdul IV.- Gestió econòmica, litigiositat, sessions monogràfiques (6 cr. ECTS)

26. La gestió econòmica contractual (I). La fiscalització i el control financer de la contractació i dels serveis públics als ens locals

27. La gestió econòmica contractual (II). El règim econòmic i de control de la contractació administrativa i de la gestió dels serveis públics

28. Les responsabilitats derivades de l’activitat contractual

29.- Sessions monogràfiques

Mòdul V.- Practicum. Projecte final (6 cr. ECTS)

30. Sessions pràctiques (3 cr. ECTS)

31. Supòsit final (6 cr. ECTS)

Direcció acadèmica
  • Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB
  • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
Dades d'interès

Plataforma online del curs: Plataforma Teams de la UAB

Lloc de realització de les classes presenicals: Aula de formació de l'ACM

Horari: Dimarts, de 10.00h a 13.30h. i de 1530h a 19.30h.

Calendari: Del 23 de novembre de 2021 al 05 de juliol de 2022

Aquest postgrau ofereix un màxim de 30 places. En cas que el nombre d'inscrits superi els 30, es farà un criteri de selecció dels aspirants en funció de:  titulació universitària de primer cicle o de segon cicle, CV, equilibri territorial i l'ordre d'inscripció.